SFS 1988:46

880046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:46

Lag

Utkom från trycket

oiH revisioH av riksdagsförvaltningcii m. m.;

den 9 februari 19 88

utfärdad den 28 januari 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

A

I

oL1

»o

1 § Revision av riksdagsförvaltningen utövas dels av riksdagens reviso­

rer, dels av revisionsenheter inom riksbanken och riksgäldskontoret,

Revision av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond utövas dels av riksda­

gens revisorer, dels av revisionsansvarig inom fonden.

124

' Förs. 1987/88; 6, FiU 4, rskr. 67.

¬

background image

2 § -Utöver den granskning som riksdagens revisorer genomför enligt

SFS 1988:46

lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer skall de för vaije

avslutat räkenskapsår granska riksbankens och riksgäldskontorets till­
stånd, styrelse och förvaltning samt verksamheten vid den inre riksdags­
förvaltningen, ri ksdagens ombudsmän och Nordiska rådets svenska dele­
gation och Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

Revisorerna skall särskilt se till att de olika organens organisation av och

kontroll ö ver redovisningen samt medels- och värdeförvaltningen är till­

fredsställande.

3 § Riksdagens revisorer skall avge berättelse till riksdagen över revi­
sionen av riksbanken senast den 15 mars, av Stiftelsen Riksbankens jubile­

umsfond likaledes senast den 15 mars och av riksgäldskontoret senast den
1 december.

Berättelserna skall belysa omfattningen och inriktningen av revisorernas

granskning och i vad gäller riksb anken och riksgäldskontoret utmynna i ett

uttalande huruvida revisorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas veder­
börande fullmäktige.

I berättelsen om riksbanken skall revisorerna också ta ställning till

riksbankens resultat- och balansräkningar.

4 § I bankoreglementet (RES 1975:6) och lagen (1982: 1158) om riks­
gäldskontoret finns bestämmelser om det ansvar som fullmäktige i riksban­

ken respektive riksgäldskontoret har för revisionen av den egna myndighe­
ten. Motsvarande bestämmelser finns i vad gäller den inre riksdagsförvalt­
ningen i lagen (1983: 1061) med instrukti on för riksdagens förvaltningskon­

tor och i vad gäller Riksbankens jubileumsfond i stad garna för Stiftelsen
Riksbankens jubileumsfond.

5 § Riksgäldskontorets revisionsenhet skall förutom riksgäldskontoret

också granska den inre riksdagsförvaltningen, riksdagens ombudsmän,
riksdagens revisorer och Nordiska rådets svenska delegation.

6 § Den revision som utövas av de särskilda revisionsenheterna och
inom Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond skall främst inriktas på att

bedöma om redovisningen är rättvisande och i enlighet med god re visions­
sed.

7 § Myndigheterna respektive Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
fastställer revisionsplan var och en för sin verksamhet.

Det ankommer på cheferna för revisionsenheterna respektive revisions­

ansvarig inom Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond att efter samråd med

riksdagens revisorer utarbeta revisionsplaner.

8 § För den revision av andra organ än riksgäldskontoret som skall

verkställas av kontorets revisionsenhet svarar enhetens chef. Fullmäktige

far dock meddela administrativa riktlinjer för även denna verksamhet.

Föranleder revisionen enligt föregående stycke anmärkningar eller påpe­

kanden beträffande en myndighet skall chefen för revisionsenheten under­
rätta myndigheten direkt om dessa. Det ankommer inte på fullmäktige i

125

¬

background image

SFS 1988:46

riksgäldskontoret att ta ställning till an märkningar och påpekanden sofn5.
inte avser riksgäldskontoret.

-

n

9 § Chefen för revisionsenhet respektive revisionsansvarig vid Riksbati­

kens jubileumsfond skall, när anledning därtill föreligger, omedelbart Och i

direkt till riksdagens revisorer anmäla förhållanden som framkommit vid
eller har samband med revisionen. Han skall årligen, samtidigt med alt

myndighet respektive stiftelsen avger föreskriven berättelse över sin verk­

samhet, till riksdagens revisorer avlämna rapport om den av honom ledda
revisionsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då lag (RFS 1968:8) om

revision av riksdagsförvaltningen skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

ANNA-GRETA LEIJON

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.