SFS 1966:756

660756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAML ING

1966 ⬢ Nr 756

TT.I, ,.

Utkom från trydket äen 30 �ec. 1966

Nr 75 6. . -

Radioansvarighetslag;

given Stockholms slott den 30 de cember im.

v i GUSTAF ADOLF, ni e d Guds nåde, Sveriges, Götes och

\ end c s K o n u n g, g o r a v e t e r 1 i g i: att Vi, med riksdageni, funnit

gott fo rordna som loijer.

.

. : ,

Denna lag gäller yttrandefriheten i ljudradio- och televisionsprogram

(radioprogram) som svenskt programföretag äger anordna med ensamrätt.

Bestämmelsen i 5 § andra stycket är tillämplig även på meddelande för

offentliggörande i program som anordnas av utländskt programföretag. Be­

stämmelserna i 2 § första stycket samt 4, 5 och 7�9 §§ äro ej tillämpliga

på p rogram eller del av program som består i direktsändning av dagshän­

delse eller av sådan gudstjänst eller offentlig tillställning som anordnas av

annan än programföretaget.

I fråg or, som ej behandlas i denna lag eller i bestämmelse som meddelats

med stöd av lagen, gäller vad som föreskrivas i annan författning.

2 §.

Missbruk av yttrandefriheten i radioprogram medför ansvar och skadc-

ståndsskyldishet endast när gärningen innefattar yttrandefrihetsbrott. \ a

som sagts n u gäller även förverkande av egendom och annan sär skild rätts­

verkan av brott.

..

.

f.nuvuctall.

lerkan av brott.

⬢ j

Med yttrandefrihetsbrott i radioprogram avses i ^^""^J^fJ^hetsför-

ning eller offentliggörande, som enligt 7 kap. 4 eller 5 § t ^

ordaingen skulle ha varit alt anse som

";_^�~|ast om pro-

gålts genom tryckt skrift, yttrandefrihetsbrott foreligger endast om p

grammet blivit sänt.

' \ ^

r>sfnlid för brott, som

Bestiimmelse i brottsbalken eller annan ag

P

föj^ferkande av

»vses i 7 kap. 4 ock 5 §§

ogendom eller annan särskild rattsverkan

J>^oUet är att anse som yttrandefrihetsbrott i radioprogram.

⬢ ^

U,.ocfrjimut"ivare med uppgift

För Tarje radioprogram skall finnas en p o

» mot programxitgi-

att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får san i

"��yåmutgivare skall vara myndig

chef

av annan

Programutgivare förordnas av prOt, ^

' Prop. 19G6:150; KL^U 1; Rskr 392. ^

402�CSSöOö. Svensk löTfaitningssamling iO

'

¬

background image

1966

Nr 756

tjänstemän hos progranifoietaget enligt bestämmelser som meddelas

konungen Uppgift om vem som är programntgivare skall före sändningen

.i\ jirograni anteclmas i register, som fores hos programföretaget och gr

tillgängligt for allmänheten

4 §

Piograniutguare är a^s^ang för 5ttrandefiihctsbrott i radioprogram för

⬢\liket lian ai förordnad

Beträffande program som direktsändes kan dock den som skall fcrordna

piogramiitgnare besluta, att i stallet \ar och en som framträder 1 prograin-

iiict" sjäh skall bära ans\aret for yttrandefnbetsbrott som lian begår Om

beslutet skall fore sändningen underrättelse lamnas till de berörda och an

teckning göras i register som a\ses i 3 § tredje stycket. Har sådan åtgärd

lursiimmats beträffande någon av dem som skola framträda i programmet

ar beslutet utan verkan mot honom

Har programutgnaie ej förordnats eller uppgift härom ej registrerats

före sandmiigcn, \itar det ansvar for ytlrandefrihetsbrctt i prograinniet

som programutgn aren skulle ha bunt 1 stället på den som haft att för

ordna programutgn are

5 §.

Aiisiar for jttiaiidefrihetsbrott 1 radioprogram eller för medverkan till

sådant brott får ej ädomas annan an den som är ansvarig enligt 4 §.

Den som lamnal meddelande för offentliggörande 1 radioprogram är fn

från ans\ar, när ansvarsfrihet skulle ha förelegat om meddelandet under

motsvarande forhållanden, lämnats for offentliggörande i tryckt sknfl

§

För skada på grund av yttrandefnhetsbrott i radioprogram svarar den

som ar ansvarig for brottet enligt 4 § Oin brottet hänför sig till program

eller del av program som består 1 sådan direktsändning som avses i I §

andra stycket, åligger skadeståndsskyldigheten gärningsmännen eller, ora

flera medverkat till brottet, gärningsmännen och övriga medverkande 1 for

cning

Programföretaget ar skyldigt att jamte den för brottet ansvarige ersatta

skadan

Skadeståndsskjldighet får ej åläggas annan än den som är ansvarig för

skadan enligt första eller andra stycket

7 §

Fråga som ror missbruk av yttrandefriheten 1 radioprogram bedömes ef

ter samma giunder som galla tör bedömningen av missbruk av tryckfriie-

ten enligt 1 kap 4 § trj-^ckfrilietsforordnmgen

Den. som ar ansvmng for innehållet i radioprogram enligt 4 § första eller

tredje stycket skall anses ba haft kännedom om innehållet och medgivit

att programmet sändes

I mål om ansv^ai eller skadestånd eller om förverkande av egendom eller

annan särskild rattsverkan på grund av yttrandefrihetsbrott 1 radiopro

gram får fraga ej v ackas om vem som, ulan att vara ansvarig för brottet

eller skadeståndsskyldig enligt denna lag, författat eller framställt pro

grammet, framträtt 1 detta eller lämnat meddelande för offentliggörande 1

prograinniet

8 §

Mdl om ansvar eller skadestånd eller om förverkande av egendom cllei"

annan särskild rättsverkan på grund av yttrandefnhetsbrott 1 radioprO-

¬

background image

1966 . Nr 756

peiratianoe raucgangen aga i övrigt 12 kan

i . "J^^inketsmål.

fj.iIieisföroidningen samt lagen den 22 april iWofn ir?;

siainmelser om rättegången i tryckfrihetsmål

I .

be-

niotsvarande tillämpning. De' som

beliöriga alt medverka även i mål som avses i dénna nmLr7f

Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i radionroeram

b^nslem. Sådant åtal skall väckas inom se.

9 §.

Prograinii[givare, tjänstemän hos programföretaget eller annan som har

nit taga befattning med radioprogram eller med nyhetsmeddelande för så­

dant program far ej avslöja vem som författat eller framställt prograin

framträtt i program eller lämnat meddelande för offentliggörande i program'

Detta gäller dock ej, om den vars namn avslöjas samtyckt till detta eller

om skylcllgliet att avslöja hans namn föreligger enligt lag.

Brott mot denna paragraf bestraffas med böter eller fängelse i högst ett

år. �&tal f år väckas av åklagare endast om målsäganden angiver brottet till

åtal. �&klagare är jiistitiekanslern.

10 §.

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Konungen meddelar även bestämmelser om skyldighet för programföre­

taget a tt \idtaga åtgärder för att säkerställa framtida bevisning om inne­

hållet i radioprogram och fastställer villkoren för att enskild skall få taga
del av sådan bevisning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

Del alla som vederhör hava sig hörsajnligen att efterrätta Till yttemiwa

^⬢isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kung!, sigiii

bekräfta låtit.

Slockholins slott den 30 december 1966.

GUSTAF^ADOLF

"⬢o.lincdeparteH,enlet)

"" "

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.