SFS 1997:334 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 1997:334 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 1997_334 Lag om ändring i lagen (1991_1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:334

Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1559) med fö-

1

Prop. 1996/97:101, bet. 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208.

580

background image

SFS 1997:334

reskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

dels att 3 kap. 6 a-6 d §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 6 a § skall utgå,
dels att 3 kap. 3-6 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 3 § skall ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

Sändningar med tillstånd av Radio- och TV-verket

3 §3 Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av
4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) skall utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd enligt lokal-
radiolagen (1993:120) eller enligt 2 kap. 2 § fjärde stycket radio- och TV-la-
gen. Sammanslutningen eller tillståndshavaren skall till Radio- och TV-ver-
ket anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, skall sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse
ny utgivare. Denne skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

4 §4 En ställföreträdare för utgivaren skall vara godkänd av den samman-

slutning som har utsett utgivaren eller av den som innehar tillståndet. Utgiva-

ren skall till Radio- och TV-verket anmäla vem som är ställföreträdare.

5 § Till varje anmälan enligt 3 eller 4 § skall fogas bevis att utgivaren eller
ställföreträdaren uppfyller de behörighetsvillkor som anges i yttrandefrihets-
grundlagen och att han har åtagit sig uppdraget. I fråga om ställföreträdare
skall det dessutom visas att sammanslutningen eller tillståndshavaren har
godkänt honom.

6 § När ställföreträdaren för en utgivare har tjänstgjort skall hans namn
anges i sändningen. Dessutom skall varje sändning av ett radioprogram i när-
radio avslutas med en uppgift om vilken sammanslutning som har sänt pro-
grammet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Christina Weihe

(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse av

3 kap. 6 a § 1994:400
3 kap. 6b § 1994:400
3 kap. 6c § 1993:123
3 k a p . 6 d § 1993:123.
3

Senaste lydelse 1996:854.

4

Senaste lydelse 1994:400.

581

2

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.