SFS 1981:509

810509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS mi: 509

om ansvarighet for radiotaltidiiiiiigar;

utkom från trycket

den ISjuni 1981

utfärdad den 4 juni 1981.

Enligt riksdagens besluU föreskriv s följande.

1 § Denna lag gäller yttrandefriheten i sådana radiotaltidningar som av­

ses i lagen (198 1:508) om radiotaltidningar.

I frågor som inte beha ndlas i denna lag gäller vad som föreskrivs i andra

författningar.

2 § Missbruk av yttrandefriheten i en radiot altidning medför ansvar och
skadeståndsskyldighet endast när gärningen innefattar yttrandefrihets­

brott. Vad som ha r sagts nu gäller också förverkande av egendom och an­
nan särskild rättsve rkan av brott.

Med yttrandefrihetsbrott avses i denna lag framställningar eller offent­

liggöranden som enligt 7 kap. 4 eller 5 § tryckfrihetsförordningen skulle ha

varit att anse som tryckfrihetsbrott, om gärningen hade begåtts genom en
tryckt skrift. Yttrandefrihetsbrott foreligger e ndast om radiotaltidningen
har blivit sänd.

3 § Bestämmelser i brottsbalken eller i annan lag om påföljd för de bro tt,
som avses i 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen, eller om förverkan­

de av egendom eller annan särskild rättsverkan av ett sådant brott gäller

också när brottet är att anse som yttrandefrihetsbrott i en radiotaltidning.

4 § Den som är utgivare av den periodiska skrift som utgör en radiotal-

tidnings forlaga har befogenhet att bestämma över radiotaltidningens inne-

' Prop. 1980/81: 164, KU 1980/81:24 , rskr 1980/81:363.

^^3

¬

background image

\

SFS 1981:509

håll så att ingenting får förekomma i denna mot hans vilja. Har en ställföre­

trädare inträtt som utgivare, gäller det sagda honom.

5 § För yttrandefrihetsbrott i en radiotaltidning a nsvarar den som enligt

8 kap. tryckfrihetsförordningen i egenskap av utgivare, ställföreträdare för
denne eller ägare är ansvarig för den periodiska skrift som utgö r radiotal-

tidningens forlaga.

6 § Ingen annan får dömas till ansvar för yttrandefrihetsbrott i en radio­

taltidning eller for medverkan till ett sådant brott än den som är ansvarig
enligt 5 §.

Om en författare eller annan upphovsman till innehållet i en radio taltid­

ning gör sig skyldig till en sådan gärning som ange s i 7 kap. 3 § första styc­
ket tryckfrihetsförordningen, får han dock dömas till ansvar för detta en­

ligt vad som är föreskrivet i allmänhet. Detsamma gäller, om någon lämnar

ett meddelande för offentliggörande i en radiotaltidning eller anskaffar

uppgifter eller un derrättelser för att offentliggöra dessa i en sådan tidning

eller for att lämna ett sådant meddelande som nyss har angetts utan att syf­

tet är att uppgifterna eller underrättelserna skall offentliggöras i radio tal-
tidningens forlaga,

7 § För skada på grund av yttrandefrihe tsbrott i en radiotaltidning svarar

den som enligt 5 § är ansvarig för b rottet.

Svarar utgivaren av den periodiska skrift som utgör en radiotaltidnings

förlaga eller en ställföreträdare för denne for ett yttrandefrihetsbrott i ra-
diotaltidningen, är den periodiska skriftens ägare skyldig att ersätta skadan

tillsammans med utgivaren eller ställföreträdaren.

Skadeståndsskyldighet får inte åläggas någon annan än den som är an­

svarig for skadan enligt första eller andra stycket. Om skadeståndsskyldig­

het på grund av brott som avses i 6 § andra stycket gäller dock vad so m är

föreskrivet i allmänhet.

8 § Frågor som rör missbruk av yttrandefriheten i en radiotaltidning

skall bedömas efter samma grunder som enligt 1 kap. 4§ tryckfrihetsför­

ordningen gäller för bedömn ingen av missbruk av tryckfriheten.

Den som är ansvarig enligt 5§ för en radiotaltidning skall anses ha haft

kännedom om innehållet i radiotaltidningen och ha medgett att denna sän­

des.

9 § I mål om a nsvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom

eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott i en radio­

taltidning får fråga inte väckas om vem so m, utan att vara ansvarig för
brottet eller skadeståndsskyldig enligt denna lag,

1. är författare eller annan upphovsman till innehållet i radiotal tidning­

en,

2. har framställt radiotaltidningen, eller

3. har lämnat meddelande enligt I kap. 1 § tredje stycket tryckfrihets­

förordningen till den periodiska skrift som utgör radiotaltidningens förlaga.

Handläggs ett sådant mål som avses i första stycket i samma rättegång

854

som ett tryckfrihetsmål, hindrar det stycket inte att en fråga, som enli gt 3

¬

background image

kap. 2 § an dra stycket tryckfrihetsförordningen får väckas i t ryckfrihets-

SFS 1981:509

målet, tas upp i den gemensam ma rättegången.

10 § Beträffande mål om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av

egendom eller annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott

i e n radiotaltidning gäller vad som ä r föreskrivet om motsvarande mål an­

gående tryckfrihetsbrott genom den peiiodiska skrift som utgör radiotal-

tidningens förlaga.

I fråga om mål angåe nde ansvar eller skadestånd på grund av brott som

avses i 6§ andra stycket första meningen gäller vad som är föreskrivet om

motsvarande tryckfrihetsmål.

11 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller sändningen av en

radiotaltidning får inte röja vad han därvid har fått veta om vem som är för­

fattare eller annan upphovsman till innehållet i radiotaltidningen, vem som

har framställt denna eller vem som har lämnat ett sådant meddelande som

anges i 9§ första stycket 3, om inte

1. denne har samtyckt till det,
2. det i ett sådant mål som anges i 9 § första stycket är fråga huruvida

den, mot vilken talan förs, enligt denna lag är ansvarig för brottet eller är
skadeståndsskyldig,

3. det i ett fall som avses i 6 § andra stycket första meningen är fråga om

ett sådant brott mot rikets säkerhet som anges i 7 k ap. 3 § första stycket 1

tryckfrihetsförordningen,

4. det i ett fall som avses i 6 § andra stycket första meningen är fråga om

ett brott enligt 7 kap. 3 § första stycket 2 eller 3 tryckfrihetsförordningen
och rätten anser det behövligt att det vid förhandling lämnas uppgift huru­

vida den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för brottet har medverkat
till framställningen i radiota ltidningen,

5. rätten av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse anser det vara av

synnerlig vikt at t uppgift i saken lämnas vid vittne sförhör eller förhör med

en part u nder sanningsförsäkran, eller

6. uppgiftslämnandet i annat fall ä r tillåtet enligt 3 kap. 3 § tryckfrihets­

förordningen.

12 § Myndigheter och andra allmänna organ får inte efterforska den som

är författare eller annan upphovsman till innehållet i en radiotaltidning el­
ler den som har framställt en radiotaltidning i vidare mån än som krävs för
ett åtal eller annat ingripande som inte strider mot denna lag. Får efter­

forskning förekomma, skall därvid beaktas den tystnadsplikt som är före­

skriven i II § .

13 § �garen till den periodiska skrift som utgör en radiotaltidnings förla­

ga skall se till att vaije sändning av radiotaltidningen spelas in och att in­
spelningen bevaras minst sex månader från sändningen. Rätt att kostnads­
fritt ta del av en sådan inspelning och att få en utskrift av vad som ha r ytt­

rats i sändningen har

1. justitiekanslem,
2. en enskild, om han an ser att ett yttrandefrihetsbrott mot honom har

begåtts i radiotaltidningen eller att han har lidit skada på grund av ett ytt-

855

¬

background image

\

SFS 1981:509 randefrihetsbrott

i radiotaltidningen och det inte är uppenbart att han inte

berörs av innehållet i denna på ett sådant sätt att han kan vara målsägande.

THORBJ�RN F�LLDIN

14 § Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i en radiotaltidning väcks av

justitiekanslem. �&talet skall väckas inom sex månader från det att radio-

'

taltidningen sändes. Vad som är föreskrivet i 9 kap. 2§ andra stycket

^

tryckfrihetsförordningen och annan lag angående åtal för tryckfrihetsbrott

skall tilläm pas också i fråga om åtal för yttrandefrihetsbrott i en radiotal-

tidning.

Justitiekanslem är åklagare även i mål om a nsvar för brott som avses i

6§ andra stycket första meningen.

15 § I fråga om ansvar för den som bryter mot 11 § gälle r 20 kap. 3§
brottsbalken. �&tal för ett sådant brott får väckas av åklagaren enda st om

^

målsäganden anger brottet till åtal.

C-

Den som bryter mot 12 § första meningen skall dömas till böter eller fl-

fängelse i högst ett år.

i&

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra någon

i

av sina skyldigheter enligt 13 § skall dömas till böt er eller fängelse i hö gst
ett år.

Justitiekanslem är åklagare i må l om ansvar för brott som avses i denna

tk

paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1981.

\\

G;

På regeringens vägnar

ra;

51'

ii'

CARL AXEL PETRI
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.