SFS 2018:240 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

SFS2018-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:810) om registrering av

riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:810) om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen2

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 1, 5 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 §3 Riksdagsförvaltningen ska föra ett register (ekonomiska registret)
med uppgifter om riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.
Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som utförs enligt denna lag.

1 a § Vid behandling av personuppgifter i det ekonomiska registret
kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Även lagen (2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning gäller vid behandling av personuppgifter, om inte
annat följer av denna lag.

5 § Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i det ekonomiska
registret om det är nödvändigt för att ge en samlad information om
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning
som är motiverad av ett befogat allmänt intresse.

17 §4 Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

1 Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25, rskr. 2017/18:226.

2 Senaste lydelse av

16 § 2008:38

rubriken närmast före 16 § 2008:38.

3 Senaste lydelse 2008:38.

4 Senaste lydelse 2008:38.

SFS

2018:240

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:240

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.