SFS 2000:435 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2000:435 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
000435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 § lagen (1996:810) om registre-

ring av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen orden
⬝Riksdagens förvaltningskontor⬝ skall bytas ut mot ⬝riksdagsförvaltningen⬝.

Denna lag träder i kraft 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999:2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

SFS 2000:435

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.