SFS 2016:1118 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2016:1118 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
161118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:810) om regist-

rering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

dels att 2, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 10, 13, 14 och 15 §§ ska sättas närmast före

8, 11, 13 respektive 14 §§,

dels att rubriken närmast efter 11 § ska sättas närmast före 10 §.

2 §

Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även talmannen samt samtliga

ersättare som utövar uppdrag som ledamot och som beräknas tjänstgöra under
minst tre månader i följd.

8 §

2

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och

valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

2 Senaste lydelse 2010:1266.

Art av åtagande eller ekonomiskt
intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebolag,
andel i ett handelsbolag eller en eko-
nomisk förening utom bostadsrätts-
förening samt andel i en motsvarande
utländsk juridisk person, om värdet
av aktierna eller andelen beträffande
varje bolag eller förening eller mot-
svarande juridiska person vid anmäl-
ningstillfället överstiger två prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken. Med aktier jäm-
ställs sådana finansiella instrument
som berättigar till förvärv av aktier.

Bolagets, föreningens eller den ut-
ländska juridiska personens namn.

SFS 2016:1118

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1118

2. �gande, helt eller delvis, av nä-
ringsfastighet enligt 2 kap. 14 § in-
komstskattelagen (1999:1229).

Fastighetens beteckning.

3. Avlönad anställning som inte är av
endast tillfällig karaktär.

Befattningens art samt arbetsgiva-
rens namn.

4. Avtal av ekonomisk karaktär med
tidigare arbetsgivare, såsom avtal om
löne- eller pensionsförmån eller an-
nan förmån som utgår under tid som
omfattas av uppdraget som riksdags-
ledamot.

Avtalets art och arbetsgivarens namn.

5. Avtal av ekonomisk karaktär med
en arbetsgivare eller uppdragsgivare,
även om avtalet får effekt först efter
det att uppdraget som riksdagsleda-
mot har upphört.

Avtalets art och arbetsgivarens eller
uppdragsgivarens namn.

6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan av
uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet samt i förekom-
mande fall namnet på den juridiska
person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i aktiebolag, handelsbolag,
ekonomisk förening eller motsva-
rande utländsk juridisk person.

Uppdragets art samt bolagets, för-
eningens eller den utländska juridiska
personens namn.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i en ideell förening som har
till syfte att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen, i en stiftelse
som bedriver rörelse eller annan eko-
nomisk verksamhet eller i en motsva-
rande utländsk juridisk person.

Uppdragets art samt föreningens, stif-
telsens eller den utländska juridiska
personens namn.

9. Statligt, primärkommunalt och
landstingskommunalt uppdrag som
inte är av endast tillfällig karaktär.

Uppdragets art och uppdragsgivarens
namn.

10. Stadigvarande materiell förmån
samt sekreterar- eller utredningshjälp
som inte har betalats av ledamoten
själv och som har anknytning till upp-
draget som riksdagsledamot.

Arten av förmån samt den som har
bekostat den.

background image

3

SFS 2016:1118

10 §

3

Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall en-

skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra
stycket 3�5, 7, 8, 10 eller 11 ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som berör
dem. Om ett sådant yttrande innehåller en invändning mot en lämnad uppgift,
ska riksdagsledamoten ges tillfälle att ändra eller komplettera sin anmälan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelsen i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även på skulder, bor-

gensåtaganden och andra åtaganden som har uppkommit före ikraftträdandet.
Sådana skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden ska anmälas senast
fyra veckor efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

11. Skulder, borgensåtaganden och
andra åtaganden som hänför sig till
verksamhet eller ekonomiska intres-
sen enligt 1, 2 och 6. Anmälan be-
höver endast göras för en skuld eller
ett åtagande som vid anmälningstill-
fället överstiger två prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

Arten av skuld eller åtagande och vil-
ken verksamhet eller vilket intresse
enligt 1, 2 och 6 som skulden eller
åtagandet hänför sig till samt borge-
närens namn.

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

3 Senaste lydelse 2008:38.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.