SFS 1990:449

900449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:449

om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser

utkom från trycket

om rättegången i tryckfrihetsmål;

'990

utfärdad den 31 m aj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (194 9; 164) me d vissa

bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål sk all ha följande lydelse.

2 § I må l angående ansvar på grund av tryc kfrihetsbrott skall rätten vid
förberedande behandling så snart ske kan utreda huruvida den tilltalad e

enligt 8 kap . tryckfrihetsförordningen är ansvarig för skriften samt, om så
erfordras, meddela beslut därom.

' Prop. 1989/90; 71. JuU32, rskr. 292.

^ Lagen omtryckt 1977: 1017.

777

¬

background image

SFS 1990:449

Vid beredande av tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, må rätt

även då fråga ä r om allmänt åtal, höra part eller annan så ock meddela,

beslut i fråga om målets avvisande. För behandling av fråga som avses r

första stycket må huvudförhandling utsättas; vid s ådan förhandling eller;
vid h uvudförhandling, som eljest u tsättes ehuru målet i övrigt ej är berett

till huvudförhandling, skall rätten bestå av tre lagfarna domare.

Om särskild talan mot beslut, varigenom rätten ogillat invändning av ,

tilltalad att han enligt 8 kap. tryckfrihetsförordningen icke är ansvarig för

skriften, gälle vad i rättegångsbalken är stadgat angående invändning om <

rättegångshinder.

,

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(J ustitiedepartementet)

I

il

Sn

af

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.