SFS 2016:1115 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2016:1115 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
161115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (2012:883) med

instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter fast-

ställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 12 kap. 26�27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

3. 13 kap. 22�23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställ-

ningsstöd och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-

ges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti
och

5. 9 kap. 23 § samma lag om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.
Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

17 §

3

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i

15 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och i
12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2013:762.

3 Senaste lydelse 2013:762.

SFS 2016:1115

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.