SFS 1964:748

640748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lOGl ⬢ Nr 748

1722

Kr 748

Lag

-iitdrad I}'(1�ISC^ av 12 § lagen dcia 22 april 1949 (nr 164) me j

vissa bcstiiniiaelscr om rättegången i tryckfrihetsmål;

gii'di 5[oc!.-hohn!; sloU den 4 dccanbcr IDG-J.

V i GUSTAF ADOLF, m c d G. u d s n c. cl o, S y c r i g c s, G ö I e s o c !⬢

V e 11 d e s Kon u n g. göra v c t e r 1 i g I : alt Vi. med nksdagcag funni!

gott torordna.att 12^ lagen den 22 april 1949 mccl vissa Lcstainnielscr OM
rättegången i trvekfiälielsiuåi skall erhålla andrad lydelse pa suU ndoii

nngives.

i2§,

Besläinmelscr om crsälliiing til! juryman meddelas ai* Koiutngcn.

Denna hig tråder i kr a 14 d en 1 januari 19G5.
Del alla som vedcrbörr hava sig Iiörsamligen alt crierråtta. 1 ill ytlenM';!

visso hava Vi clctta med egen liand underskrivit och med Vårl kimi;!. sglli

licPråfta lålit-

Sloekholms sloll den 4 december I0a4.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Juslitiedepartemcntct)

HEUMAX Ivi.iNa

' rio]>. UJG (: 17,-); L'U IS; Hsl:;-

Kr 7.17 och 7!R, g, rn-k.Stochholm I!»r,4,hi,in{il.Loktrvc1aTlct,P.:t.Nori>lc4t�SiJ"^

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.