SFS 1994:1479 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1994:1479 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden
SFS 1994_1479 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:516px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1479 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p� <br/>tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrund-<br/>lagens omr�den; </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 november 1994. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1559) med </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft19">f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens <br/>omr�den </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 7 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 7 kap. 3 a � och 7 </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft12">a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft11"> Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">3090 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>1 �</b> De tingsr�tter som med st�d av 12 kap. 1 � tryckfrihetsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23">ningen �r beh�riga att ta upp tryckfrihetsm�l skall pr�va tryckfrihets-<br/>m�l och yttrandefrihetsm�l i de fall d�r den ort som avses i 2, 3 eller 3 <br/>a � ligger inom tingsr�ttens domkrets. Om den orten inte ligger inom <br/>domkretsen f�r en tingsr�tt som �r beh�rig att ta upp tryckfrihetsm�l, <br/>skall m�let pr�vas av den tingsr�tt inom vars domkrets l�nsstyrelsen i <br/>det l�n d�r orten ligger har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>3 a �</b> I st�llet f�r vad som anges i 2 och 3 �� �r den ort d�r </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23">svaranden har sitt hemvist avg�rande f�r var ett m�l d�r talan f�rs om <br/>konfiskering enligt 9 kap. 5 � andra stycket tryckfrihetsf�rordningen <br/>eller 7 kap. 2 � andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen skall tas upp. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft21">�r det inte k�nt var svaranden har sitt hemvist eller saknar han </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23">hemvist i landet, skall den ort d�r skriften eller filmen antr�ffas vara <br/>avg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 a �</b> En ans�kan om konfiskering enligt 9 kap. 5 � andra stycket <br/>tryckfrihetsf�rordningen eller 7 kap. 2 � andra stycket yttrandefrihets-<br/>grundlagen f�r, om det �r l�mpligt, tas upp av den tingsr�tt d�r �tal </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft23">v�cks f�r ansvar f�r det tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott som <br/>den tryckta skriften eller filmen kan innefatta. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft21">Ans�kningar mot flera svarande f�r tas upp av samma domstol om </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">det �r l�mpligt och m�len har samband med varandra. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft21">Om m�l som har samband med varandra p� s�dant s�tt som avses i </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta eller andra stycket f�rekommer samtidigt vid en tingsr�tt, skall <br/>m�len handl�ggas i en r�tteg�ng om inte synnerliga sk�l talar mot det. </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1994:1479 </b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft23">G�ran Sch�der <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft21">3091 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1479
Utkom fr�n trycket
den 16 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1991:1559) med f�reskrifter p�
tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrund-
lagens omr�den;

utf�rdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1559) med

f�reskrifter p� tryckfrihetsf�rordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
omr�den

dels att 7 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 7 kap. 3 a � och 7

a �, av f�ljande lydelse.

1

Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12.

3090

background image

7 kap.

1 � De tingsr�tter som med st�d av 12 kap. 1 � tryckfrihetsf�rord-

ningen �r beh�riga att ta upp tryckfrihetsm�l skall pr�va tryckfrihets-
m�l och yttrandefrihetsm�l i de fall d�r den ort som avses i 2, 3 eller 3
a � ligger inom tingsr�ttens domkrets. Om den orten inte ligger inom
domkretsen f�r en tingsr�tt som �r beh�rig att ta upp tryckfrihetsm�l,
skall m�let pr�vas av den tingsr�tt inom vars domkrets l�nsstyrelsen i
det l�n d�r orten ligger har sitt s�te.

3 a � I st�llet f�r vad som anges i 2 och 3 �� �r den ort d�r

svaranden har sitt hemvist avg�rande f�r var ett m�l d�r talan f�rs om
konfiskering enligt 9 kap. 5 � andra stycket tryckfrihetsf�rordningen
eller 7 kap. 2 � andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen skall tas upp.

�r det inte k�nt var svaranden har sitt hemvist eller saknar han

hemvist i landet, skall den ort d�r skriften eller filmen antr�ffas vara
avg�rande.

7 a � En ans�kan om konfiskering enligt 9 kap. 5 � andra stycket
tryckfrihetsf�rordningen eller 7 kap. 2 � andra stycket yttrandefrihets-
grundlagen f�r, om det �r l�mpligt, tas upp av den tingsr�tt d�r �tal

v�cks f�r ansvar f�r det tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott som
den tryckta skriften eller filmen kan innefatta.

Ans�kningar mot flera svarande f�r tas upp av samma domstol om

det �r l�mpligt och m�len har samband med varandra.

Om m�l som har samband med varandra p� s�dant s�tt som avses i

f�rsta eller andra stycket f�rekommer samtidigt vid en tingsr�tt, skall
m�len handl�ggas i en r�tteg�ng om inte synnerliga sk�l talar mot det.

SFS 1994:1479

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Sch�der
(Justitiedepartementet)

3091

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.