SFS 1953:137

530137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 137.

Lag

om ändrad lydelse ay 1 § lagen den 22 april 1949 (nr 164) med TI

bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål;

given Stockholms slott den J7 april 1958.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåd c, Sveriges, Götes o

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdageni, fun

gott förordna, att 1 § lagen den 22 april 1949 med vissa bestämmelser

rättegången i tryckfrihetsmål skall erhålla ändrad lydelse på sätt ne

angives.

1 §.

Laga domstol i tryckfrihetsmål är för skrift, som är tryckt i Stockho,

stad eller län, Stocl^olms rådhusrätt och för annan slcrift den rådhus

som är behörig att upptaga tryckfrihetsmål för det län där trycknin

ten är belägen; finnas i länet flera rådhusrätter med sådan behörig

skall målet, om skriften tryckts i stad där behörig rådhusrätt finnes, up

gas av den rådhusrätten och i annat fall av den av de behöriga rådhus

terna som är närmast tryckningsorten. Finnes för periodisk slcrift

skild utgivningsort, skall i fråga om rättens behörighet även den orten

ses som tryckningsort.

�r skriften

sitt hemvist.

�r vid

skriften anträffas.

Denna lag träder i kraft, då Konungen låtit i riksdagen uppläsa öp

brev att kungörelse utfärdats om ändrad lydelse av 12 kap. 1 § tryckf

hetsförordningen,2

> Prop. 1953: 24; L'U 3; Rakr 28.

' �ppet brev nppiast i riksdagens kamrar don 22 april 1953.

¬

background image

J'

37 och. 138. �

239

^

t alla som ^?ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

'

sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

j bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 april 1953-

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

'i% (Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

⬢i';-

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.