SFS 2010:1919 Lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

101919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

om

1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och
2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen med-

delar.

Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redo-
visning av statsbidragen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LENA ADELSOHN LILJEROTH
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

SFS 2010:1919

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.