SFS 2016:1115 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd / SFS 2016:1115 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
161115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HBACPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HBACPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HBACPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HBACPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HBACOO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r <br/>Riksdagens arvodesn�mnd;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 17 �� lagen (2012:883) med</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 3 kap. l � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter fast-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�lla det belopp per m�nad som ledamotsarvode ska betalas med,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 12 kap. 2627 �� samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efterlevandeskydd,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 13 kap. 2223 �� samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsst�d och efterlevandeskydd,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomstgaranti<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">5. 9 kap. 23 � samma lag om utbetalning av inkomstgaranti p� nytt.<br/>N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet. <br/>N�mnden �r en myndighet under riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande av beslut som avses i 1 � finns i</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">15 kap. 2 � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter och i<br/>12 kap. 1 � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges<br/>ledam�ter av Europaparlamentet.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administra-<br/>tiva beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:762.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2013:762.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1115</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:883) med instruktion f�r
Riksdagens arvodesn�mnd;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 17 �� lagen (2012:883) med

instruktion f�r Riksdagens arvodesn�mnd ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Riksdagens arvodesn�mnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter fast-

st�lla det belopp per m�nad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 12 kap. 2627 �� samma lag besluta i fr�gor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

3. 13 kap. 2223 �� samma lag besluta i fr�gor om ekonomiskt omst�ll-

ningsst�d och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-

ges ledam�ter av Europaparlamentet besluta om j�mkning av inkomstgaranti
och

5. 9 kap. 23 � samma lag om utbetalning av inkomstgaranti p� nytt.
N�mnden ska ange vilka �verv�ganden som f�ranlett beslutet.
N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

17 �

3

Best�mmelser om �verklagande av beslut som avses i 1 � finns i

15 kap. 2 � lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter och i
12 kap. 1 � den upph�vda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
ledam�ter av Europaparlamentet.

Best�mmelser om �verklagande av beslut som r�r utl�mnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om �verklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsf�rvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2013:762.

3 Senaste lydelse 2013:762.

SFS 2016:1115

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.