SFS 1991:143

910143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:143

Utkom från tryck et

den 23 april 1991

Lag

om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756);

utfärdad den 4 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om radioansvarighetslagen

(1966:756)

dels att 1, 3, 4 och 10 § § skall ha följan de lydelse,
dels att det i lagen skall inforas t re nya paragrafer, 3 a, 3 b och II §§ av

följande lydelse.

1

Denna lag galler yttrandefriheten i ljudradio- och televisionspro­

gram (ra dioprogram) som svenskt programföretag får sända med stöd av

tillstånd enligt 5 § första eller andr a stycket radiolagen (1966:755). Lagen

gäller också yttrandefriheten i radioprogram till allmänheten som formed­

las från annat svenskt programföretag genom satellitsändning som utgår
från Sverige.

Bestämmelsen i 5 § andra stycket är tillämplig även på meddelande för

offentliggörande i program som anordnas av utländskt programföretag
samt anskaffande av uppgifter och underrättelser för sådant oflFentliggö-

rande. Bestämmelserna i 2 § första stycket sam t 4, 5 och 7 �9 a §§ äro ej

tillämpliga på program eller del av program som består i direktsändning av

dagshändelse eller av sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som
anordnas av annan än programföretaget.

I frågor, som ej behandlas i denna lag eller i bestämmelse som med delats

med stöd av lagen, gäller vad som föreskrives i annan författning.

3

För vaije radioprogram skall finnas en programutgivare med upp­

gift att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot program­

utgivarens vilja.

Program utgivare skall ha hemvist i Sverige. Han får inte vara underårig

eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalk en.

Programutgivare förordnas av programföretagets chef eller av annan

tjänsteman hos företaget som de nne har bemyndigat. Den som har sådant
bemyndigande får dock inte meddela förordnande för annan än den som
programföretagets chef tidigare f�rordnat till programu tgivare.

3 a § Till programutgivare b�r förordnas endast person som har sådana

insikter i rättsordningen och sådan erfarenhet av programverksamhet att

han självständigt kan bedöma frågor om missbruk av yttrandefriheten i
radioprogram. Programutgivama bör ej vara flera än som är nödvändigt

för att de skall kunna följa programverksamheten och i mån av behov

kontrollera programmen.

Förordnande för programutgivare skall avse visst program eller en viss

grupp av program.

336

' Prop. 1990/91:94, KU33, rskr. 16 9.

' Senaste lydelse 1986: 1211.

^ Senaste lydelse 1988:1317.

/

¬

background image

3 b § Hos programföretaget skall det föras ett eller flera register, där det

SFS 1991:143

lore sändningen av program skall antecknas vem som är programutgivare.
Vidare skall för varje särskilt program antecknas beräknad tidpunkt för

sändningens början och formen för sändningen (direktsändning eller sänd­

ning av inspelat program). Har beslut meddelats enligt 4 § andra stycket,

skall också antecknas namn, födelsetid och bostadsadress beträlfande var
och en so m avses med beslutet.

1 regi stret skall även antecknas bemyndigande enligt 3 § tredje stycket

att förordna programutgivare. Av anteckningen skall tydligt framgå vilken
omfattning bemyndigandet har.

Vid vaije anteckning i registret skall anmärkas när anteckningen har

gjorts.

Register som avser i första stycket skall hållas tillgängligt för allmänhe­

ten.

4 § Programutgivare är ansvarig för yttrandefrihetsbrott i radioprog ram
för vilket han ä r förordnad.

Beträffande program som dire ktsändes kan dock den som skall förordna

programutgivare besluta, att i stället var och en som framträder i program­
met själv skall bära ansvaret för yttrandefrihetsbrott som han begår. Om
beslutet skall före sändningen underrättelse lämnas till de berörda och

anteckning göras i ett sådant register som avses i 3 b §. Har sådana åtgär­
der försummats beträffande någon av dem som skall framträda i program­

met, är beslutet utan verkan mot honom.

Har programutgivare ej förordnats eller uppgift härom ej registrerats

före sändningen, vilar det ansvar för yttrandefrihetsbrott i programmet
som programutgivaren skulle ha burit i stället på den som haft att förordna

program utgivare.

10 §" För att säkerställa framtida bevisning om en sändnings innehåll

skall programföretaget göra en upptagning av vaije program som sänds
och bevara den na minst sex m ånader från sändningen. Rätt att kostnads­
fritt ta del av en sådan upptagning och få en utskrift av vad som ha r yttrats

i programmet har

1. justitiekanslern,
2. en enskild som anser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har

begåtts i programmet eller att han har lidit skada på grund av ett yttrande­

frihetsbrott i programm et, om det inte är uppenbart att han inte berörs av

programmet på sådant sätt att han kan vara målsägande.

1 lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupp­

tagningar finns föreskrifter om skyldighet för programföretaget att lämna
upptagningar till arkivet för ljud och bild.

11 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra

någon av sina skyldigheter enligt 3 b§ fjärde stycket eller 10 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.

'Senaste lydelse) 977: 1018.

337

¬

background image

SFS 1991:143

Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för brott som avses i första

stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.
2. Genom lagen upphävs förordningen (1967:226) om tillämpningen av

radioansvarighetslagen (1966: 756).

3. 1 § tillämpas i sin nya lydelse endast på radioprogram som sänts efter

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

if!-'

,1

⬢r''

.fill

M

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.