SFS 2016:1118 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2016:1118 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
161118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EOFPFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOFPFL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EOFPFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:EOFPFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av <br/>riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska <br/>intressen;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:810) om regist-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rering av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 2, 8 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 10, 13, 14 och 15 �� ska s�ttas n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">8, 11, 13 respektive 14 ��,</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast efter 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i lagen om ledamot g�ller �ven talmannen samt samtliga</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ers�ttare som ut�var uppdrag som ledamot och som ber�knas tj�nstg�ra under<br/>minst tre m�nader i f�ljd.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Registret ska inneh�lla uppgifter om namn, partibeteckning och</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">valkrets betr�ffande ledam�ter som har gjort anm�lan om registrering.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje ledamot ska f�ljande uppgifter registreras:</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1266.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>Art av �tagande eller ekonomiskt <br/>intresse </i></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Uppgifter som ska registreras </i></p> <p style="position:absolute;top:621px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Innehav av aktier i ett aktiebolag,<br/>andel i ett handelsbolag eller en eko-<br/>nomisk f�rening utom bostadsr�tts-<br/>f�rening samt andel i en motsvarande<br/>utl�ndsk juridisk person, om v�rdet<br/>av aktierna eller andelen betr�ffande<br/>varje bolag eller f�rening eller mot-<br/>svarande juridiska person vid anm�l-<br/>ningstillf�llet �verstiger tv� prisbas-<br/>belopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� social-<br/>f�rs�kringsbalken. Med aktier j�m-<br/>st�lls s�dana finansiella instrument<br/>som ber�ttigar till f�rv�rv av aktier.</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft19">Bolagets, f�reningens eller den ut-<br/>l�ndska juridiska personens namn.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">2. �gande, helt eller delvis, av n�-<br/>ringsfastighet enligt 2 kap. 14 � in-<br/>komstskattelagen (1999:1229).</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft20">Fastighetens beteckning.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">3. Avl�nad anst�llning som inte �r av<br/>endast tillf�llig karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Befattningens art samt arbetsgiva-<br/>rens namn.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">4. Avtal av ekonomisk karakt�r med<br/>tidigare arbetsgivare, s�som avtal om<br/>l�ne- eller pensionsf�rm�n eller an-<br/>nan f�rm�n som utg�r under tid som<br/>omfattas av uppdraget som riksdags-<br/>ledamot.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft20">Avtalets art och arbetsgivarens namn.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">5. Avtal av ekonomisk karakt�r med<br/>en arbetsgivare eller uppdragsgivare,<br/>�ven om avtalet f�r effekt f�rst efter<br/>det att uppdraget som riksdagsleda-<br/>mot har upph�rt.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Avtalets art och arbetsgivarens eller<br/>uppdragsgivarens namn.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">6. Inkomstbringande sj�lvst�ndig<br/>verksamhet som bedrivs vid sidan av<br/>uppdraget som riksdagsledamot.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Arten av verksamhet samt i f�rekom-<br/>mande fall namnet p� den juridiska<br/>person i vilken verksamheten bedrivs.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">7. Styrelseuppdrag och uppdrag som<br/>revisor i aktiebolag, handelsbolag,<br/>ekonomisk f�rening eller motsva-<br/>rande utl�ndsk juridisk person.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppdragets art samt bolagets, f�r-<br/>eningens eller den utl�ndska juridiska<br/>personens namn.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">8. Styrelseuppdrag och uppdrag som<br/>revisor i en ideell f�rening som har<br/>till syfte att fr�mja medlemmarnas<br/>ekonomiska intressen, i en stiftelse<br/>som bedriver r�relse eller annan eko-<br/>nomisk verksamhet eller i en motsva-<br/>rande utl�ndsk juridisk person.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppdragets art samt f�reningens, stif-<br/>telsens eller den utl�ndska juridiska<br/>personens namn.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">9. Statligt, prim�rkommunalt och<br/>landstingskommunalt uppdrag som<br/>inte �r av endast tillf�llig karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppdragets art och uppdragsgivarens<br/>namn.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">10. Stadigvarande materiell f�rm�n<br/>samt sekreterar- eller utredningshj�lp<br/>som inte har betalats av ledamoten<br/>sj�lv och som har anknytning till upp-<br/>draget som riksdagsledamot.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft22">Arten av f�rm�n samt den som har<br/>bekostat den.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">3</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan anm�lda uppgifter f�r registreras ska i f�rekommande fall en-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 � andra<br/>stycket 35, 7, 8, 10 eller 11 ges tillf�lle att yttra sig �ver uppgifter som ber�r<br/>dem. Om ett s�dant yttrande inneh�ller en inv�ndning mot en l�mnad uppgift,<br/>ska riksdagsledamoten ges tillf�lle att �ndra eller komplettera sin anm�lan.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. Best�mmelsen i 8 � i den nya lydelsen till�mpas �ven p� skulder, bor-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">gens�taganden och andra �taganden som har uppkommit f�re ikrafttr�dandet.<br/>S�dana skulder, borgens�taganden och andra �taganden ska anm�las senast<br/>fyra veckor efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">11. Skulder, borgens�taganden och<br/>andra �taganden som h�nf�r sig till<br/>verksamhet eller ekonomiska intres-<br/>sen enligt 1, 2 och 6. Anm�lan be-<br/>h�ver endast g�ras f�r en skuld eller<br/>ett �tagande som vid anm�lningstill-<br/>f�llet �verstiger tv� prisbasbelopp en-<br/>ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�k-<br/>ringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:60px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft36">Arten av skuld eller �tagande och vil-<br/>ken verksamhet eller vilket intresse<br/>enligt 1, 2 och 6 som skulden eller<br/>�tagandet h�nf�r sig till samt borge-<br/>n�rens namn.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppgifterna i registret ska vara offentliga. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2008:38.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska
intressen;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:810) om regist-

rering av riksdagsledam�ters �taganden och ekonomiska intressen

dels att 2, 8 och 10 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 10, 13, 14 och 15 �� ska s�ttas n�rmast f�re

8, 11, 13 respektive 14 ��,

dels att rubriken n�rmast efter 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 10 �.

2 �

Vad som s�gs i lagen om ledamot g�ller �ven talmannen samt samtliga

ers�ttare som ut�var uppdrag som ledamot och som ber�knas tj�nstg�ra under
minst tre m�nader i f�ljd.

8 �

2

Registret ska inneh�lla uppgifter om namn, partibeteckning och

valkrets betr�ffande ledam�ter som har gjort anm�lan om registrering.

F�r varje ledamot ska f�ljande uppgifter registreras:

1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

2 Senaste lydelse 2010:1266.

Art av �tagande eller ekonomiskt
intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebolag,
andel i ett handelsbolag eller en eko-
nomisk f�rening utom bostadsr�tts-
f�rening samt andel i en motsvarande
utl�ndsk juridisk person, om v�rdet
av aktierna eller andelen betr�ffande
varje bolag eller f�rening eller mot-
svarande juridiska person vid anm�l-
ningstillf�llet �verstiger tv� prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� social-
f�rs�kringsbalken. Med aktier j�m-
st�lls s�dana finansiella instrument
som ber�ttigar till f�rv�rv av aktier.

Bolagets, f�reningens eller den ut-
l�ndska juridiska personens namn.

SFS 2016:1118

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1118

2. �gande, helt eller delvis, av n�-
ringsfastighet enligt 2 kap. 14 � in-
komstskattelagen (1999:1229).

Fastighetens beteckning.

3. Avl�nad anst�llning som inte �r av
endast tillf�llig karakt�r.

Befattningens art samt arbetsgiva-
rens namn.

4. Avtal av ekonomisk karakt�r med
tidigare arbetsgivare, s�som avtal om
l�ne- eller pensionsf�rm�n eller an-
nan f�rm�n som utg�r under tid som
omfattas av uppdraget som riksdags-
ledamot.

Avtalets art och arbetsgivarens namn.

5. Avtal av ekonomisk karakt�r med
en arbetsgivare eller uppdragsgivare,
�ven om avtalet f�r effekt f�rst efter
det att uppdraget som riksdagsleda-
mot har upph�rt.

Avtalets art och arbetsgivarens eller
uppdragsgivarens namn.

6. Inkomstbringande sj�lvst�ndig
verksamhet som bedrivs vid sidan av
uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i f�rekom-
mande fall namnet p� den juridiska
person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i aktiebolag, handelsbolag,
ekonomisk f�rening eller motsva-
rande utl�ndsk juridisk person.

Uppdragets art samt bolagets, f�r-
eningens eller den utl�ndska juridiska
personens namn.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i en ideell f�rening som har
till syfte att fr�mja medlemmarnas
ekonomiska intressen, i en stiftelse
som bedriver r�relse eller annan eko-
nomisk verksamhet eller i en motsva-
rande utl�ndsk juridisk person.

Uppdragets art samt f�reningens, stif-
telsens eller den utl�ndska juridiska
personens namn.

9. Statligt, prim�rkommunalt och
landstingskommunalt uppdrag som
inte �r av endast tillf�llig karakt�r.

Uppdragets art och uppdragsgivarens
namn.

10. Stadigvarande materiell f�rm�n
samt sekreterar- eller utredningshj�lp
som inte har betalats av ledamoten
sj�lv och som har anknytning till upp-
draget som riksdagsledamot.

Arten av f�rm�n samt den som har
bekostat den.

background image

3

SFS 2016:1118

10 �

3

Innan anm�lda uppgifter f�r registreras ska i f�rekommande fall en-

skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 � andra
stycket 35, 7, 8, 10 eller 11 ges tillf�lle att yttra sig �ver uppgifter som ber�r
dem. Om ett s�dant yttrande inneh�ller en inv�ndning mot en l�mnad uppgift,
ska riksdagsledamoten ges tillf�lle att �ndra eller komplettera sin anm�lan.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. Best�mmelsen i 8 � i den nya lydelsen till�mpas �ven p� skulder, bor-

gens�taganden och andra �taganden som har uppkommit f�re ikrafttr�dandet.
S�dana skulder, borgens�taganden och andra �taganden ska anm�las senast
fyra veckor efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

11. Skulder, borgens�taganden och
andra �taganden som h�nf�r sig till
verksamhet eller ekonomiska intres-
sen enligt 1, 2 och 6. Anm�lan be-
h�ver endast g�ras f�r en skuld eller
ett �tagande som vid anm�lningstill-
f�llet �verstiger tv� prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�k-
ringsbalken.

Arten av skuld eller �tagande och vil-
ken verksamhet eller vilket intresse
enligt 1, 2 och 6 som skulden eller
�tagandet h�nf�r sig till samt borge-
n�rens namn.

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

3 Senaste lydelse 2008:38.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.