SFS 1985:1057

851057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:1057 Lag

Utkom från trycket

om aiisvarighet föF lokala kabelsändningar;

den 30 december 1985

Utfärdad den 17 december 1985.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller ljudradio- och televisionsprogram (radioprogram)

som sänds med stöd av lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar.

I 2 -10 §§ föreskrivs om yttrandefriheten i program i sådana egensänd-

ningar som avses i lagen om lokala kabelsändningar.

I 11 -23 §§ finns bestämmelser om inskränkningar i vissa fall i rätten att

sända enligt lagen om lokala kabelsändningar. I den lagen finns bestämmel­

ser om sådana inskränkningar också i andra fall.

Yttrandefriheten i egensändningar

2 § Föreskrifterna i 2 §, 5 § a ndra stycket, 7 § för sta, tredje och fiärde

styckena samt 8-9 a §§ radioansvarighetslagen (1966:756) är tillämpliga

på radioprogram som anges i 1 § andra sty cket. Därvid skall vad som sägs

om radioprogram, programföretag och radioansvarighetslagen i stället
avse program som anges i 1 § andra stycket, den som bedriver egensänd­

ningar respektive denna lag.

Första stycket gäller inte program eller delar av program som består i en

direktsändning av en dagshändelse eller av en sådan gudstjänst eller offent­

lig tillställning som anordnas av någon annan än den som bedriver egen-
sändningen. Inte heller gäller 5, 6 och 8 §§ denna lag sådana program eller
delar av program.

I frågor som inte behandlas i de an givna föreskrifterna i radioansvarig­

hetslagen eller i denn a lag gäller vad som föresk rivs i andra författningar.

2320

' Prop. 1984/85; 208, KU 19 85/86: 7. rskr. 74.

¬

background image

3 § Den som avser att bedriva egensändningar skall för programverk-

SFS 1985:1057

samheten utse en programutgivare med uppgift att förebygga yttrandefri­

hetsbrott. Ett lokalt kabelsändarföretag får utse en programutgivare för
vaije kanal. Mot programutgivarens vilja får ingenting sändas i den verk­

samhet f^yilken han är utsedd.

_ _

_

En programutgivare skall vara myndig och ha hemvist i Sverige. Han får

inte vara i konkurstillstånd. Den som skall bedriva egensändningar skall
anmäla vem som är programutgivare till kabelnämnden.

Om den som är utsedd till progr amutgivare inte längre är behörig eller

om hans uppdrag upphör, skall den som bedriver egensändningarna ome­
delbart utse en ny programutgivare.

4 § Den som skall bedriva egensändningar får utse en eller flera personer
att vara ställföreträdare för en programutgivare. Ställs sändningstid till

förfogande för annan enligt 15 § första stycket lagen (1985:677) om lokala

kabelsändningar, får kabelsändarföretaget utse en särskild programutgi­
vare för de program som sänds under denna tid.

Föreskrifterna i 3 § andra stycket gäller också i fråga om ställföreträdare

och särskilda programutgivare. När en ställföreträdare eller särskild pro­

gramutgivare tjänstgör som programutgivare gäller vad som föreskrivs i
3 § första stycket tredje meningen honom i stället för den enligt 3 § utsedde

programutgivaren.

5 § Vaije egensändning av ett radioprogram skall avslutas med uppgift
om vem som bedriver sändningen. Om en ställföreträdare eller en särskild

programutgivare tjänstgör som programutgivare, skall uppgift också läm­
nas om detta.

6 § Den som är anmäld som programutgivare är ansvarig för yttrandefri­

hetsbrott i program som sänds i den verksamhet för vilken han är utsedd.
Har en ställföreträdare eller särskild programutgivare tjänstgjort som pro­

gramutgivare och har uppgift om detta lämnats i sändninge n, är dock han
ansvarig för programmet.

Ansvarar ingen enligt förs ta stycket, är den som bedriver sändningarna

ansvarig för yttrandefrihetsbrott i programmen. Denne svarar också i
stället för programutgivare, ställföreträdare eller särskild programutgivare,
om den utsedde inte hade anmälts till kabelnämnden eller saknade behörig­
het eller om hans uppdrag hade upphört.

Ansvar för yttrandefrihetsbrott i radioprogram eller för medverkan till

ett sådant brott får inte ådömas någon annan än den som är ansvarig enligt
första eller andra stycket.

7 § För skada på grund av yttrandefrihetsbrott i ett radio program svarar
den som enligt 6 § är ansvarig för brottet. Om ett yttrandefrihetsbrott har

begåtts i ett sådant program eller en sådan del av ett program som avses i

2 § andra stycket, åligger skadeståndsskyldigheten gärningsmannen eller,
om flera har medverkat till brottet, gärningsmannen och övriga medver­
kande i förening.

Den som har bedrivit egensändningen är skyldig att ersätta skadan

tillsammans med den so m är ansvarig för brottet.

2321

¬

background image

\

SFS 1985:1057

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är

ansvarig för skadan enligt första eller andra stycket.

8 § Den som enligt 6 § är ansvarig för innehållet i ett radioprogram skall
anses ha haft kännedom om innehållet och ha medgett att programmet

sändes.

9 § Den som bedriver egensändningarna skall se till at t varje program
som sänds spelas in och att inspelningen bevaras minst sex månader från
sändningen. Rätt att kostnadsfritt ta del av en sådan inspelning och få en
utskrift av vad som har yttrats i progra mmet har

1. justitiekanslern,
2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har

begåtts i programmet eller att han har lidit skada på grund av ett yttrande­

frihetsbrott i progra mmet, om det inte är uppenbart att han inte berörs av

programmet på ett sådant sätt att han kan vara målsägande.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra

någon av sina skyldigheter enligt 9 § döms till böter eller fängelse i högst

ett år.

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansv ar för brott som avses i första

stycket.

Inskränkningar i rätten att sända

11 § Fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit får förbju­

das om

1. det i kanalen vid upprepade tillfällen har förekommit program som

har innehållit rörliga bilder med skildringar av sexuellt våld eller tvång eller
med närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor

eller djur, samt sändningarna inte har varit försvarliga med hänsyn till
syftet och sammanhanget samt omständigheterna i övrigt,

2. kanalen har varit ensidigt inriktad på sändningar av pornografiska

bilder eller våldsskildringar i bild, eller

3. det i kanalen vid upp repade tillfällen har förekommit program varige­

nom någon har uttryckt hot mot eller missaktning för en folkgrupp eller

annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

12 § Ett tillstånd till egensändningar får återkallas

1. under de förutsättningar som anges i 1 1 § 1,

2. om det i kanalen vid upprepade tillfällen annars har förekommit

sändningar av pornografiska bilder eller om sändningarna har varit ensidigt

inriktade på våldsskildringar i bild eller

3. under de förutsättningar som anges ill § 3.

På samma grunder som anges i första stycket får förordnas att den som

bedriver egensändningar i en upplåten kanal skall upphöra med sändnin g­

arna.

2322

¬

background image

13 § Ett förbud enligt 11 § eller et t förordnande enligt 12 § får meddelas

SFS 1985; 1057

endast om det med hänsyn till gärningarnas art och programkanalens

karaktär och inriktning är godtagbart från yttrande- och informationsfri­
hetssynpunkt. I övrigt skall frågor som avses i 11 och 12 §§ bedömas ef ter
samma grunder som gäller för bedömning av missbruk av tryckfriheten

enligt 1 kap. 4 § tr yckfrihetsförordningen.

14 § Talan om åtgärd enligt 11 eller 12 § förs av justitiekanslern.

15 § En framställning om förbud mot fortsatt vidaresändning av en pro­

gramkanal från satellit upptas av Stockholms tingsrätt.

En framställning om återkallelse av tillstånd till egensändningar eller om

förordnande att den som har fatt en kanal upplåten till sig skall upphöra

med sina sändningar skall upptas av den tingsrätt som är behörig att uppta
tryckfrihetsmål från den kommun som sändningsrätten avser.

16 § En framställning om förbud mot vidaresändning av en program­

kanal från en satellit skall delges dem som har tillstånd till satellitsändning­

ar.

En framställning om återkallelse av tillstånd till egensändningar eller om

förordnande att den som har fått en kanal upplåten till sig skall upphöra

med sina sändningar skall delges den vars rätt att sända det är fråga om.

Den som delges framställningen skall uppmanas att inkomma med en

förklaring över den inom viss tid, högst Qorton dag ar från delgivningen.

Avser framställningen förbud mot vidaresändning av en programkanal från

en satellit skall upplysning också lämnas om innehållet i 21 § tredje
stycket.

17 § Rätten skall vid förberedande behandling i den utsträckning det

behövs bereda målet så att det kan avgöras vid en huvudförhandling som

slutförs i ett enda sammanhang. Rätten får efter omständigheterna bestäm­
ma i vilken mån den förberedande behandlingen skall vara muntlig eller

skriftlig.

18 § När målet är förberett skall rätten sätta ut en tid för huvudförhand­
lingen. Denna skall hållas inom fjorton dagar från det att den förberedande

behandlingen har avslutats, om inte särskilda skäl talar för ett längre
uppskov.

19 § Frågan om justitiekanslerns framställning bör bifallas skall prövas
av en jury med nio medlemmar.

Om minst sex jurym än är ense om att framställningen bör bifallas, skall

också rätten pröva frågan. I annat fall skall j ustitiekanslerns framställning
ogillas.

I sist nämnda fall får talan inte föras mot domen i den dele n.

20 § När ett förbud enligt 11 § el ler ett förordnande enligt 12 § a ndra

stycket meddelas, skall rätten bestämma en tid om högst ett år under

vilken förbudet eller förordnandet skall gälla.

När ett tillstånd återkallas enligt 12 § första stycket, skall rätten bestäm-

2323

ma en tid om högst et t år inom vilken nytt tillstånd inte får ges.

¬

background image

v

' ' ⬢

SFS 1985:1057

21 § De som är jurymän för tryckfrihetsmål är behöriga att medverka i
juryn.

Bestämmelserna i 12 kap. 10-12 §§ och 14 kap. 1 -3 §§ tryckfrihetsför­

ordningen och i 4� 9 och 11 §§ lagen (1949:16 4) med vissa bestämmelser
om rättegången i tryckfrihetsmål skall tillämpas också i mål om åtgärd

enligt 11 eller 12 §. Vad som där sägs om frågan, om brott föreligger, skall
därvid i stället avse Jrågan, om justitiekanslerns framställning bör bifallas.

Kallelser och andra meddelanden i mål om förb ud enligt 11 § behöver

inte tillställas andra tillståndshavare än dem som har avgett förklaring eller
som på annat sätt särskilt har begärt detta. Underrättelse om utgången i
målet skall dock lämnas alla tillståndshavare.

22 § Bifalls ju stitiekanslerns framställning, skall motparten åläggas at t

ersätta kostnader som enligt rättens beslut har utgått av allmänna medel
endast om det finns särskilda skäl till det. Om justitiekanslerns framställ­

ning ogillas har motparten rätt till ersättning av allmänna medel för kostna­
der som varit skäligen påkallade för att ta till vara hans rätt.

23 § Tingsrätten får förordna att en dom, varigenom justitiekanslerns
framställning bifalls, skall lända till efterrättelse utan hinder av att den
överklagas.

Ett förbud enligt 11 § gäller även mot den som har fått tillstånd till

satellitsändningar efter det att framställningen om förbud gjordes.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.