SFS 2010:1437 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden / SFS 2010:1437 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
101437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7, 8, 18, 19 och 27 §§,

4 kap. 1 §, 5 kap. 3 § samt 7 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

2 ska ha

följande lydelse.

3 kap.

7 §

Om en sändning som är särskilt anpassad för synskadade (radiotidning)

består av en sammanställning av material från flera periodiska skrifter (sam-
manställda radiotidningar), ska utgivare utses av ägarna till de periodiska
skrifter ur vilka materialet hämtats. Utgivaren ska utses för programverk-
samheten.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

radiotidningen ska till Talboks- och punktskriftsbiblioteket anmäla vem som
är utgivare.

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som
sägs i andra stycket.

8 §

En ställföreträdare för utgivaren ska vara godkänd av den som har ut-

sett utgivaren. Utgivaren anmäler vem ställföreträdaren är till Talboks- och
punktskriftsbiblioteket.

18 §

3

Bestämmelserna i 12�15 §§ tillämpas också i fråga om sådant till-

handahållande av information som avses i 1 kap. 9 § första stycket yttrande-
frihetsgrundlagen. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Myndigheten
för radio och tv anmäla vilket namn databasen har. I fråga om sådant tillhan-
dahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihets-
grundlagen ska namnet innehålla databasens domännamn eller motsvarande
uppgift. När ett sådant programföretag som har tillstånd enligt 4 kap. 3 § el-
ler 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända radio-

1 Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2010:737.

SFS 2010:1437

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1437

program också driver verksamhet enligt 1 kap. 9 § första stycket yttrandefri-
hetsgrundlagen, ska i stället för vad som anges i 1 § första stycket gälla att

� utgivare ska utses för verksamheten,
� uppgift om vem som är utgivare, och i förekommande fall ställföreträda-

re, ska antecknas i register hos programföretaget.

19 §

4

Utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket ytt-

randefrihetsgrundlagen utfärdas av Myndigheten för radio och tv på ansökan
av den som bedriver verksamheten.

En ansökan ska innehålla uppgift om databasens namn, vem som bedriver

verksamheten, från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår
och vem som utsetts till utgivare samt, i förekommande fall, ställföreträdare
för utgivaren. I fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen ska namnet innehålla databa-
sens domännamn eller motsvarande uppgift.

Ansökan ska också innehålla en teknisk beskrivning av verksamheten. Av

beskrivningen ska det framgå hur information tillhandahålls allmänheten.
Beskrivningen ska ha sådan omfattning att det framgår om verksamheten
uppfyller förutsättningarna enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihets-
grundlagen.

Till en ansökan ska det fogas bevis att utgivaren uppfyller de behörighets-

villkor som anges i yttrandefrihetsgrundlagen och att utgivaren har åtagit sig
uppdraget.

27 §

5 Myndigheten för radio och tv ska föra register över verksamheter

enligt 1 kap. 9 § första och andra styckena yttrandefrihetsgrundlagen. Re-
gistret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Det får innehålla
uppgifter om

1. databasens namn,
2. vem som bedriver verksamheten,
3. från vilken ort överföringarna eller uppspelningarna utgår,
4. vem som utsetts till utgivare och, i förekommande fall, ställföreträdare

för utgivaren,

5. en teknisk beskrivning av verksamheten samt
6. tidpunkt för utfärdande och förnyelse av utgivningsbevis.

4 kap.

1 §

I fråga om sådana tekniska upptagningar som innehåller en för synska-

dade avsedd sammanställning av två eller flera periodiska skrifter som ges ut
här i landet och vilkas ägare samverkar om upptagningen (kassettidningar
med sammanställningar av material ur mer än en förlaga) utses utgivaren av
de samverkande ägarna.

�garen till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till

kassettidningen ska till Talboks- och punktskriftsbiblioteket anmäla vem
som är utgivare.

4 Senaste lydelse 2010:737.

5 Senaste lydelse 2010:737.

background image

3

SFS 2010:1437

Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans upp-

drag upphör, ska en ny utgivare omedelbart utses. Denne ska anmälas så som
sägs i andra stycket.

5 kap.

3 §

Den som sänder radioprogram till allmänheten ska ombesörja att varje

program spelas in. Denna skyldighet gäller också sådana radioprogram som
avses i 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Beträffande över-
föringar som omfattas av 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen och motsva-
rande överföringar enligt 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen
är det tillräckligt att det dokumenteras vilken information som vid varje tid-
punkt tillhandahålls.

En inspelning enligt första stycket första meningen ska bevaras i minst sex

månader

1. från sändningen,
2. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket

1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen, från det att informationen inte längre till-
handahölls eller,

3. i fråga om sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § första stycket

3 yttrandefrihetsgrundlagen, från uppspelningen.

Den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningsverk-

samhet över satellit eller som upplåter satellitkapacitet ska också ombesörja
att varje program spelas in och bevaras. Detta gäller dock inte om någon an-
nan ska göra detta enligt första stycket.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte samtidig och oförändrad vi-

daresändning av radioprogram genom trådnät.

7 kap.

3 §

Avgörande för var ett yttrandefrihetsmål ska tas upp är den ort

1. varifrån ett radioprogram har utgått för sändning,
2. varifrån överföringar eller uppspelningar som avses i 1 kap. 9 § yttran-

defrihetsgrundlagen har utgått, eller

3. där en teknisk upptagning har lämnats ut för spridning eller där brottet

på annat sätt har förövats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.