SFS 1988:1318

881318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1318 Lag

» <

utkom Trän trycket

om ändring i lagen (1982:460) om ansv arighet lot 'iiar-

den 16 december 1988 radio*

Utfärdad den 1 decemb er 1988.

I .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1982:460) om ansvarig­

het för närradio skall ha följande lydelse.

2 § Varje sammanslutning, som avser att sända närradio, skall för jplro-

gramverksamheten utse en program utgivare med uppgift att förebygga

yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgivarens vilja.

Programutgivaren skall ha hemvist i Sverige. Han får inte vara under-

årig eller i k onkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 ka p. 7 § föräldra-

balken. Sammanslutningen skall anmäla vem som är programutgivare till
den myndighet som prövar frågor om tillstånd att sända närradio.

Om den som är utsedd till programutgivare inte längre är behörig eller

om hans uppdrag upphör, skall sammanslutningen omedelbart utse en ny

programutgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FRBIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

Prop. 1987/88:124, 1988/89; LU9, rskr. 10.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.