SFS 2001:269 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2001:269 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
010269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 3 § och 5 kap. 7 § lagen

(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens områden

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av

4 kap. radio- och TV-lagen (1996:844) skall utse en utgivare för program-
verksamheten. Detsamma gäller innehavare av tillstånd enligt 2 kap. 2 §
fjärde stycket och 5 kap. radio- och TV-lagen. Sammanslutningen eller till-
ståndshavaren skall till Radio- och TV-verket anmäla vem som är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, skall sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse
ny utgivare. Denne skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

5 kap.

7 §

3

I radio- och TV-lagen (1996:844) finns ytterligare bestämmelser om

skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser

om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till Sta-
tens ljud- och bildarkiv.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222.

2

Lagen omtryckt 1998:1442.

3

Senaste lydelse 2000:664.

SFS 2001:269

Utkom från trycket
den 6 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.