SFS 1994:1479 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1994:1479 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden
SFS 1994_1479 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-lagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1479
Utkom från trycket
den 16 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund-
lagens områden;

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden

dels att 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 3 a § och 7

a §, av följande lydelse.

1

Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12.

3090

background image

7 kap.

1 § De tingsrätter som med stöd av 12 kap. 1 § tryckfrihetsförord-

ningen är behöriga att ta upp tryckfrihetsmål skall pröva tryckfrihets-
mål och yttrandefrihetsmål i de fall där den ort som avses i 2, 3 eller 3
a § ligger inom tingsrättens domkrets. Om den orten inte ligger inom
domkretsen för en tingsrätt som är behörig att ta upp tryckfrihetsmål,
skall målet prövas av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen i
det län där orten ligger har sitt säte.

3 a § I stället för vad som anges i 2 och 3 §§ är den ort där

svaranden har sitt hemvist avgörande för var ett mål där talan förs om
konfiskering enligt 9 kap. 5 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
eller 7 kap. 2 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen skall tas upp.

�r det inte känt var svaranden har sitt hemvist eller saknar han

hemvist i landet, skall den ort där skriften eller filmen anträffas vara
avgörande.

7 a § En ansökan om konfiskering enligt 9 kap. 5 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen eller 7 kap. 2 § andra stycket yttrandefrihets-
grundlagen får, om det är lämpligt, tas upp av den tingsrätt där åtal

väcks för ansvar för det tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott som
den tryckta skriften eller filmen kan innefatta.

Ansökningar mot flera svarande får tas upp av samma domstol om

det är lämpligt och målen har samband med varandra.

Om mål som har samband med varandra på sådant sätt som avses i

första eller andra stycket förekommer samtidigt vid en tingsrätt, skall
målen handläggas i en rättegång om inte synnerliga skäl talar mot det.

SFS 1994:1479

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

3091

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.