SFS 1988:1389

881389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1389

om ändring i lagen (1988:46) om revision av

utkom från trycket

riksdagsförvaltningen m. m.;

19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1988:46 ) om revision av

riksdagsförvaltningen skall ha följande lydelse.

1 § Revision av riksda gsförvaltningen utövas dels av riksdagens reviso­

rer, dels av riksbankens revisionsenhet.

Revision av Stiftelsen Riksbankens jubileumfond utövas dels av riksda­

gens revisorer, dels av revisionsansvarig inom fonden.

2 § Utöver den granskning som riksdagens revisorer genomför enligt

lagen (1987:518) med instruktion för riksdagens revisorer skall de för

vaije avslutat räkenskapsår granska riksbankens tillstånd, styrelse och

förvaltning samt verksamheten vid den inre riksdagsförvaltningen, riksda­

gens ombudsmän och Nordisk a rådets svenska delega tion och Stifte lsen

Riksbankens jubileumsfond.

Revisorerna skall särskilt se till att de olika organens organisation av och

'

kontroll över redovi sningen samt medels - och värdefö rvaltningen är till­
fredsställande.

3 § Riksdagens revisorer skall senast den 15 mars avge berättelser till

riksdagen över revisionen av riksbanken och Stiftelsen Riksbankens jubi­

leumsfond.

Berättelserna skall belysa omfattningen och inriktningen av revisoremas

granskning och i vad gäll er riksbanken utmynna i ett uttalande huruvida

revisorerna anser att ansvarsfrihet bör beviljas fullmäktige i rik sbanken.

I berättelsen om riksbanken skall revisorerna också ta ställning till

riksbankens resultat- och balansräkningar.

4 § I lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank finns bestämmelser om det
ansvar som fullmäktige i riksb anken har för revisionen av den eg na myn­
digheten. Motsvarande bestämmelser finns i vad g äller den inre riksdags­

förvaltningen i lagen (1983:1061) med instr uktion för riksdagens förvalt-

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

3O27

,i 1

f

¬

background image

SFS 1988:1389

ningskontor och i vad gäller Riksbankens jubileumsfond i stadgarna (RFS
1988:1) för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

5 § Riksbankens revisionsenhet skall förutom riksbanken också granska

den inre riksdagsförvaltningen, riksdagens ombudsmän, riksda gens revii

sorer och Nordiska rådets svenska delegation.

6 § Den revision som utövas av riksbankens revision senhet och inom
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond skall främst inriktas på att bedöm a

om redovisningen är rättvisande och i enlighet med god redovisningssed.

7 § Myndigheterna respektive Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

fastställer revisionsplan var och en fÖr sin verksamhet.

Det ankommer på chefen fÖr riksbankens revisionsenhet och revisions­

ansvarig inom Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond att efter samråd med

riksdagens revisorer utarbeta revisionsplaner.

8 § För den revision av andra organ än riksbanken som skall verkställas

av bankens revisionsenhet svarar enhetens chef. Fullmäktige får dock

meddela administrativa riktlinjer fÖr även denna verksamhet.

Föranleder revisionen enligt föregående stycke anmärkningar eller påpe­

kanden beträffande en myndighet skall chefen för revisionsenheten under­
rätta myndigheten direkt om dessa. Det ankommer inte på fullmäktige i
riksbanken att ta ställning till anmärkningar och påpekanden som inte

avser riksbanken.

9 § Chefen fÖr riksbankens revisionsenhet och revisionsansvarig vid

Riksbankens jubileumsfond skall, när anledning därtill föreligger, omedel­
bart och direkt till riksdagens revisorer anmäla förhållanden som fram ­
kommit vid eller har samband med revisionen. Han ska ll årligen, samti­

digt med att riksbanken och stiftelsen avger föreskriven berättelse över sin

verksamhet, till riksdag ens revisorer avlämna rapport om den av hono m

ledda revisionsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

3028

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.