SFS 2014:959 Lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen / SFS 2014:959 Lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
140959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2008:568) om Diskrimi-

neringsombudsmannen ska ha följande lydelse.

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskri-

mineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har sam-

band med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjlig-

heter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

SFS 2014:959

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar