SFS 2000:1063 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

001063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § i lagen (1996:810) om regist-

rering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen skall ha
följande lydelse.

10 §

2

Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val-

krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot skall följande uppgifter registreras:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 2000/01:KU4, rskr. 2000/01:19.

2

Senaste lydelse 1999:1295.

Art av åtagande eller ekonomiskt in-
tresse

Uppgifter som skall registreras

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9. Statligt, primärkommunalt

och

landstingskommunalt uppdrag som
inte är av endast tillfällig karaktär.

Uppdragets art och uppdragsgiva-
rens namn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SFS 2000:1063

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.