SFS 1986:1211

861211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1211

om ändring i radioansvarighetsiagen (1966:756);

utkom från trycket

den 22 december 1986

utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § radioansvarighetslagen

(1966; 756) skall ha följande ly delse.

1

Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionspro­

gram (radioprogram) som svenskt programföretag får sända med st öd av

tillstånd enligt 5 § första eller andra stycket radiolagen (1966:755).

Bestämmelsen i 5 § andra stycket är tillämplig även på meddelande för

offentliggörande i program som anordnas av utländskt programföretag
samt anskaffande av uppgifter och underrättelser för sådant offentliggöran­
de. Bestämmelserna i 2§ första stycket samt 4, 5 och 7�9 a§§ äro ej

tillämpliga på program eller del av program som best år i direktsändning av
dagshändelse eller av sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som an­

ordnas av annan än programföretaget.

' Prop. 1985/86: 109, KU 1986/8 7:6, rskr. 37.

^ Senaste lydelse 1978:477.

2171

¬

background image

\

SFS 1986:1211

I frågor, som ej behandlas i denna lag eller i bestämmelse som meddelats

med stöd av lagen, gäller vad som för eskrives i annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.