SFS 1999:1295 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 1999:1295 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
991295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1996:810) om registre-

ring av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen skall ha föl-
jande lydelse.

10 §

Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val-

krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot skall följande uppgifter registreras:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

Art av åtagande eller
ekonomiskt intresse

Uppgifter som skall
registreras

2. �gande, helt eller delvis, av nä-
ringsfastighet enligt 2 kap. 14 § in-
komstskattelagen (1999:1229).

Fastighetens beteckning.

SFS 1999:1295

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.