SFS 1994:400 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttran defrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1994:400 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttran defrihetsgrundlagens områden
SFS 1994_400 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttran defrihetsgrundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:400
Utkom från trycket
den 1 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttran defrihetsgrund-
lagens områden;

utfärdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3, 4, 6 a, 6 b, 13, 14 och

17 §§ lagen (1991: 1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttran defrihetsgrundlagens områden skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 § Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av
närradiolagen (1982:459) skall utse en utgivare för programverksamheten.
Sammanslutningen skall till Radio- och TV-verket anmäla vem som är
utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphör, skall sammanslutningen omedelbart utse ny utgivare.
Denne skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

4 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den samman-

slutning som har utsett utgivaren. Utgivaren skall till Radio- och TV-
verket anmäla vem som är ställföreträdare.

6 a §2 Innehavare av tillstånd enligt lokalradiolagen (1993:120) som
avser att sända ljudradio skall utse en utgivare för programverksamheten.
Tillståndshavaren skall till Radio- och TV-verket anmäla vem som är
utgivare.

Om den som utses till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag

upphör, skall tillståndshavaren omedelbart utse en ny utgivare. Denne
skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

1

Prop. 1993/94: 160, bet. 1993/94: KU37, rskr. 1993/94:276.

2

Senaste lydelse 1993: 123.

741

background image

SFS 1994:400

6 b §3 En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som

innehar tillståndet. Utgivaren skall till Radio- och TV-verket anmäla vem
som är ställföreträdare.

13 § Den som utser utgivare av andra radioprogram i trådsändningar än

som avses i 12 § skall anmäla vem som har utsetts till Radio- och TV-
verket.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans

uppdrag upphör, skall en ny utgivare omedelbart utses. Denne skall anmä-
las så som föreskrivs i första stycket.

14 § En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den som har

utsett utgivaren. Utgivaren skall anmäla vem som är ställföreträdare till
Radio- och TV-verket.

17 §4 Beträffande program som direktsänds får den som skall utse utgi-

vare besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett
sådant beslut skall före sändningen meddelas de berörda och antecknas i
ett särskilt register hos den som bedriver sändningsverksamheten. Anteck-
ningen skall innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för
var och en som avses med beslutet. Om inte detta sker, är beslutet utan
verkan.

Ett utdrag ur registret skall genast sändas till Radio- och TV-verket varje

gång ett beslut har antecknats i det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1993: 123.

4

Senaste lydelse 1994:132.

742

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.