SFS 1993:1394 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1993:1394 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 1993_1394 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3551

SFS 1993:1394

Utkom från trycket

den 20 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 och 8 §§ lagen

(1991: 1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-
frihetsgrundlagens områden skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94: 10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25.

background image

5 kap.

7 §2 I närradiolagen (1982:459), lagen (1991:2027) om kabelsändningar
till allmänheten, lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisions-
program till allmänheten och i lokalradiolagen (1993:120) finns ytterligare
bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radiopro-
gram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser

om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till
Arkivet för ljud och bild.

8 § Ett videogram som inte har getts in till Statens biografbyrå for
granskning enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer
och videogram skall anses ha lämnats ut för spridning först när pliktex-
emplar enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har läm-
nats.

SFS 1993:1394

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1993: 124.

3552

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.