SFS 2013:762 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2013:762 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
130762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OPMEFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OPMEFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OPMEFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:OPMEFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OPMEFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OPMEFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OPMEEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r <br/>Riksdagens arvodesn�mnd;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 oktober 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2012:883) med in-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 3 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att l och 17 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">l. 3 kap. l � lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor f�r riksdagens leda-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ter fastst�lla det belopp f�r m�nad som ledamotsarvode ska betalas med,</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 13 kap. 21 � samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och efterle-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vandeskydd,</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 13 a kap. 20 � samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�llnings-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d och efterlevandeskydd,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomst-<br/>garanti och</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">5. 9 kap. 23 � samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti p� nytt.<br/>N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet.<br/>N�mnden �r en myndighet under riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande av beslut som avses i 1 � finns i</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">16 kap. 2 � lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor f�r riksdagens leda-<br/>m�ter samt i 12 kap. 1 � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till<br/>Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administra-<br/>tiva beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">l. Denna lag tr�der i kraft den l maj 2014.<br/>2. En ledamot som har utsetts med st�d av �ldre best�mmelser kvarst�r som</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ledamot i n�mnden under den tid som han eller hon utsetts f�r.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:762</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 oktober 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:762</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r
Riksdagens arvodesn�mnd;

utf�rdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2012:883) med in-

struktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd

dels att 3 � ska upph�ra att g�lla,
dels att l och 17 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med

l. 3 kap. l � lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor f�r riksdagens leda-

m�ter fastst�lla det belopp f�r m�nad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 13 kap. 21 � samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och efterle-

vandeskydd,

3. 13 a kap. 20 � samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�llnings-

st�d och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomst-
garanti och

5. 9 kap. 23 � samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti p� nytt.
N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet.
N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

17 �

Best�mmelser om �verklagande av beslut som avses i 1 � finns i

16 kap. 2 � lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor f�r riksdagens leda-
m�ter samt i 12 kap. 1 � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges ledam�ter av Europaparlamentet.

Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.

l. Denna lag tr�der i kraft den l maj 2014.
2. En ledamot som har utsetts med st�d av �ldre best�mmelser kvarst�r som

ledamot i n�mnden under den tid som han eller hon utsetts f�r.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

SFS 2013:762

Utkom fr�n trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:762

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.