SFS 2013:762 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2013:762 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
130762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:883) med in-

struktion för Riksdagens arvodesnämnd

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att l och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

l. 3 kap. l § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens leda-

möter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 13 kap. 21 § samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och efterle-

vandeskydd,

3. 13 a kap. 20 § samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställnings-

stöd och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomst-
garanti och

5. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.
Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

17 §

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i

16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens leda-
möter samt i 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

l. Denna lag träder i kraft den l maj 2014.
2. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre bestämmelser kvarstår som

ledamot i nämnden under den tid som han eller hon utsetts för.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

SFS 2013:762

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:762

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.