SFS 1997:104 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

SFS 1997_104 Lag om ändring i lagen (1988_1385) om Sveriges riksbank

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:104
Utkom från trycket
den 3 april 1997

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 20 mars 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sve-

riges riksbank2

dels att 36 § skall upphöra att gälla,
dels att 6, 22, 41 och 53 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 40 §, av följande lydelse.

6 § Sedlar får ges ut med valörerna tjugo, femtio, etthundra, femhundra
och ettusen kronor.

Mynt får ges ut med valörerna femtio öre, en krona, fem kronor och tio

kronor.

Dessutom får minnes- och jubileumsmynt med andra valörer ges ut.

22 §3 Efter anmodan av Riksbanken skall ett kreditinstitut eller annat före-
tag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de
uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,

2. övervaka betalningssystemets stabilitet.
Den som har utfört en valutatransaktion är skyldig att till Riksbanken

lämna de uppgifter och för Riksbanken visa upp de handlingar beträffande
transaktionen som behövs som underlag för Riksbankens betalningsbalans-
statistik. Detsamma gäller den för vars räkning transaktionen har utförts.

Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt andra stycket skall den för vars

räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna uppge sitt person-
nummer eller organisationsnummer, vad betalningen avser och vilket land
betalningen går till eller kommer från samt namn på betalningsmottagare i
utlandet.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten en-

ligt första och andra stycket. Om någon inte fullgör föreskriven skyldighet
får Riksbanken förelägga honom vite.

40 § Hos Riksbanken skall det finnas en personalansvarsnämnd med riks-
bankschefen som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom
personalföreträdarna, de ledamöter som Riksbanken utser. Följande frågor
skall prövas av ansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

1

Förs. 1996/97:RB2, bet. 1996/97:FiU 14, rskr. 1996/97:153.

2

Senaste lydelse av 36 § 1993:769.

3

Senaste lydelse 1993:6.

130

background image

4

Senaste lydelse 1995:969.

5

Senaste lydelse 1996:1008.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande.

41 §4 Av fullmäktige avgörs

1. frågor om föreskrifter som riktar sig till enskilda,

2. frågan om fastställande av arbetsordning samt andra viktigare frågor

om Riksbankens organisation och arbetsformer,

3. frågor om systemet för att bestämma kronans värde i förhållande till an-

dra valutor,

4. frågor om riktlinjer för förvaltningen av de tillgångar som anges i 11 §,
5. frågor om viktigare internationella kreditavtal,
6. frågor om diskonto och om räntevillkor vid ut- och inlåning enligt 18 §

första stycket samt villkor vid utlåning enligt 18 § andra stycket,

7. frågor om viktigare rekommendationer till eller överenskommelser med

kreditinstitut,

8. frågor om kassakrav och särskild avgift när kassakrav inte uppfylls,
9. frågor om räntevillkor på statens konto,

10. frågor om förvärv av aktier eller andelar enligt 24 §,
11. viktigare frågor om ackord, avskrivning, nedsättning eller eftergift av

fordran,

12. frågor om beslut som avses i 37 § samt om tillsättande av tjänst som

avdelningschef och administrativ direktör,

13. frågor om vilken personal och vilka uppdragstagare som skall åläggas

anmälningsskyldighet enligt 38 § andra stycket,

14. övriga frågor som enligt denna eller annan lag skall avgöras av full-

mäktige, samt

15. frågor som fullmäktige finner vara av större vikt eller som riksbanks-

chefen hänskjuter till fullmäktige.

Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av riksbankschefen.

I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av riks-
bankschefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i ar-
betsordningen eller i särskilda beslut.

53 §5 Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 22 § att lämna uppgifter
eller visa upp handlingar eller lämnar oriktig uppgift när skyldigheten full-
görs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brotts-
balken. Om ett vite har förelagts med stöd av 22 § fjärde stycket, får dock
inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

SFS 1997:104

131

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.