SFS 1996:810 Lag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

SFS 1996_810 Lag om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:810

Utkom från trycket

den 9 juli 1996

Lag

om registrering av riksdagsledamöters åtaganden
och ekonomiska intressen;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Riksdagens förvaltningskontor får med hjälp av automatisk databe-

handling inrätta och föra ett register för det ändamål som anges i 5 §.

2 § Vad som sägs i lagen om ledamot gäller även beträffande ersättare
för talman eller för statsråd samt annan ersättare som utövar uppdrag
som ledamot och som beräknas tjänstgöra under minst tre månader i
följd.

3 § Registrering sker efter anmälan av riksdagsledamot.

4 § Anmälan är frivillig, men den skall innehålla alla vid anmälnings-
tillfället relevanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 10 §.

Ändamål

5 § Registret skall ge en samlad information om riksdagsledamöters
åtaganden och ekonomiska intressen i den omfattning som är motiverad
av ett befogat allmänt intresse.

Anmälan

6 § En anmälan om registrering skall göras skriftligen till riksdagens
kammarkansli. Anmälan bör göras inom fyra veckor från det att riks-
dagen sammanträtt första gången efter ett val eller från den senare tid-
punkt då uppdraget som riksdagsledamot påbörjades.

7 § En riksdagsledamot som har valt att inte göra en anmälan enligt
6 § kan göra anmälan till registret vid en senare tidpunkt.

8 § Nya registreringspliktiga uppgifter eller ändringar av registrerade
uppgifter skall anmälas skriftligen inom fyra veckor efter det att de
uppkommit.

9 § En ledamot kan när som helst genom en skriftlig anmälan till kam-
markansliet återkalla en anmälan om registrering.

1

Skr. 1995/96:RFK2, bet. 1995/96:KU13, rskr. 1995/96:240.

1277

background image

SFS 1996:810

Registerinnehåll

10 § Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot skall följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som skall registreras

intresse

1. Innehav av aktier i ett aktie- Bolagets, föreningens eller den

bolag, andel i ett handelsbolag utländska juridiska personens
eller en ekonomisk förening utom namn.
bostadsrättsförening samt andel i

en motsvarande utländsk juridisk
person, om värdet av aktierna eller
andelen beträffande varje bolag
eller förening eller motsvarande

juridiska person vid anmälnings-

tillfället överstiger två basbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Med aktier jämställs
sådana finansiella instrument som
berättigar till förvärv av aktier.

2. Ägande, helt eller delvis, av Fastighetens beteckning,

näringsfastighet enligt 1 kap. 5 §
kommunalskattelagen (1928:370).

3. Avlönad anställning som inte Befattningens art samt arbets-

år av endast tillfällig karaktär. givarens namn.

4. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens

med tidigare arbetsgivare, såsom namn.
avtal om löne- eller pensionsför-
mån eller annan förmån som utgår
under tid som omfattas av uppdra-
get som riksdagsledamot.

Art av åtagande eller ekonomiskt Uppgifter som skall registreras

intresse

5. Avtal av ekonomisk karaktär Avtalets art och arbetsgivarens

med en arbetsgivare eller upp- eller uppdragsgivarens namn.
dragsgivare, även om avtalet får
effekt först efter det att uppdraget
som riksdagsledamot har upphört.

6. Inkomstbringande självständig Arten av verksamhet samt i

verksamhet som bedrivs vid sidan förekommande fall namnet på den
av uppdraget som riksdagsledamot, juridiska person i vilken verksam-

heten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag Uppdragets art samt bolagets,

som revisor i aktiebolag, handels- föreningens eller den utländska

1278

background image

SFS 1996:810

1279

juridiska personens namn.

Uppdragets art samt föreningens,

stiftelsens eller den utländska

juridiska personens namn.

Uppdragets art och uppdrags-

givarens namn.

Arten av förmån samt den som

har bekostat den.

bolag, ekonomisk förening eller
motsvarande utländsk juridisk per-
son.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag

som revisor i en ideell förening
som har till syfte att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen, i
en stiftelse som bedriver rörelse
eller annan ekonomisk verksamhet
eller i en motsvarande utländsk

juridisk person.

9. Statligt, primärkommunalt,

landstingskommunalt och kyrko-

kommunalt uppdrag som inte är av
endast tillfällig karaktär.

10. Stadigvarande materiell för-

mån samt sekreterar- eller utred-
ningshjälp som inte har betalats av
ledamoten själv och som har an-
knytning till uppdraget som riks-
dagsledamot.

11 § För ledamot som har anmält att det inte förekommer någon upp-

gift att registrera skall registret innehålla en anteckning om det.

Underrättelse

12 § Innan anmälda uppgifter får registreras skall i förekommande fall

enskilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 10 §
andra stycket 3-5, 7, 8 eller 10 beredas tillfälle att yttra sig över upp-
gifter som berör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en erinran mot
en lämnad uppgift, skall riksdagsledamoten beredas tillfälle att ändra
eller komplettera sin anmälan.

Tidpunkt för registrering

13 § Uppgifterna i en anmälan skall, om det inte möter hinder på grund

av förfarande enligt 10 §, registreras senast tre veckor efter anmälan.

Sökbegrepp

14 § Som sökbegrepp får användas endast en ledamots namn.

background image

1280

SFS 1996:810

Gallring

15 § Uppgifterna skall utgå ur registret när en valperiod har löpt ut.

Även uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag
eller återkallar sin anmälan till registret skall utgå ur registret. Vid regi-
streringen av förändringar av i registret antecknade förhållanden skall de
gamla uppgifterna utgå ur registret.

16 § Uppgifter som har utgått ur registret skall arkiveras enligt arkiv-

lagen (1990:782).

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. För den vid ikraftträdandet löpande valperioden skall - i stället för

vad som anges i 6 § - en anmälan om registrering göras inom fyra
veckor från det att riksdagen sammanträtt första gången under riksmötet

1996/97.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.