SFS 2017:744 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet / SFS 2017:744 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
170744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:192) om gemensam

nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

3 §

För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunal-

lagen (2017:725) om gemensam nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

SFS 2017:744

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.