SFS 2018:1138 Spellag

SFS2018-1138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Spellag
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande2.

1 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i

pengar.

2 § Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat

följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden

ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

3 § Lagen är tillämplig på spel som tillhandahålls på svenska fartyg och

svenska luftfartyg, oavsett var fartyget befinner sig.

Lagen är inte tillämplig på spel som tillhandahålls på utländska luftfartyg

som flyger över svenskt territorium utan att trafikera en svensk flygplats.

4 § Bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på passagerar-

fartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska gälla för sådant

spel på fartyg i internationell trafik som omfattas av den överenskommelsen.

5 § Lagen är inte tillämplig på köp av svenska statens premieobli-

gationslån eller vadhållning på det framtida värdet av finansiella aktiviteter.

Lagen är inte heller tillämplig på automatspel som omfattas av lagen

(1982:636) om anordnande av visst automatspel.

6 § Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet

enligt denna lag finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism.

Vissa bestämmelser om skatt på spel finns i lagen (2018:1139) om skatt på

spel.

2 kap. Uttryck i lagen
1 §
Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning, kombinationsspel och

pyramidspel.

Med onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning av

elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den

som tillhandahåller spelet eller av flera spelare.

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

SFS 2018:1138

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS

2 § Med spelmyndighet avses den myndighet som regeringen bestämmer

ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag och i föreskrifter meddelade

med stöd av lagen.

3 § I denna lag avses med

1. affärssystem: elektroniskt system som används av en licenshavare eller

för en licenshavares räkning som stöd i spelverksamheten utan att utgöra en

del av spelsystemet,

2. bingo: lotteri där deltagarna är närvarande på spelplatsen och köper

bingobrickor och där möjligheten att vinna är beroende av att de nummer

som dras av den som tillhandahåller spelet sammanfaller med numren på

brickan, och där de deltagare som vinner genast gör anspråk på sin vinst,

3. bonus: rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt

kopplat till spelet,

4. dragningsutrustning: mekanisk eller annan icke-elektronisk utrustning

som används av en licenshavare eller för en licenshavares räkning för att

fastställa utfall i spel,

5. insats: betalning för att få delta i ett spel,

6. intervallspel: särskild vadhållning där spelaren ska förutsäga ett resul-

tat inom ett visst intervall,

7. kasino: särskild lokal för kasinospel,

8. kasinospel: roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel,

9. kombinationsspel: spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där

sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump,

10. licenshavare: den som har licens att tillhandahålla spel enligt denna lag,

11. lokalt poolspel: lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och där

vinsten delas mellan vinnarna eller där hela eller delar av vinsten beror på

storleken av de totala insatserna,

12. lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där

sannolikheten att vinna beror på slumpen,

13. onlinebingo: lotteri där deltagarna köper bingobrickor online och där

sannolikheten att vinna är beroende av att de nummer som dras

sammanfaller med numren på brickan,

14. penningautomat: automat som betalar ut vinst i form av pengar och

där sannolikheten att vinna beror på slumpen,

15. pyramidspel: spel där vinsten härrör från framtida deltagares insatser

och där sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efterhand

träder in i spelet,

16. spelombud: den som åt en licenshavare säljer spel, tar emot insatser

eller förmedlar vinster,

17. spelsystem: elektroniskt system som används av en licenshavare eller

för en licenshavares räkning för

a) registrering, lagring, bearbetning, delning, överföring eller inhämtning

av spel, kundinformation eller kundhistorik,

b) generering, överföring eller behandling av slumptal, eller

c) fastställande, lagring eller annan behandling av utfall i spel,

18. tilläggsspel: spel med separat insats som man endast kan delta i

genom att delta i ett annat spel där sannolikheten att vinna på tilläggsspelet

helt beror på slumpen,

19. vadhållning: aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och

där man satsar på utfallet av en framtida händelse eller på att en särskild

händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden,

20. varuspelsautomat: automat som betalar ut vinst i form av varor och

där sannolikheten att vinna helt eller delvis beror på slumpen, och

2018:1138

background image

3

SFS

21. värdeautomat: automat som betalar ut vinst bara i form av överföring

till spelkonto eller motsvarande, värdebevis, spelpolletter eller liknande och

där sannolikheten att vinna beror på slumpen.

4 § Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken.

3 kap. Krav på spelverksamhet
1 §
Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på

ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att

1. spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,

2. det ska råda hög säkerhet i spelen,

3. de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och

4. spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet.

2 § Av 5 och 6 kap. framgår att vissa spel ska vara förbehållna staten och

allmännyttiga ändamål.

3 § För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs licens, om inte annat

följer av lagen eller annan författning.

Spelombud behöver inte ha licens för att tillhandahålla spel för en

licenshavares räkning.

4 § Licens krävs inte för spel

1. där deltagande inte kräver betalning av en insats,

2. som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan

deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som

sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller

3. som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där

spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en

informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller

genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000

prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

5 § Licens krävs inte heller för spel

1. som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 §

och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp,

vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst

1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss

kommun och i samband med

a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person

anordnar eller deltar i, eller

b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller, eller

2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp,

vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst

1/60 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss

kommun och i samband med

a) en offentlig nöjestillställning,

b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller

c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till

förmån för ett allmännyttigt ändamål.

6 § Licens får inte ges för pyramidspel.

2018:1138

background image

4

SFS

4 kap. Licensgivning
Förutsättningar för licens
1 §
Licens får ges endast till den som

1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att

driva verksamheten,

2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra

författningar som reglerar verksamheten, och

3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

2 § Licens får inte ges till den som

1. är i konkurs,

2. är under 18 år,

3. har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet,

eller

5. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

3 § För en juridisk person gäller kraven i 1 § 3 och 2 § 1 även den som har

ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess

styrelse eller ledning.

För en juridisk person gäller kraven i 2 § 2–5 den som har ett kvalificerat

innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller

ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Representant för licenshavare från tredjeland
4 §
En licenshavare som saknar bosättning eller etablering i ett land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk repre-

sentant som är bosatt i Sverige. Representanten ska uppfylla de krav som

anges i 1 och 2 §§.

5 § Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla frågor

som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska

myndigheter, handla på licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för

licenshavaren och själv eller genom någon annan tala och svara för denne.

Prövning av ansökan
6 §
Frågor om licens prövas av spelmyndigheten.

7 § Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel licensen

omfattar.

8 § En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat anges i denna lag,

ges för högst fem år.

9 § Spelmyndigheten får förena en licens med villkor för hur spel-

verksamheten ska bedrivas.

2018:1138

background image

5

SFS

10 § Om det finns särskilda skäl får spelmyndigheten vid prövningen av

licensansökan begära personlig inställelse av

1. sökanden om denne är en fysisk person,

2. den krets som anges i 3 §, om sökanden är en juridisk person, eller

3. en sådan representant som anges i 4 §.

Anmälningsskyldighet
11 §
En licenshavare ska senast 14 dagar efter en förändring i den

personkrets som avses i 3 och 4 §§ anmäla förändringen till spelmyndig-

heten.

5 kap. Spel som är förbehållet staten
Licens
1 §
Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett

kasino, spel på värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo,

datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och penningautomater.

2 § Licens enligt 1 § får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt

aktiebolag.

Den som har licens enligt 1 § får inte samtidigt ha licens enligt 6–10 kap.

Spel på kasinon
3 §
Det får finnas högst fyra kasinon i Sverige.

4 § På ett kasino får endast kasinospel och spel på värdeautomater till-

handahållas.

5 § Licenshavaren ska övervaka kasinospelen och lokalerna med hjälp av

kameror i syfte att förebygga, förhindra och avslöja brott. Övervakningen

ska även kunna användas som hjälpmedel vid tvistlösning.

6 § Licenshavaren ska föra ett register över besökarna på ett kasino i syfte

att förebygga och avslöja brott. Registret får föras med hjälp av automati-

serad behandling.

Registret ska innehålla uppgifter om besökarens namn, personnummer

eller annat identifieringsnummer och postadress. Det ska också innehålla ett

fotografi av besökaren samt uppgift om tidpunkt för besöket.

Spel på värdeautomater
7 §
Licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än

på ett kasino får ges om

1. spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksamhet,

om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

eller i samband med bingo,

2. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

3. värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska kommunikations-

medel,

4. värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat

kännetecken,

5. värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den enligt

ansökan är avsedd för, och

6. det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas.

2018:1138

background image

6

SFS

8 § Värdeautomater som är placerade i bingohallar får inte ge en högre

avkastning än avkastningen på det bingospel som bedrivs i hallen.

Lotterier
9 §
Vid lotteri med licens enligt 1 § är det, med undantag för spel på kasino

eller på värdeautomater, inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med

hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av licens-

havaren eller dess spelombud.

6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål
Licens
1 §
Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får

omfatta andra lotterier än

1. kasinospel,

2. onlinebingo,

3. penningautomater,

4. värdeautomater, eller

5. datorsimulerat automatspel.

2 § Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell förening eller ett registrerat

trossamfund som

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga

ändamål inom landet,

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl

för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller

trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges

i första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att

främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för

det.

3 § Licens att tillhandahålla ett lotteri förutom bingo enligt 1 § får ges, om

1. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där lotteriet

bedrivs, och

2. det kan antas att lotteriet kommer att ge licenshavaren skälig avkastning

och att denna kommer att användas för det allmännyttiga ändamålet.

Kravet enligt första stycket 2 på skälig avkastning gäller inte om det finns

särskilda skäl för annat.

4 § Vid lotteri enligt 1 §, med undantag för bingo, är det inte tillåtet att låta

spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrust-

ning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

Bingo
5 §
Licens att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om

1. vinstplanen anslås i spellokalen, och

2. det kan antas att bingon kommer att ge skälig avkastning, om det inte

finns särskilda skäl för annat.

2018:1138

background image

7

SFS

Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § i spellokalen

ska vid bedömningen enligt första stycket 2 även den ersättning beaktas som

upplåtelsen av spelplats för sådant spel kan antas komma att ge.

6 § Vid prövning av licens för att tillhandahålla bingo enligt 1 § ska

särskild hänsyn tas till licenshavarens behov av inkomster från bingo för sin

verksamhet.

Om utrymmet för bingo på marknaden är begränsat ska vid bedömningen

av behovet av inkomster från bingo hänsyn tas främst till omfattningen av

sådan ungdomsverksamhet vars ändamål naturligen kan förenas med ung-

domsverksamhet. Företräde ska dessutom ges den som bedriver verksamhet

som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen i samhället för

barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

7 § Efter särskilt beslut av spelmyndigheten får en eller flera licenshavare

enligt 1 § tillhandahålla samordnad bingo på flera platser.

Lokalt poolspel
8 §
Vid prövningen av licens att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar

enligt 1 § gäller inte kraven enligt 4 kap. 1–3 §§, om inte annat följer av

andra stycket. En sådan licens meddelas för ett specifikt antal tävlingsdagar

per år.

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism, ska dock kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 §

andra stycket tillämpas vid licensprövningen.

Registreringslotterier
9 §
En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam

huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering

hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens

enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den

juridiska personen är verksam,

2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett

serviceföretag,

3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där

lotteriet tillhandahålls, och

4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism, ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra

stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av personer

som anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det

att förändringen har skett.

10 § En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid. Registrering får

beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering

med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

11 § Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte

tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller

elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida

inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt

minne.

2018:1138

background image

8

SFS

7 kap. Kommersiellt onlinespel
1 §
Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla

kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel.

Licensen får även omfatta annat lotteri online om lotteriet tillhandahålls

som ett tilläggsspel till ett spel enligt första stycket.

2 § Vid spel med licens enligt 1 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv

göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som till-

handahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

8 kap. Vadhållning
1 §
Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med undantag för

sådan vadhållning som anges i 2 §.

Licens enligt första stycket får även omfatta lotteri i form av tilläggsspel

till vadhållningen eller lotteri för att avgöra avbrutna vadhållningsobjekt.

2 § Licens enligt 1 § får inte avse

1. vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den som

tillhandahåller lotteriet,

2. vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna

är under 18 år,

3. intervallspel, eller

4. sådan vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande eller

olämplig från allmän synpunkt.

3 § Vid vadhållning är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats

med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av

licenshavaren eller dess spelombud.

9 kap. Landbaserat kommersiellt spel
Licens
1 §
Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta

kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel

i turneringsform.

Kasinospel
2 §
Licens enligt 1 § att tillhandahålla kasinospel får ges om spelet till-

handahålls i samband med

1. en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anlägg-

ning, eller

2. hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns

serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan

antas att spelet utan olägenhet kan tillhandahållas i samband med verk-

samheten.

Varuspelsautomater
3 §
Licens enligt 1 § att tillhandahålla spel på varuspelsautomater får ges

om

1. spelet tillhandahålls i samband med en offentlig nöjestillställning i

form av tivoli eller liknande,

2. varje automat förses med licenshavarens namn,

2018:1138

background image

9

SFS

3. det kan antas att automaten inte kommer att användas för något annat

ändamål än vad den enligt ansökan om licens är avsedd för, och

4. det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats där spelet

ska bedrivas.

4 § Den som har vunnit i ett spel på en varuspelsautomat får inte tillåtas

lösa in vinsten mot en annan vara eller kontanter hos

1. licenshavaren,

2. den som innehar den plats eller bedriver näringsverksamhet där

spelet tillhandahålls, eller

3. ombud för sådana som avses i 1 och 2.

Kortspel i turneringsform
5 §
Licens enligt 1 § att tillhandahålla kortspel i turneringsform får ges om

1. minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen,

2. det på spelplatsen inte förekommer annat spel som omfattas av denna

lag,

3. ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med spelet,

4. endast personer som fyllt 18 år vistas på spelplatsen,

5. god ordning råder på spelplatsen, och

6. licenshavaren eller funktionärer inte deltar i spelet.

6 § En licens enligt 1 § att tillhandhålla kortspel i turneringsform får avse

högst två år och högst två turneringar per dag. I beslutet om licens ska det

anges hur många turneringar som får tillhandahållas och på vilken plats

spelet får ske.

7 § En licenshavare med licens att tillhandahålla kasinospel online får

ensam eller tillsammans med en eller flera sådana licenshavare ges licens att

tillhandahålla en årlig landbaserad turnering i kortspel. Antalet spelare får

då uppgå till högst 10 000 personer.

8 § Vid tillhandahållande av kortspelsturnering får inga andra avgifter än

insatsen tas ut.

10 kap. Spel på fartyg i internationell trafik
1 §
Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta

spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online

eller på ett kasino.

2 § För fartyg i internationell trafik gäller bestämmelserna i 11 kap. 7 § om

krav på tillstånd för innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater.

11 kap. Licenshavares samarbetspartner
Internationel t samarbete
1 §
Licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap 1 §, förutom licens för kasino

och spel på värdeautomater, samt spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §, får

omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett

företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land. För sådant samarbete

krävs att licenshavarens samarbetspartner har tillstånd till motsvarande spel,

har rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller spel utan

nödvändig licens enligt denna lag.

2018:1138

background image

10

SFS

Spelombud
2 §
För att en licenshavare som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla spel

genom spelombud, måste spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten.

Licenshavaren ska ansöka om registrering av spelombudet hos myndigheten.

3 § När licenshavaren får kännedom om att förändringar har skett i

förhållande till en ansökan eller registrering enligt 2 §, ska licenshavaren

anmäla förändringen till spelmyndigheten.

4 § Spelmyndigheten ska registrera ett spelombud som uppfyller de krav

som föreskrivits med stöd av 21 kap. 9 § och därför är lämpligt att

tillhandahålla spel. Om kraven inte längre är uppfyllda, eller om licens-

havaren eller spelombudet begär det, ska spelmyndigheten avregistrera

spelombudet.

5 § Ett spelombud får inte tillhandahålla spel i utrymmen som omfattas av

ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Detta gäller dock

inte för spel på värdeautomater och spel på travbanor och galoppbanor.

Uppdragsavtal
6 §
En licenshavare får uppdra åt någon annan att utföra arbete eller

operativa funktioner i licenshavarens verksamhet enligt denna lag. Ett

sådant uppdrag får ges om licenshavaren ansvarar för

1. den anförtrodda verksamheten mot spelaren,

2. att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och

säkerhetsmässigt betryggande former, och

3. att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter att övervaka

att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Tillstånd för innehav av automater
7 §
Penning-, värde- och varuspelsautomater får innehas bara av den som

har tillstånd för detta.

Sådan automat får dock innehas utan tillstånd av

1. den som har licens enligt denna lag för ett spel som tillhandahålls på

automaten,

2. automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet,

3. automatinnehavares konkursbo längst till dess att konkursen har

avslutats, eller

4. den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess

att tre månader har gått från det att beslutet om återkallelsen fick laga kraft.

8 § Tillstånd enligt 7 § kan ges till den som har yrkesmässig befattning

med sådana automater och som uppfyller kraven i 4 kap. 1–3 §§.

Om det finns särskilda skäl får tillstånd också ges till den som driver

musei- eller annan samlarverksamhet.

9 § Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av spelmyndigheten.

10 § Spelmyndigheten får förena ett tillstånd med villkor för innehavet.

2018:1138

background image

11

SFS

12 kap. Registrering av spelare
1 §
En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel. Endast fysiska

personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige får registreras

för onlinespel.

2 § Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och person-

nummer eller motsvarande.

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt

genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande.

3 § En spelare som deltar i lotteri för viss tid ska registreras med namn,

adress och personnummer eller motsvarande. Identifiering enligt 2 § krävs

dock inte.

4 § Spel får inte ske förrän spelarens identitet fastställts, om det inte finns

förutsättningar för ett tillfälligt spelkonto enligt 13 kap. 4 §.

En licenshavare ska dock fastställa en spelares identitet senast i samband

med att den första utbetalningen till spelaren görs.

Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte

stängt av sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §.

13 kap. Spelkonton
1 §
En licenshavare med licens för onlinespel, med undantag för sådant

spel som avses i 12 kap. 3 §, ska för varje registrerad spelare öppna ett spel-

konto.

2 § När en registrerad spelare loggar in på sitt spelkonto ska licenshavaren

identifiera spelaren på ett betryggande sätt.

3 § Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras.

Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots

saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Sådan

information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv

månader.

4 § Innan licenshavaren har kontrollerat de uppgifter som spelaren ska

lämna enligt 12 kap. 2 § får ett tillfälligt spelkonto öppnas för spelaren. Ett

tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns i det

register för självavstängning som anges i 14 kap. 12 §.

Licenshavaren ska genast stänga ett tillfälligt spelkonto om det visar sig

att spelaren har lämnat felaktig information vid registreringen. Detsamma

gäller om spelaren inte på uppmaning av licenshavaren inom en viss tid ger

in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen.

Utbetalningar till spelaren får inte göras från ett tillfälligt spelkonto,

såvida inte annat följer av 8 §.

5 § En licenshavare får ta emot betalningar till ett spelkonto bara från en

betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

6 § Pengar, spelpolletter eller liknande får inte överföras mellan spel-

konton.

2018:1138

background image

12

SFS

7 § De medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas

avskilda från licenshavarens egna medel.

Licenshavaren ska senast i samband med att ett spelkonto öppnas

informera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licens-

havaren skulle hamna på ekonomiskt obestånd.

8 § När ett spelkonto avslutas ska licenshavaren skyndsamt betala ut

tillgodohavandet på spelkontot till spelaren.

Licenshavaren ska dock endast betala tillbaka vad som återstår av de

insättningar som spelaren har gjort, om spelkontot avslutas på grund av att

1. spelaren vid öppnandet av ett tillfälligt spelkonto lämnat felaktiga

uppgifter om sig själv, eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in

dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen,

eller

2. spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

9 § Om en licenshavare avslutar ett spelkonto ska spelaren informeras

skriftligen om det och om grunderna för beslutet.

10 § Det är inte tillåtet för licenshavaren att ta ut en avgift för att avsluta

ett spelkonto.

14 kap. Spelansvar
Omsorgsplikt
1 §
En licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn

iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande

och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det

(omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande

genom fortlöpande kontroll av spelbeteende. Licenshavare ska i en hand-

lingsplan redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras.

Åldersgräns
2 §
Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som är under 18 år.

Den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.

3 § Spel ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera

spelarens ålder. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där

spelet tillhandahålls.

Informationsskyldighet
4 §
En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, inklusive

spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndig-

heter. Denna information ska vara på svenska.

Utformning av spel
5 §
Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att

spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet.

En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande

spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

Insatser och vissa gränser
6 §
Vid spel ska spelaren aktivt ange och bekräfta sin insats.

2018:1138

background image

13

SFS

7 § Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar.

Vid spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 och 8 §§ ska i stället en förlust-

gräns anges.

Kreditförbud
8 §
Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett spelombud att erbjuda

eller lämna kredit för insatser i spelet.

Spelmyndigheten får för ett visst lotteri medge undantag från förbudet i

första stycket, om

1. lotteriet tillhandahålls med licens enligt 6 kap.,

2. krediten avser köp av lotter för en viss tid, och

3. det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Bonuserbjudanden
9 §
En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar

på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.

Självtest
10 §
En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för att spelaren ska

kunna bedöma sitt spelbeteende.

Självavstängning
11 §
En licenshavare enligt 5–8 kap. ska ge registrerade spelare möjlighet

att stänga av sig från spel under en viss tid eller tills vidare. En avstängning

tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och

datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en

möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar.

12 § En spelare ska genom en anmälan till spelmyndigheten kunna stänga

av sig från allt spel som kräver registrering enligt 12 kap. 1 §. Avstäng-

ningen ska gälla hos alla licenshavare under en viss tid eller tills vidare. En

avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader.

Spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som är avstängda från

spel enligt första stycket.

Kundtjänst
13 §
En licenshavare ska ha rutiner och bemanning för hantering av klago-

mål och andra frågor om de spel som tillhandahålls.

Utbildning
14 §
En licenshavare ska kontinuerligt utbilda sin ledning och sådan

personal, såväl egen som vid anlitade företag, som arbetar med produkt-

utveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst.

Utbildningen ska skapa medvetenhet om och förståelse för riskerna med spel

och för vilka faktorer som påverkar en spelares spelbeteende.

Särskilda bestämmelser för anställda
15 §
En licenshavare ska ha regler som anger vilka anställda och upp-

dragstagare som inte får delta i licenshavarens spel och säkerställa att dessa

inte deltar i spelen.

2018:1138

background image

14

SFS

Kontrollrutiner
16 §
En licenshavare ska ha rutiner för att upptäcka och motverka

gärningar som omfattas av regleringen om spelfusk i 19 kap. 4 § samt

överträdelser av användarvillkor och spelregler.

Licenshavaren ska även möjliggöra för spelare att omedelbart kunna

underrätta licenshavaren om sådana förhållanden som anges i första stycket.

En licenshavare får till Polismyndigheten eller åklagare lämna uppgifter

som kan tyda på brott i samband med spel.

15 kap. Marknadsföring
Måttfull marknadsföring
1 §
Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska måttfullhet iakttas.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Direktreklam
2 §
Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som har stängt av

sig från spel.

Om en spelare har sagt upp sitt spelkonto hos en licenshavare, får licens-

havaren rikta marknadsföring direkt till spelaren endast om spelaren i

samband med uppsägningen aktivt godkänt det.

Informationsskyldighet
3 §
Kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig information

om lägsta ålder för att få spela.

På platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella meddelanden

om spel, med undantag för sådana meddelanden i radio, ska licenshavaren

säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en organisation som

tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

Otil börlig marknadsföring
4 §
Marknadsföring som strider mot 1 eller 2 § ska vid tillämpningen av

5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot

konsumenter.

Om information som anges i 3 § inte lämnas ska marknadsföringslagen

tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstör-

ningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje

stycket marknadsföringslagen.

Sponsring
5 §
När en licenshavare ingår avtal om sponsring ska den säkerställa att

dess logotyper samt namn på spelprodukter eller speltjänster inte före-

kommer på produkter som är avsedda att användas av personer under 18 år.

Reklam i radio och tv
6 §
Reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig

licens enligt denna lag får inte förekomma i tv-sändningar, beställ-tv, sökbar

text-tv eller ljudradiosändningar som omfattas av radio- och tv-lagen

(2010:696).

2018:1138

background image

15

SFS

16 kap. Tekniska krav
1 §
Den som tillhandahåller spel ska se till att spelsystem, affärssystem,

dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor uppfyller de

tekniska kraven i sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av denna

lag. Detsamma gäller krav för de rutiner som ska tillämpas för spel- och

affärssystem inklusive de uppgifter som finns i dessa system.

2 § Licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige.

Spelmyndigheten får meddela undantag från kravet i första stycket, om

licenshavaren

1. har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet

övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet

har ingått avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens tillhanda-

hållande av spel i Sverige, eller

2. kan ge spelmyndigheten möjlighet att genomföra en tillfredsställande

kontroll av spelsystemet med hjälp av fjärråtkomst eller liknande.

3 § För att säkerställa att en licenshavares spelsystem, affärssystem,

rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller de krav som avses i

1 § innan de används i spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som

ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-

nadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av

förordning (EEG) nr 339/93.

4 § Spelmyndigheten får när som helst under licenstiden kräva att

licenshavaren låter utföra en bedömning av hur spelsystem, affärssystem,

rutiner, dragningsutrustning eller fysiska lotter uppfyller uppställda krav.

Kostnaderna för detta ska betalas av licenshavaren.

5 § En licenshavare ska, om inte spelmyndigheten beslutar om annat,

spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i minst fem år.

17 kap. Behandling av personuppgifter
Förhållandet til annan dataskyddsreglering
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om

inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar
2 §
Spelmyndigheten är personuppgiftsansvarig för självavstängnings-

registret och för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför

i övrigt för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

En licenshavare är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-

uppgifter som den utför för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

2018:1138

background image

16

SFS

Behörighetstilldelning
3 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter enligt denna lag.

Tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter
4 §
Spelmyndigheten får behandla personuppgifter om det är nödvändigt

för att hantera självavstängningsregistret och i övrigt utföra sina uppgifter

enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 § En licenshavare får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för

att enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen

1. kontrollera spelarens identitet och ålder,

2. upprätta spelkonton och fullgöra licenshavarens skyldigheter gentemot

spelaren i fråga om spelkonton,

3. kontrollera att spelaren följer de villkor och regler som gäller för varje

spel,

4. granska spelet i syfte att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig

verksamhet,

5. kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om

manipulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning,

6. granska och analysera uppgifter från upprättade spelarprofiler och varje

spelares spelbeteende för att kunna vidta spelansvarsåtgärder, och

7. genomföra självavstängning av spelare samt hantera uppgifter från

spelmyndigheten avseende det nationella självavstängningsregistret.

Hinder mot utlämnande av uppgifter
6 §
Personuppgifter som behandlas enligt 14 kap. 16 § tredje stycket får

inte lämnas ut till den registrerade. Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning

om information och rätt att få tillgång till personuppgifter gäller inte vid

sådan behandling.

Sökförbud
7 §
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag är det förbjudet att

utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på sådana

personuppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i EU:s dataskydds-

förordning.

18 kap. Tillsyn och andra åtgärder
Tillsynsmyndigheter
1 §
Spelmyndigheten har tillsyn över att denna lag och de föreskrifter och

villkor som meddelats med stöd av lagen följs.

Spelmyndigheten har dock inte tillsyn över

1. sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 §, och

2. behandlingen av personuppgifter.

Tillsyn över lotterier som avses i andra stycket 1 utövas av den

kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

2 § Spelmyndigheten har också tillsyn över att sådan verksamhet som

avses i 1 kap. 2 § första stycket 14 lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

2018:1138

background image

17

SFS

Kontrollanter
3 §
Spelmyndigheten får förordna särskilda kontrollanter för att utföra

tillsynsuppgifter.

Undersökningar och upplysningar
4 §
En kontrollant enligt 3 § eller en befattningshavare hos spel-

myndigheten i vars uppgifter det ingår att övervaka att bestämmelser om

spel följs, har rätt att

1. få tillträde till fartyg, områden, anläggningar, lokaler och andra

utrymmen där det bedrivs eller kan antas bedrivas spel eller där utrustning

för spel förvaras eller hanteras,

2. få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen, och

3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för

åtgärden.

5 § Polismyndigheten ska lämna spelmyndigheten den hjälp som behövs

vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §

polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

6 § Om en licenshavare ingår i en koncern har spelmyndigheten rätt att

från de övriga företagen i koncernen få de upplysningar om verksamheten

och därmed sammanhängande omständigheter som myndigheten behöver

för sin tillsyn över licenshavaren.

7 § En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart underrätta

spelmyndigheten om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag hos en

licenshavare får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

licenshavarens verksamhet,

2. kan påverka licenshavarens fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-

bolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar, eller 29 eller 30 § revisionslagen (1999:1079).

Revisorn och den särskilda granskaren har en motsvarande underrättelse-

skyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i

första stycket vid fullgörande av uppdrag i licenshavarens moderföretag

eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med

licenshavaren.

Kontrollköp
8 §
Som ett led i tillsynen av om en licenshavare som tillhandahåller något

annat spel än onlinespel följer bestämmelserna om åldersgränser i 14 kap.

2 § får spelmyndigheten genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får

spelmyndigheten endast anlita en person som har uppnått den ålder som

gäller för det aktuella spelet.

Ett kontrollköp får genomföras utan att licenshavaren eller dess spelombud

underrättas i förväg om kontrollköpet. Spelmyndigheten ska dock snarast

efter ett genomfört kontrollköp underrätta licenshavaren om kontrollköpet.

2018:1138

background image

18

SFS

9 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för

spelmyndigheten att ingripa enligt 12 §.

Tillsyn över registreringslotterier
10 §
För sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förordna

en kontrollant.

Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas

av den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri.

Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt 6 kap. 9 § ska

senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har

tillhandahållits under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den

1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen

uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har

tillhandahållits under perioden.

11 § Spelmyndigheten ska genom tillsynsvägledning löpande ge stöd till

och följa hur kommunerna bedriver sin tillsyn enligt 1 § tredje stycket.

Ingripanden
12 §
Om förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 1–3 §§ inte längre är

uppfyllda, eller om en licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter

enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd

av lagen, ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss tid

vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning.

Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är

tillräckligt, varning meddelas.

Spelmyndigheten får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse eller om någon annan myn-

dighet har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa åtgärder bedöms

tillräckliga.

13 § Om det finns sannolika skäl för återkallelse i ett ärende enligt 12 §

får spelmyndigheten återkalla licensen fram till dess att frågan om åter-

kallelse har prövats slutligt. Detta gäller dock endast om det behövs för att

trygga konsumentskyddet eller det annars är nödvändigt från allmän syn-

punkt.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns

särskilda skäl får beslutet förlängas en gång med ytterligare högst sex

månader.

14 § Spelmyndigheten ska återkalla en licens om licenshavaren

1. har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan

spelverksamhet som licensen avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

verksamhet som licensen avser,

4. har förklarat sig avstå från licensen, eller

5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att bolaget ska

tvångslikvideras.

I de fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning meddelas, om

det är tillräckligt.

2018:1138

background image

19

SFS

15 § Om licenshavaren är en fysisk person och förutsättningarna för licens

enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får spelmyndigheten åter-

kalla licensen.

Om licenshavaren är en juridisk person och förutsättningarna för licens

enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får spelmyndigheten före-

lägga den juridiska personen att vidta rättelse. Om rättelse inte görs får spel-

myndigheten återkalla licensen. Om bristen avser den som har ett

kvalificerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje stycket, får spelmyndigheten

förelägga innehavaren att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att

innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk

person, entlediga den diskvalificerade personen i styrelsen eller ledningen.

16 § Om den som är registrerad att tillhandahålla spel enligt 6 kap. 9 §

omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

av terrorism och om kraven i 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får

kommunen förelägga den registrerade att vidta rättelse. Om rättelse inte görs

får kommunen förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten.

Om bristen avser den som har ett kvalificerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje

stycket, får kommunen förelägga innehavaren att avyttra så stor del av

andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är

en juridisk person, entlediga den diskvalificerade personen i styrelsen eller

ledningen.

Ingripanden vid penningtvätt el er finansiering av terrorism
17 §
Spelmyndigheten får ingripa mot den som tillhandahåller spel och

som överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av den lagen.

18 § Vid en överträdelse enligt 17 § får spelmyndigheten ingripa genom

att utfärda ett föreläggande om att vidta rättelse.

Vid en överträdelse som är allvarlig, upprepad eller systematisk får

spelmyndigheten förelägga den som tillhandahåller spelet att upphöra med

verksamheten eller, om myndigheten har meddelat licens, återkalla licensen.

Om det är tillräckligt får spelmyndigheten i stället för ingripande enligt

andra stycket meddela varning.

19 § En varning enligt 18 § får förenas med sanktionsavgift.

Om den som tillhandahåller spelet är en fysisk person får sanktionsavgift

enligt första stycket beslutas endast om personen i fråga uppsåtligen eller av

grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

20 § Om den som tillhandahåller spel är en juridisk person får spelmyndig-

heten även ingripa mot en person som ingår i den juridiska personens

styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder

den som tillhandahåller spelet, eller är ersättare för någon av dem, om den

som tillhandahåller spelet har befunnits ansvarig för en överträdelse som

avses i 17 §.

Ett ingripande får ske endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller

systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

orsakat överträdelsen.

2018:1138

background image

20

SFS

Ingripande sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos den som

tillhandahåller spelet eller i en motsvarande verksamhet, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

21 § Vid ingripande enligt 18–20 §§ ska 7 kap. 13–24 §§ lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas.

22 § Spelmyndigheten ska underrätta registreringsmyndigheten när ett

beslut att förelägga den som tillhandahåller spel efter registrering enligt

6 kap. 9 § att upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått

laga kraft.

Avregistrering ska ske när spelmyndigheten har fattat ett beslut som ska

gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga kraft.

Övriga ingripanden
23 §
En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de förelägganden och

förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har

meddelats med stöd av lagen ska följas.

Vite och verkställighet
24 §
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

25 § Spelmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläggande,

förbud, varning eller återkallelse enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Betalningsblockering
26 §
Om ett konto används eller kan antas komma att användas för för-

medling av insatser eller vinster till eller från en spelverksamhet utan nöd-

vändig licens enligt denna lag, får en betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster åläggas att blockera elektroniska betalnings-

transaktioner till och från kontot.

Frågor om sådan betalningsblockering prövas av förvaltningsrätten på

ansökan av spelmyndigheten. Ansökan om betalningsblockering görs hos

den förvaltningsrätt inom vars domkrets spelmyndigheten är belägen.

Mål om betalningsblockering ska prövas skyndsamt.

27 § Om förutsättningarna för ett beslut om betalningsblockering enligt

26 § inte längre är uppfyllda, ska spelmyndigheten upphäva beslutet.

Varningsmeddelande
28 §
Spelmyndigheten får, om det finns särskilda skäl, förelägga en

internetleverantör att upprätta ett varningsmeddelande som tydligt visas i

samband med besök på en webbplats som tillhandahåller spel utan

nödvändig licens enligt denna lag. Meddelandet ska informera besökaren

om att den som tillhandahåller spelet saknar licens i Sverige och inte står

under svensk tillsyn samt att vinster är skattepliktiga för spelaren.

2018:1138

background image

21

SFS

19 kap. Straff och sanktioner
Brott mot spellagen
1 §
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillhandahåller otillåtet

spel eller spel utan nödvändig licens enligt denna lag döms för olovlig

spelverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

2 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar deltagande i

sådant spel som avses 1 § döms för främjande av olovligt spel till böter eller

fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

3 § Om ett brott som anges i 1 eller 2 §§ har begåtts uppsåtligen och är

grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid

bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

ingått i en brottslighet som utövats yrkesmässigt och systematiskt eller i

större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

Spelfusk
4 §
Den som otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka

utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt denna lag döms för

spelfusk till fängelse i högst två år.

5 § Om ett brott som anges i 4 § är grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det

särskilt beaktas om gärningen ingått i en brottslighet som utövats syste-

matiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

Övriga straffrättsliga bestämmelser
6 §
För försök eller förberedelse till olovlig spelverksamhet, grovt brott,

och spelfusk döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

7 § Straff enligt 1–6 §§ får inte dömas ut för en gärning som omfattas av

ett beslut om sanktionsavgift eller en ansökan om utdömande av vite.

Beslag
8 §
Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt

denna lag, får beslag göras av spelutrustning eller andra föremål som

skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet eller bli föremål för

förverkande enligt denna lag.

Befogenhet att ta i beslag har den som förordnats till kontrollant enligt

18 kap. 3 § och sådana befattningshavare hos spelmyndigheten i vars

uppgift det ingår att övervaka att bestämmelser om spel följs.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt

anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åklagare

som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som

om han eller hon själv hade gjort beslaget.

Förverkande
9 §
Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag ska förklaras

förverkade. Även annat utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat.

Detsamma gäller utrustning, handlingar och annan egendom som har varit

2018:1138

background image

22

SFS

föremål för ett sådant brott. Om en spelautomat förverkas ska även dess

innehåll förklaras förverkat. Förverkande får inte ske om det är uppenbart

oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som

hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkade, om det behövs

för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma

gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana

brott, om brottet har fullbordats.

Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske

hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen. I stället för egen-

domen kan dess värde förklaras förverkat.

Sanktionsavgift
10 §
Om en licenshavare enligt denna lag har fått en anmärkning eller

varning enligt 18 kap. 12 §, får spelmyndigheten besluta att licenshavaren

ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

11 § Om en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster

har åsidosatt en skyldighet att avvisa en betalningsorder enligt föreskrifter

meddelade av regeringen, eller överträtt ett beslut om betalningsblockering

enligt 18 kap. 26 §, får spelmyndigheten besluta att betaltjänstleverantören

ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften ska tillfalla staten.

12 § Sanktionsavgift får inte beslutas för

1. en gärning som prövats i ett brottmål eller omfattas av ett godkänt

strafföreläggande, eller

2. underlåtelse att följa ett beslut om föreläggande eller förbud som har

förenats med vite.

Sanktionsavgiftens storlek
13 §
Sanktionsavgiften enligt 10 § ska uppgå till lägst 5 000 kronor och

högst tio procent av licenshavarens omsättning det närmast föregående

räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under licenshavarens första verksamhetsår

eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfällig, får

omsättningen uppskattas.

Endast omsättning från licenspliktig verksamhet enligt denna lag ska

beaktas.

14 § Sanktionsavgiften enligt 11 § ska uppgå till lägst 5 000 kronor och

högst 10 miljoner kronor.

15 § När sanktionsavgiftens storlek enligt 13 eller 14 § beslutas, ska

särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har

pågått.

Spelmyndigheten får helt eller delvis avstå från att ta ut avgiften om

överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till

omständigheterna framstår som oskäligt att ta ut avgiften.

2018:1138

background image

23

SFS

Förseningsavgift
16 §
Om en licenshavare inte i tid lämnar de upplysningar som den är

skyldig att lämna enligt denna lag får spelmyndigheten besluta att licens-

havaren ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Betalning och indrivning av avgifter
17 §
Sanktionsavgift och förseningsavgift enligt detta kapitel ska betalas

till spelmyndigheten senast 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut

avgiften fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Beslutet om sanktionsavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt

utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som avses i

första stycket.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid

som avses i första stycket, ska spelmyndigheten lämna den obetalda avgiften

för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen

(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Preskription
18 §
En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften

fick laga kraft.

20 kap. Avgifter och överklagande
1 §
Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn

enligt denna lag.

I ärenden hos en kommun får avgift tas ut enligt en taxa som fullmäktige

bestämmer.

2 § Spelmyndighetens beslut om sanktionsföreläggande med stöd av

18 kap. 20 § får inte överklagas.

Andra beslut av spelmyndigheten eller av en kommun enligt denna lag får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 kap. Bemyndiganden
Uttryck i lagen
1 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad som utgör elektroniska kommunikationsmedel

enligt denna lag.

Licensgivning och registrering
2 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en

ansökan om licens eller om ändring av en licens,

2. kontaktperson,

3. vilka som ska anses ingå i ledningen enligt 4 kap. 3 §,

4. insatser, vinster och vinståterbetalningsnivåer, och

5. spelansvarsåtgärder och andra krav för spelets bedrivande.

2018:1138

background image

24

SFS

Spel som är förbehållet staten
3 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. vilka spel eller kombinationer av spel som får omfattas av licens enligt

5 kap. 1 §,

2. det högsta antalet värdeautomater som licens får ges för enligt 5 kap.

1 §, och

3. beräkningen av avkastning enligt 5 kap. 8 §.

Kommersiellt onlinespel
4 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilka spel och antalet spel som får omfattas av en

licens enligt 7 kap. 1 §.

Vadhållning
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens enligt 8 kap.

1 § samt om förbud och andra åtgärder för att bekämpa manipulation av

resultat inom sport med avseende på vadhållning.

Landbaserat kommersiellt spel
6 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av licens enligt 9 kap.

1 §.

Spel på fartyg i internationell trafik
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilka spel som får omfattas av licens enligt 10 kap.

1 §.

Internationel t samarbete
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 §

också får ske med organisationer eller företag i länder utanför EES och om

närmare förutsättningar för internationellt samarbete.

Spelombud
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom spelombud,

2. den information som ansökan om registrering ska innehålla, och

3. undantag från kravet på registrering av spelombud.

Tillstånd för innehav av automater
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband med en

ansökan om tillstånd till innehav av en penning-, värde- eller varuspels-

automat eller om ändring av ett sådant tillstånd, och

2. krav för att förhindra att penning-, värde- eller varuspelsautomater

används för annat än det som tillståndet omfattar.

2018:1138

background image

25

SFS

Registrering av spelare
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om undantag från registrering enligt 12 kap. 1 § och om

hur kontrollerna av en spelares identitet enligt 12 kap. 2 och 4 §§ ska göras.

Spelkonton
12 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om krav på en licenshavares hantering av betalningar

och spelkonton samt om undantag från skyldigheten att tillhandahålla

information till spelaren.

Spelansvar
13 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. undantag från kravet på handlingsplan enligt 14 kap. 1 § och om

innehållet i handlingsplanen,

2. vilken information som ska hållas tillgänglig för spelare enligt 14 kap.

4 §,

3. ytterligare gränser vid onlinespel och spel på värdeautomater samt vad

som ska gälla vid ändring av satta gränser,

4. förutsättningar för en licenshavares erbjudande av bonus enligt 14 kap

9 §,

5. självtest enligt 14 kap. 10 §,

6. självavstängning enligt 14 kap. 11 och 12 §§,

7. vad en utbildning enligt 14 kap. 14 § ska innehålla, vilka spel

utbildningskraven ska gälla, när och hur utbildning ska ske samt om undan-

tag från vilka som ska utbildas, och

8. anställdas deltagande i licenshavarens spel enligt 14 kap. 15 §.

Tekniska krav
14 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. sådana tekniska krav och rutiner som avses i 16 kap. 1 §, och

2. den bedömning av överensstämmelse med tekniska krav som avses i

16 kap. 3 §.

Behandling av personuppgifter
15 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av uppgifter från

självavstängningsregistret enligt 14 kap. 12 §,

2. begränsningar av de tillåtna ändamålen för behandling av person-

uppgifter enligt 17 kap. 4 och 5 §§,

3. begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för de

ändamål som anges i 17 kap. 4 och 5 §§,

4. krav på åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter och

intressen, och

5. bevarande och gallring av personuppgifter.

2018:1138

background image

26

SFS

Tillsyn och andra åtgärder
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. genomförandet av kontrollköp,

2. vilka uppgifter en licens- och tillståndshavare ska lämna till spel-

myndigheten för dess tillsynsverksamhet,

3. den tillsyn som utövas av kommunerna enligt 18 kap. 1 §, och

4. formerna för varningsmeddelanden enligt 18 kap. 28 §.

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för sådana betaltjänstleverantörer som avses i lagen

(2010:751) om betaltjänster att avvisa en betalningsorder som avser spel-

verksamhet utan nödvändig licens, där betalkort används och där auktorisa-

tion sker genom användning av ett detaljhandelskodsystem, och

2. blockeringar av betalningar enligt 18 kap. 26 §.

Avgifter
18 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, med

undantag för avgifter som beslutas av en kommun, meddela föreskrifter om

storleken på de avgifter som avses i 20 kap. 1 § första stycket och om

betalning av sådana avgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Genom lagen upphävs lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen

(1999:355).

3. Lagen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om licens som

lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid

efter den 1 januari 2019.

4. Licens får meddelas trots att de krav som följer av 16 kap. 3 § inte är

uppfyllda den 1 januari 2019 om sökanden för spelmyndigheten kan visa att

utrustningen uppfyller motsvarade krav och bedömningsförfarandet på-

börjats. Om licenshavaren inte senast den 1 juli 2019 inkommit till spel-

myndigheten med ett intyg som visar att bedömningsförfarandet är avslutat

och kraven är uppfyllda, ska dock licensen återkallas.

5. De upphävda lagarna gäller fortfarande för beslut som har meddelats

före ikraftträdandet, om besluten inte avser tillämpningen av denna lag.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ARDALAN SHEKARABI

(Finansdepartementet)

2018:1138

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.