SFS 2010:1266 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen / SFS 2010:1266 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
101266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1996:810) om registre-

ring av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ska ha följ-
ande lydelse.

8 §

2

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val-

krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2008:38.

Art av åtagande eller ekonomiskt in-
tresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktie-

bolag, andel i ett handelsbolag eller
en ekonomisk förening utom bo-
stadsrättsförening samt andel i en
motsvarande utländsk juridisk per-
son, om värdet av aktierna eller an-
delen beträffande varje bolag eller
förening eller motsvarande juridiska
person vid anmälningstillfället över-
stiger två prisbasbelopp enligt
2

kap. 6 och 7

§§ socialförsäk-

ringsbalken. Med aktier jämställs
sådana finansiella instrument som
berättigar till förvärv av aktier.

Bolagets, föreningens eller den

utländska juridiska personens namn.

2. �gande, helt eller delvis, av

näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastighetens beteckning.

SFS 2010:1266

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1266

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.