SFS 2012:883 Lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd;

120883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Uppgifter m.m.

1 §

Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

1. 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens

ledamöter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode ska betalas
med,

2. 13 kap. 16 § samma lag besluta om jämkning av inkomstgaranti,
3. 13 kap. 27 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på

nytt,

4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomst-
garanti och

5. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på

nytt.

Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 §

Nämnden består av en ordförande och två övriga ledamöter. De utses

av riksdagsstyrelsen för en tid av fyra år. Om en ledamot av sjukdom eller
annan orsak är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska riksdagsstyrelsen utse
en ersättare för den tid som hindret varar.

1 Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63.

SFS 2012:883

Utkom från trycket
den 18 december 2012

background image

2

SFS 2012:883

Ledningens ansvar

4 §

Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av bestäm-

melser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gäll-

ande rätt, att resultatet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt
att nämnden hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 §

Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela de när-

mare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,
2. arbetsfördelning,
3. delegering av beslutanderätt,
4. handläggning av ärenden samt
5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 §

Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut lämna

över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder (delegering) i enlighet med vad
som anges i andra–fjärde stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en myndighet

som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett ärende och
2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om ärendena är

av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Delegering till ordföranden eller en annan ledamot av nämnden får avse

att fatta beslut om att inleda och skriva av tillsynsärenden. Sådana beslut ska
anmälas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos Riksdagsförvaltningen

eller hos någon annan myndighet som utför kansligöromål för nämnden får
ske när det gäller att ta emot och registrera allmänna handlingar samt pröva
frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ärendenas handläggning

7 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

8 §

Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som behövs för

att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 §

Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får avgöras

genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

10 §

För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en handling som

visar

background image

3

SFS 2012:883

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta

i avgörandet.

11 §

Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett anslag tas i

anspråk, ska nämnden genast underrätta den myndighet som anvisats ansla-
get om beslutet.

Nämnden ska genast underrätta Riksdagsförvaltningen och Statens

tjänstepensionsverk om beslut som innebär jämkning av inkomstgaranti och
om beslut om utbetalning på nytt av inkomstgaranti.

Årlig verksamhetsredogörelse

12 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en

redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Organisation

13 §

Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 §

Riksdagsstyrelsen beslutar om arvoden till nämndens ledamöter.

15 §

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som tjänst-

gör hos nämnden.

16 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sina uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbets-
tagare vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

17 §

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i

3 kap. 1 § och 16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter samt i 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om
arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

background image

4

SFS 2012:883

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av adminis-
trativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen (1993:1426) med

instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om verksamhets-

året 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.