SFS 1994:1033 Lag om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1994:1033 Lag om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 1994_1033 Lag om ändring i lagen (1994_132) om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1033
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen
(1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 17 § lagen (1991:1559)

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundla-
gens områden i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:132) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

17 § Beträffande program som direktsänds får den som skall utse utgiva-

re besluta att, i stället för utgivaren, var och en som framträder i program-
met själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han begår. Ett sådant
beslut skall före sändningen meddelas de berörda och antecknas i ett
särskilt register hos den som bedriver sändningsverksamheten. Anteck-
ningen skall innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för
var och en som avses med beslutet. Om inte detta sker, är beslutet utan

verkan.

Ett utdrag ur registret skall genast sändas till Radio- och TV-verket varje

gång ett beslut har antecknats i det.

1

Bet. 1993/94: KU28, rskr. 1993/94:450.

2171

background image

SFS 1994:1033

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

2172

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.