SFS 1971:399

710399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:399

om ändring 1 taxeringsförordningen (1956: 623);

utkom frän trycket

or-

j

⬢ -fOT f

den 24 juni 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om taxeringsförordningen (1956; 623) för­

ordna,

dels att 11, 12, 77�95, 97 och 112 §§, 129 § 8 mom., 160�163, 175

och 192 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 77, 160 och 192 §§ skall utgå,

dels att i 16 § 1 mom., 26 §, 30 § 2 mom., 33 §, 37 § 2 mom., 46 §

och 56 § 3 mom. orden "förste taxeringsintendenten" i olika böjnings­
former skall bytas ut mot "skattechefen" i motsvarande form,

dels att i 39 § 4 mom., 56 § 4 mom. och 124 § ordet "länsstyrelsen"

i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skatterätten" i motsvarande

form,

dels att i 72 a, 99, 115, 116 a, 116 g, 184 och 197 §§ ordet "pröv­

ningsnämnden" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skatterätten"

1 motsva rande form,

dels att i 66 och 70 §§ orden "den mellankommunala prövnings­

nämnden", skall bytas ut mot "den mellankommunala skatterätten",

dels att i 164 § 1 och 2 mom. samt 165 § 3 mom. ordet "kammar­

rätten" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "kammarrätt" i mot­

svarande form,

dels att 3 och 10 §§, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 och 17 §§, 34 §

2 mom., 50 § 1 mom., 51, 53, 57, 59 och 60 §§, 61 § 5 mom., 62 och
67 §§, 69 § 4 mom., 73�76 §§, 96 och 98 §§, 101 § 2 mom., 102�

111, 113, 116, 116 i, 117 och 125 §§, 129 § 1, 3 och 5 mom., 164 § 3

och 4 mom., 165 § 1 och 2 mom., 166 §, 167 § 1 och 3 mom., 168, 169

och 172 §§, 173 § 1 mom., 176 och 181 §§, 191 § 1 och 3 mom.,

193 och 194 §§, 195 § 3 och 5 mom. och 200 § samt rubrikerna när­

mast före 96, 164 och 193 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i förordningen skall införas två nya paragrafer, 59 a och

159 §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer taxeringsförordningen att ha följande ly­

delse.

F�RSTA AVDELNINGEN

Inledande stadganden

1 § Taxering enligt kommunalskattelagen samt enligt förordningarna

om statlig inkomstskatt och om statlig förmögenhetsskatt sker i den ord­
ning nedan stadgas. Därvid skall iakttagas, att taxeringarna bliva över­
ensstämmande med skatteförfattningarna samt i möjligaste måtto lik­

formiga och rättvisa.

1 Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 2 23.

887

¬

background image

SFS 1971:399

2 § 1 mom. I denna förordning förstås med

inkomsttaxering: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig

inkomstskatt;

förmögenhetstaxering: taxering till statlig förmögenhetsskatt;

allmän fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt 12 §

1 mom. kommunalskattelagen skall verkställas vart femte år; samt

särskild fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som skall verk­

ställas de år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum.

Inkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt särskild fastighets­

taxering innefattas under benämningen årlig taxering.

2 mom.~ Beteckningarna taxeringsår, beskattningsår och hemorts­

kommun hava i denna förordning samma innebörd som i kommunal­

skattelagen.

Huruvida någon är att anse såsom bosatt här i riket, skall avgöras

efter de i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen stadgade grun­
derna.

Vad i denna förordning stadgas om person, som varit här i riket bo­

satt, skall äga tillämpning jämväl å person, som i Sverige stadigvarande

vistats utan att vara härstädes bosatt.

Vad i denna förordning sägs om makar skall i tillämpliga delar jäm­

väl gälla i fråga om skattskyldiga som avses i 65 § sista stycket kom­
munalskattelagen.

3

Med skattechef avses i d enna förordning chefen för länsstyrelsens

skatteavdelning eller, i Stockholms län, chefen för länsstyrelsens taxe­

ringsavdelning, samt, såvitt avser mål som den mellankommunala skatte­
rätten äger pröva, allmänna ombudet för mellankommunala mål. Under
benämningen taxeringsintendent inbegripes, förutom nämnda tjänstemän

samt chef för taxeringsenhet och taxeringsintendent, jämväl d en, åt vil­

ken uppdragits att i sin tjänst utföra göromål som ankomma på taxe­

ringsintendent eller på allmänna ombudet för mellankommunala mål.

Om icke annat föreskrives, får skattechefen uppdraga åt chef för

taxeringsenhet eller chef för revisionsenhet att fullgöra uppgift som an­

kommer på honom enligt denna förordning. I Stockholms län får skatte­
chefen även lämna sådant uppdrag åt sin ställföreträdare.

Bestämmelse om länsstyrelse skall, såvitt angår den mellankommu­

nala skatterätten, gälla riksskatteverket.

Tjänsteman hos riksskatteverket äger, i den mån verket så förordnar,

samma befogenhet som skattechef eller taxeringsintendent enligt 46, 51

och 53 §§, 56 § 3 mom., 57 och 124 §§.

ANDRA AVDELNINGEN

888

Taxering för inkomst och förmögenhet

I. Om taxcrlngsorganisationen

4

I län skola finnas lokala taxeringsdistrikt och särskilda taxerings­

distrikt.

2 S enaste lydelse 1970:913.

^ Se naste lydelse 1970: 913.

Senaste lydelse 1967: 749.

¬

background image

Lokalt taxeringsdistrikt skall utgöras av kommun eller del av kom-

SFS 1971: 399

mun. När särskilda skäl därtill äro, må dock två eller flera kommuner

sammanföras till ett lokalt taxeringsdistrikt.

För varje lokalt taxeringsdistrikt skall finnas en lokal taxeringsnämnd,

som har att verkställa taxering inom distriktet, i d en mån detta icke an­

kommer på annan taxeringsnämnd enligt vad nedan i denna paragraf

sägs.

I fögderi skall finnas minst ett särskilt taxeringsdistrikt, inom vilket

särskild taxeringsnämnd verkställer taxering av fysiska personer, döds­

bon och familjestiftelser, vilkas inkomstförhållanden med hänsyn till

förvärvskällans art eller eljest äro av mera invecklad beskaffenhet.

1 län skall finnas ett eller flera särskilda taxeringsdistrikt, där särskild

taxeringsnämnd verkställer taxering av andra skattskyldiga än fysiska
personer, dödsbon och familjestiftelser.

En taxeringsnämnd i Stockholms län förordnas årligen av länsstyrel­

sen att, utöver nämnden eljest tillkommande göromål, såsom en för riket
gemensam taxeringsnämnd (den gemensamma taxeringsnämnden) verk­
ställa dels taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhets­
skatt av skattskyldiga, som sakna hemortskommun i riket, ävensom av
sådana i 17 § förordningen om statlig inkomstskatt och 17 § förord­

ningen om statlig förmögenhetsskatt omförmälda skattskyldiga, som

jämlikt 20 och 39 §§ folkbokföringsförordningen skola mantalsskrivas

i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm, dels ock taxering till kommunal

inkomstskatt, som skall ske för gemensamt kommunalt ändamål.

Taxering, som verkställes av den gemensamma taxeringsnämnden,

anses äga rum å särskild ort och i särskilt taxeringsdistrikt.

5 §5 Länsstyrelsen skall efter lokal skattemyndighets hörande indela
länet i taxeringsdistrikt samt besluta om de särskilda taxeringsnämnder­

nas verksamhetsområden.

Beslutet skall avse visst taxeringsår samt meddelas såvitt avser lokala

taxeringsdistrikt senast den 30 september året näst före det år som före­

går taxeringsåret och såvitt avser särskilda taxeringsdistrikt senast den

30 november året näst före taxeringsåret.

6 § i mom.^ Ordförande i taxeringsnämnd förordnas av länsstyrelsen

senast den 30 november året näst före taxeringsåret. Därvid utses till­

lika, om ej förordnande meddelats enligt 2 mom., en person att i egen­

skap av kronoombud vara ledamot i nämnden.

�vriga ledamöter väljas på sätt i 3 mom. stadgas under december

månad för nästföljande år.

2 mom.'' För särskild taxeringsnämnd, som enligt vad i 4 § fjärde

stycket stadgas skall verkställa taxering av fysiska personer, dödsbon

och familjestiftelser, skall länsstyrelsen förordna en eller flera taxerings­

assistenter att biträda nämnden.

3 mom.^ Val av ledamöter i taxeringsnämnd verkställes av fullmäk­

tige i vederbörande kommun. 1 fråga om särskild taxeringsnämnd, som

® Senaste lydelse 1967: 199.

® Senaste lydelse 1967: 199.

' Senaste lydelse 1961: 340.

® Senaste lydelse 1961:340.

889

¬

background image

SFS 1971:399

avses i 4 § femte stycket, skall dock valet förrättas av landstingskom­
munens förvaltningsutskott, därest i taxeringsdistriktet ingår mer än en

kommun.

Antalet Valda l edamöter i taxeringsnämnd skall utgöra minst tre och

högst åtta. I särskild taxeringsnämnd, som i 2 mom. sägs, må dock

högst tolv ledamöter väljas. Minst en ledamot skall i sådan nämnd väl­

jas för varje kommun. Antalet ledamöter skall bestämmas av dem, på

vilka valet ankommer, dock att, om ledamöterna skola väljas av skilda
organ, länsstyrelsen skall bestämma antalet ledamöter i taxeringsnämn­
den samt angiva huru många av dem som skola väljas av varje organ.

För envar av de valda ledamöterna skall utses en suppleant.

Om utgången av val skall den som därvid fört ordet omedelbart un­

derrätta länsstyrelsen, taxeringsnämndens ordförande och de valda.

4 mom. Besvär över val av ledamöter och suppleanter i taxerings­

nämnd må anföras hos länsstyrelsen inom tre veckor efter valets för­

rättande; och skall i �vrigt om vals överklagande i tillämpliga delar
gälla vad i kommunallagen är stadgat angående besvär över beslut av

kommunens fullmäktige. Finner länsstyrelsen efter besvär anledning för­

ordna om nytt val på grund därav, att vid valet icke i enlighet med

vad därom är stadgat i 13 § 1 mom. kännedom om olika grupper av

skattskyldiga blivit vederbörligen företrädd, har länsstyrelsen ätt med­
dela föreskrift, huru många ledamöter för varje grupp som skola väljas.
�verklagas det därefter företagna valet och befinnes detsamma icke

böra fastställas, äger länsstyrelsen utse ledamöter i nämnden.

�ver länsstyrelsens beslut må klagan icke föras.

7 § I taxeringsnämnd, som icke åtnjuter biträde av taxeringsassistent,

skall ordföranden, utöver vad i denna förordning eljest angives, huvud­

sakligen hava till Uppgift att

1) tillhandahålla allmänheten blanketter till deklarationer med mera

dylikt,

2) lämna deklarations- eller uppgiftsskyldig de upplysningar som fin­

nas erforderliga för deklarations- eller uppgiftsskyldighetens fullgö­

rande,

3) då deklarationsskyldig begagnar honom i 23 § medgiven rätt att

muntligen avgiva upplysningar till ledning för egen taxering, å blankett

införa upplysningarna och därå taga uppgiftslämnarens underskrift,

4) mottaga och granska deklarationer, uppgifter och andra handling­

ar, dock att länsstyrelsen må medgiva, att deklarationer av enkel be­

skaffenhet efter ordförandens bestämmande granskas allenast av krono­
ombudet,

5) i erf orderlig omfattning vidtaga åtgärder för att införskaffa felan­

de deklarationer, uppgifter och andra handlingar,

6) i övrigt med den befogenhet, som i sådant avseende tillkommer

honom, utöva kontroll till led ning för en noggrann och tillförlitlig taxe­
ring,

7) leda taxeringsnämndens arbete och vid sammanträdena föra ordet,

8) vara föredragande i taxeringsnämnden,
9) ombesörja erforderliga göromål av expeditioneli art, i den mån

890

dessa icke ankomma på annan.

¬

background image

10) llifhna annall taxeringsmyndighet ävensom lokal skattemyndighet

erfordéfliga underrättelser och uppgifter, samt

11) avgiva yttranden i besvärsmål.

SFS 1971:399

8 § 1 taxeringsnämnd, som åtnjuter biträde av taxeringsassistent, skall

ordföranden, utöver vad i denna förordning eljest angives, huvudsakli­
gen ha till uppgift att utföra de åligganden som upptagas i 7 § vid 5) , 7)
och 11). Därutöver åligger det ordföranden att granska deklarationer

och andra handlingar i den utsträckning som erfordras för en noggrann

och tillförlitlig täX;ering. Ordföranden må, i den omfattning han finner
påkallat, vara föredragande i nämnden.

9 § Kronoombudet har till åliggande särskilt

1) ätt, oavsett den ordföranden tillkommande granskningsskyldighe­

ten, granska alla inkommande självdeklarationer, uppgifter och andra
handlingar, döck att länsstyrelsen må medgiva, att deklarationer av en­
kel beskaffenhet efter ordförandens bestämmande granskas allenast av
denne, samt

2) att, i den mån sådant må vara erforderligt och av ordföranden på­

kallas, biträda honom under taxeringsarbetet.

10 g'' i taxeringsnämnd, som åtnjuter biträde av taxeringsassistent,

skall taxerirtgsassistenten utföra de åligganden som angivas i 7 § vid

1)�3) samt 9) och 10).

Därjämte åligger det taxeringsassistent huvudsakligen att

1) gfanska deklarationer, uppgifter och andra handlingar,

2) bltfäda ordföranden vid införskaffande av felande deklamationer,

uppgifter och andra handlingar,

3) i övrigt med den befogenhet, som i sådant avseende tillkommer

honom, Utöva ko ntroll till ledning f�r e n noggrann och tillförlitlig taxe­
ring,

4) vara föredragande i taxeringsnämnden, i den mån icke ordföran­

den finner sig böra utföra föredragningen,

5) upprätta förslag till de taxeringar som skola beslutas av nämnden,

samt

6) i övrigt lämna ordföranden det biträde som av honom påkallas.

11 §10

12 §11

13 § 7 mom. Till ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd skola

utses redliga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta
nödig insikt och erfarenhet.

° Sena ste lyde lse 196 5: 753. �ndringen innebär att tredje�femte styckena upp­

hävs.

1" Para grafen upphävd ge nom denna lag. Senaste lydelse av 1 mo m. 1967 :749.

" Paragrafen upphävd genom denn a lag. Senaste lydelse av 1 mom. 1967; 749

och av 2 mom. 1970:913.

891

¬

background image

SFS 1971:399

Kommun må till ledamot eller suppleant välja endast den, som är

mantalsskriven inom kommunen, och landstingskommuns förvaltnings­

utskott endast den, som är mantalsskriven inom taxeringsdistriktet.

Vid val av ledamöter och suppleanter i lokal taxeringsnämnd skall till­

ses, att kännedom om olika grupper av skattskyldiga inom distriktet och

om distriktets olika delar om möjligt kommer att finnas inom nämn­
den.

Till ledamöter och suppleanter i särskild taxeringsnämnd skola ut­

ses personer, som besitta särskild insikt och erfarenhet i de taxerings­

frågor, som ankomma på nämnden. Därjämte bör tillses, a tt kännedom
såvitt möjligt kommer att finnas om olika delar av distriktet.

2 mom. Den som uppnått sextio års ålder må avsäga sig uppdrag att

vara ledamot eller suppleant. Eljest må ej någon avsäga sig sådant upp­
drag med mindre han uppgiver hinder, vilket godkännes av den som

utsett honom.

3 mom. Till ledamot eller suppleant kan endast svensk medborgare

utses.

Sådant uppdrag må ej utövas av den, som är omyndig eller i konkurs­

tillstånd.

4 mom. Kommer ledamot eller suppleant efter det han utsetts i den

ställning, att han ej längre är behörig att utöva uppdraget, skall han
omedelbart frånträda detsamma.

14 § i mom. Av länsstyrelse meddelat förordnande såsom ordförande

eller ledamot i taxeringsnämnd må återkallas när synnerliga skäl där­
till äro.

Avgår ledamot eller suppleant i sådan nämnd, innan tjänstgörings­

tiden är till ända, skall efterträdare till honom för den återstående tiden

utses i den ordni ng, som gällt beträffande den avgångne.

2 mom. Uteblir vald ledamot i taxeringsnämnd från sammanträde och

finnes icke suppleant för tillfället att tillgå, äga nämndens vid samman­
trädet närvarande ledamöter att, om det för taxeringsförrättningens fort­

gång erfordras, inkalla annan till ledamot valbar person att deltaga i

förrättningen.

15 §^2 Yifj behandling av taxeringsfråga, som kräver särskild sakkun­
skap, må taxeringsnämnd efter samråd med skattechefen anlita biträde

av sakkunnig. Sådant samråd skall även ske vid behov av tolk.

892

16 § 7 mom.^ ^ Det åligger lokal skattemyndighet att

1) ombesörja sortering av inkomna deklarationer och andra upp­

gifter samt därvid efter anvisningar av skattechefen utvälja de deklara­

tioner som skola behandlas av särskild taxeringsnämnd,

2) om det icke sker genom länsstyrelsens försorg, ombesörja längdfö-

ring av taxeringsnämnds beslut,

3) i den mån länsstyrelsen därom förordnar, vaka över att taxe­

ringsassistent och till hans förfogande ställda biträden fullgöra sina

åligganden, samt

" Senaste lyd else 19 65; 753. �ndringen innebär bl. a . att andra stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1967: 199.

¬

background image

4) i den omfattning Kungl. Maj:t eller länsstyrelsen föreskriver, i öv­

rigt medverka vid taxeringsarbetet.

Vad ovan vid 3) st adgas skall icke galla Stockholm.
2 mom. Kommun må ställa en eller flera kommunens tjänstemän,

som av länsstyrelsen godkännas, till förfogande för taxeringsarbete inom

kommunen för annat ändamål än som i 1 mom. avses. Godkännandet

må när som helst återkallas.

Sådan tjänsteman har att, i enlighet med de närmare föreskrifter

länsstyrelsen och ordföranden i vederbörande taxeringsnämnd finner
skäl meddela, granska deklarationer oeh uppgifter, hos nämndens ordfö­

rande göra de erinringar, vartill granskningen må giva anledning, samt i

övrigt lämna ordföranden biträde vid fullgörandet av dennes åligganden.

3 mom. I taxeringsnämnd, som icke åtnjuter biträde av taxerings­

assistent, äger ordföranden anlita skrivbiträde, som av honom tillkal­
las.

SFS 1971:399

17 §" Skattechefen skall bevaka det allmännas rätt i taxeringsfrågor

och verka för att taxeringarna bliva likformiga och rättvisa. Han skall

i erforderlig omfattning granska taxeringarna och särskilt uppmärksam­

ma ojämnheter mellan olika taxeringsdistrikt.

Skattechefen äger anlita sakkunnig för utredning av taxeringsfråga,

som kräver särskild sakkunskap.

När så finnes erforderligt, äger skattechefen kalla ordförande eller

annan ledamot av taxeringsnämnd i länet för att av denne erhålla upp­

lysningar.

18

Riksskatteverket skall genom råd och anvisningar främja en

riktig och enhetlig tillämpning av denna förordning och av de skatteför­
fattningar, enligt vilka taxering verkställes på sätt i denna förordning

sägs.

19

Riksskatteverket meddelar på ansökan förhandsbesked enligt

vad därom är särskilt föreskrivet.

�renden angående förhandsbesked och de andra ärenden, som Kungl.

Maj:t bestämmer, skola avgöras inom riksskatteverket av en särskild
nämnd. Om nämndens sammansättning och verksamhet förordnai

Kungl. Maj:t.

IL Om skyldighet att föra anteckningar, m. m.

20 §" Den som enligt denna förordning är skyldig att avgiva de klara­

tion eller annan uppgift till ledning för egen taxering eller ock uppgift

till ledning för annans taxering är jämväl skyldig att i skälig omfatt­
ning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt

sörja för att underlag finnes för deklarations- eller uppgiftsskyldighetens
fullgörande och för kontroll därav.

Senaste lydelse 1965: 753. �ndringen innebär bl. a. att fjär de stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1970:913.

" Senaste lydelse 1970: 913.

" Senaste lydelse 1966: 137.

893

¬

background image

SFS 1971; 399

Skyldighet att sörja för att underlag finnes och att bevara detta

kvarstår under sex år efter utgången av det kalenderår underlaget av­

ser.

Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper är särskilt stadgat.

21 §1® Har deklaration ej avgivits eller kan, på grund av brister i eller
bristfälligt underlag för deklaration, inkomst av viss förvärvskälla eller

skattepliktig förmögenhet icke tillförlitligen beräknas, skall inkomsten

eller förmögenheten uppskattas efter vad med hänsyn till föreliggande

omständigheter finnes skäligt.

III. Om skyldighet a tt avlämna självdeklaration

22 § i mom,^° Nedannämnda skattskyldiga äro, där ej annat följer av

stadgandet i 3 mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen
taxering avlämna deklaration (självdeklaration), nämligen:

1) aktiebolag och ekonomisk förening ävensom sådan stiftelse, fond

eller inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss fa­
miljs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,

2) annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eUer fler a för­

värvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100
kronor,

3) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskäl­

lor under beskattningsåret uppgått, om han varit här i riket bpsatt un­

der hela beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt,
till sammanlagt minst 4 500 kronor och eljest till sammanlagt minst

100 kronor,

4) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art, !50m an-

gives i 3 § 1 mom. förordningen om statlig förmögenhetsskatt, vid be­
skattningsårets utgång haft ett värde överstigande 150 000 kronor eller,
såvitt angår sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom, b) näranda

förordning, 5 000 kronor, samt

5) fysisk eller juridisk person, för vilken garantibelopp för fastighet

skall upptagas såsom skattepliktig inkomst.

Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldig­

het enligt punkterna 2)�4) skall hänsyn icke tagas fill sådan inkomst

eller förmögenhet, för vilken den fysiska eller juridiska personen icke

är skattskyldig enligt kommunalskattelagen, förordningen om statlig in­

komstskatt eller förordningen om statlig förmögenhetsskatt.

Hava makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret

och levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inkomst

eller förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedö­

mas med hänsyn till makarnas och boets sammanlagda inkomst och
förmögenhet.

Skall skattskyldig enligt förordningen om statlig förmögenhetsskatt

taxeras för förmögenhet, som tillhör barn eller annan, skall hänsyn
därtill tagas vid deklarationsskyldighetens bedömande.

" Lydelse enligt 1971: 70,

894

10 S enaste lydelse 1970:913.

¬

background image

Vid tillämpning av vad i första stycket vid 3) är stadgat, skall svensk

SFS 1971: 399

medborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos

utländsk makt eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens eller
konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utom­
lands, anses hava varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan
persons hustru samt barn under 18 år, därest de varit svenska med­
borgare och bott hos honom. Person, som under beskattningsåret till­

hört främmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat
eller beskickningens eller konsulatets betjäning och som icke varit

svensk medborgare, så ock sådan persons hustru, barn under 18 år och

enskilda tjänare, därest de bott hos honom och icke varit svenska med­

borgare, anses däremot vid tillämpningen av vad i första stycket vid 3)

är stadgat icke hava varit här i riket bosatta.

1 fråga om deklarationsskyldighet för oskift dödsbo efter skattskyl­

dig, som avlidit under beskattningsåret, skall tillämpas vad som skolat

gälla för den avlidne.

2 mom. Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av be­

stämmelserna i 1 mom. har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva själv­

deklaration.

3 mom. Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av ren­

skötsel eller i sådan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid

tillämpning av bestämmelserna i 1 mom. första stycket vid 3) och 4)

så anses, som om dylik inkomst eller förmögenhet ej vore underkastad

beskattning. �nskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller förmögen­
het, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration, vilken
avlämnas i vanlig ordning, eller ock särskild uppgift angående ren­
skötsel avgivas på sätt i 32 § stadgas.

23 § Självdeklaration skall avgivas på heder och samvete samt avfattas

å blankett enligt fastställt formulär. Dock må, där deklaration inford­

rats jämlikt 22 § 2 mom., de erforderliga upplysningarna meddelas munt-
ligen inför taxeringsnämndens ordförande eller dess taxeringsassistent,
som har att införa desamma å deklarationsblankett och därå taga den

deklarationsskyldiges underskrift.

24 § 2 m om. Självdeklaration är dels a llmän självdeklaration, dels sär­
skild självdeklaration.

2 mom. Deklarationsskyldig, som icke är fysisk person, oskift dödsbo

eller familjestiftelse, skall avgiva allmän självdeklaration inom det län,

där han är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögen­

hetsskatt. Sådan deklarationsskyldig skal! därjämte avgiva särskild själv­
deklaration i varje annat län, inom vilket han är skattskyldig till kom­
munal inkomstskatt. Här avsedd deklarationsskyldig, som icke är skatt­

skyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, skall av­

giva särskild självdeklaration i varje län, inom vilket han är skattskyl­
dig till kommunal inkomstskatt.

Särskild självdeklaration skall dock i fall av behov efter anmaning

avgivas jämväl inom det län, där allmän självdeklaration avgivcs, även­

som i flera exemplar.

3 mom. Deklarationsskyldig, som är fysisk person, oskift dödsbo el­

ler familjestiftelse och som är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller

895

'- k.' ⬢

¬

background image

SFS 1971: 399

statlig förmögenhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han var

mantalsskriven för året näst före taxeringsåret eller, utan att hava varit
mantalsskriven, är skattskyldig till sådan skatt, allmän självdeklaration
till ledning vid taxering till nämnda skatter och till kommunal inkomst­

skatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skatt­

skyldig till kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning

vid taxering till sådan skatt. Här avsedd deklarationsskyldig, som icke

är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt,
skall avgiva särskild självdeklaration i varje kommun, där han är skatt­
skyldig till kommunal inkomstskatt.

25 §-" Allmän självdeklaration skall upptaga:

1) den skattskyldiges namn och postadress, hemortskommun, där så­

dan finnes, och hemvist därstädes, personnummer samt nummer å för

honom utfärdad debetsedel å preliminär skatt för året näst före taxe­
ringsåret ävensom beträffande utlänning nationalitet, beträffande ut­
ländsk juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte, samt beträf­
fande skattskyldig, som allenast under någon del av beskattningsåret

varit i riket bosatt, uppgift om den tid, han sålunda haft bostad här-

städes,

2) alla förvärvskällor, beträffande vilka skattskyldighet för beskatt­

ningsåret åligger den skattskyldige; och skall därvid i fråga om för­
värvskälla, i vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt angivas dels
beskaffenheten av den skattskyldiges innehav av fastigheten, dels fas­
tighetens taxeringsvärde året näst före taxeringsåret eller, om sådant
värde det året icke varit fastigheten åsätt, dess eljest antagliga värde
vid taxeringsårets ingång, dels ock, därest fastigheten icke ingått i för­
värvskällan under hela beskattningsåret eller fastigheten ingått däri en­

dast till viss del, huru lång tid eller till vilken del fastigheten sålunda
ingått i förvärvskällan,

3) de intäkter och de avdrag, som äro att hänföra till varje förvärvs­

källa, dock att ersättning, som enligt bestämmelserna i 37 § 1 mom.

1. g) icke behöver upptagas i kontrolluppgift, ej heller behöver upp­
tagas i deklarationen såsom intäkt,

4) de allmänna avdrag, som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta

vid taxeringen,

5) den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskatt­

ningsåret, ändå att förmögenheten icke uppgår till skatte pliktigt belopp,

dock endast om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger
honom,

6) beloppet av den preliminära skatt, som genom skatteavdrag er-

lagts för året näst före taxeringsåret, ävensom

7) garantibelopp, vilket skall upptagas såsom skattepliktig inkomst

för den skattskyldige i dennes hemortskommun.

Allmän självdeklaration skall därjämte innehålla de uppgifter, som

för särskilda fall föreskrivas i denna förordning eller som erfordras för
beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän för­

säkring.

Ha makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret

och under detta år levt tillsammans, var för sig inkomst att taxera en-

896

Senaste lydelse 1970: 168.

¬

background image

ligt förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall vardera

SFS 1971:399

maken uppgiva huruvida inkomst av förvärvskälla är A-inkomst eller
B-inkomst enligt 9 § 2 mom. nämnda förordning. Vad nu sagts om
makar skall i tillämpliga delar jämväl gälla i fråga om skattskyldiga

som avses i 65 § sista stycket kommunalskattelagen (1928; 370).

Har skattskyldig under beskattningsåret varit gift, skall han jämväl

uppgiva sådan boets eller andra makens inkomst och förmögenhet, över

vilken förvaltningen rättsligen tillkommit honom. �&ligger skattskyldig­
heten andra maken, skall uppgiften lämnas å särskild blankett. Då

skattskyldig skall taxeras för barns eller annans förmögenhet, skall upp­
gift lämnas jämväl om sådan förmögenhet.

Belopp, som upptagas i självdeklaration, skola utföras i hela kron­

tal, så att överskjutande öretal bortfalla.

25 a §21 Har vid inkomstberäkningen avdrag gjorts för kostnader för

representation och liknande ändamål skall vid självdeklaration fogas

uppgift enligt fastställt formulär utvisande huru kostnaderna fördela
sig på följande huvudgrupper:

1) kostnader för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter

o. dyl. i samband med affärsförhandlingar och liknande, med angivan­

de av huru mycket av kostnaderna, som belöper å representation ut­
övad i den skattskyldiges eller hos honom anställds hem,

2) kostnader som vid 1) sägs i samband med jubileum för företaget,

invigning av anläggning för verksamheten, stapelavlöpning och jäm­

förliga händelser, med angivande av huru mycket av kostnaderna som
belöper å representation utövad i den skattskyldiges eller hos honom
anställds hem,

3) kostnader i form av underhåll, hyra, löner m. m. avseende fas­

tighet, våning och inventarier, som helt eller huvudsakligen nyttjas
för representationsändamål och liknande,

4) kostnader för representation gentemot anställda i samband med

personalfester, informationsmöten o. dyl. och för annan till personal­
vård hänförlig representation,

5) kostnader för gåvor, som icke äro att hänföra till reklam och som

icke upptagits såsom löneförmån å kontrolluppgift,

6) utgivna representationsersättningar och representationsbidrag, med

angivande av huru mycket härav som upptagits å kontrolluppgift, samt

7) övriga representationskostnader.

25 b §22 Har den skattskyldige under beskattningsåret avyttrat fastig­

het, skall han vid självdeklarationen foga erforderlig utredning på fast­

ställt formulär för beräkning av skattepliktig realisationsvinst. Detsam­

ma gäller om skattskyldig under beskattningsåret överfört eller upplå­
tit egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtel­
sen enligt 35 § 2 mom. sista stycket eller punkt 4 av anvisningarna till
35 § kommunalskattelagen är i f råga om realisationsvinst jämställd med
fastighet.

21 S enaste lydelse 1963: 162.

22 S enaste lydelse 1967: 749.

897

57�SFS 1971

Ar-

¬

background image

SFS 1971: 399

26 §23 Därest inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet redovisas en­
ligt bokföringsmässiga grunder med'rakenskapsavslutning medelst vinst-
och förlustkonto, skall självdeklaration utöver vad eljest är föreskrivet
innehålla:

1) uppgift, såvitt angår rörelse, om storleken av omsättningen,

2) uppgifter huru värdesättningen å lager samt fordringar skett,
3) uppgift huru det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats till

överensstämmelse med de för den skattemässiga inkomstberäkningen
stadgade grunderna,

4) uppgifter rörande i räkenskaperna gjorda avdrag för värdeminsk­

ning,

5) uppgifter rörande gjorda avdrag för avsättningar till pensions-

eller andra personalstiftelser eller till fonder eller stiftelser av annat
slag,

6) uppgift om vad den skattskyldige i varor, penningar eller annat

uttagit ur näringsverksamheten eller annorledes använt för bestridande
av levnadskostnader eller eljest för utgifter, som icke äro hänförliga

till omkostnader i verksamheten, så ock om andra förmåner som den

skattskyldige åtnjutit av rörelsen eller jordbruksfastigheten,

7) uppgift om belopp, som vid inkomstberäkningen avdragits såsom

resekostnader, i den mån sådant belopp icke utgivits till anställda och
upptagits å kontrolluppgifter rörande dessas förmåner, dock att, därest

lämnandet är förenat med synnerliga svårigheter, uppgiften efter med­
givande av skattechefen i det län, där den skattskyldige skall taxeras

till st atlig inkomstskatt, må lämnas först efter anmaning,

8) uppgift om kostnader för reklam, som riktar sig till bestämda

personer och som har karaktär av gåva av mer än obetydligt värde,

samt

9) uppgift om verkställda nedskrivningar av värdet å rättigheter till

leverans av omsättningstillgångar samt maskiner och andra inventarier.

Redovisas inkomst av rörelse enligt bokföringsmässiga grunder men

utan räkenskapsavslutning medelst vinst- och förlustkonto, skall beträf­

fande innehållet i självdeklaration i tillämpliga delar gälla vad ovan

sägs.

Vad i denna paragraf stadgas skall av livförsäkringsanstalt, såvitt an­

går försäkringsrörelse, iakttagas allenast i vad gäller uppgifter om

huru värdesättningen å lager samt fordringar skett; härutöver skall
iakttagas vad i 27 § sägs om skyldighet att lämna där avsedda upp­

gifter.

898

27 §'-'^ Inländsk försäkringsanstalt, som är skattskyldig för inkomst av

försäkringsrörelse, skall i allmän självdeklaration jämväl meddela upp­

gift i de avseenden, som omförmälas i anvisningarna till 30 § kommu­
nalskattelagen. Motsvarande gäller beträffande utländsk livförsäkrings­
anstalt, som här i riket drivit försäkringsrörelse.

Understödsförening, vilken enligt sina stadgar får meddela annan

kapitalförsäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst
1 000 kronor för medlem, anses i denna förordning som livförsäkrings­

anstalt i fråga om verksamhet som är hänförlig till livförsäkring.

23 S enaste lydelse 1969:753.

2^ Sen aste lydelse 1969: 753.

¬

background image

Utländsk skadeförsäkringsanstalt, som här i riket drivit försäkrings­

rörelse, skall i allmän självdeklaration lämna uppgift å premieinkomsten

här i riket, fördelad å dels sjöförsäkring samt land- och lufttransport­

försäkring, dels annan försäkring, samt uppgift å den eller de kommu­

ner, där sysslomannen (generalagenten) haft kontor, ävensom, då flera

kontor funnits, uppgift å de vid varje kontor influtna premieinkoms­

terna, fördelade på nämnda olika slag av försäkring.

SFS 1971:399

28 § Särskild självdeklaration skall för den kommun, deklarationen av­

ser, innefatta de uppgifter, som erfordras för taxeringen inom kommu­

nen; och skall om sådan deklaration i tillämpliga delar gälla vad om

allmän självdeklaration är stadgat.

29 § �r skattskyldigs inkomst enligt kommunalskattelagens bestäm­
melser om beskattningsort att hänföra till mer än en kommun, skall i

allmän eller särskild självdeklaration lämnas de uppgifter, som erfordras
för tillämpning av bestämmelserna i 56�59 §§ kommunalskattelagen.

Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall

där skattskyldigs inkomst jämlikt 60 § kommunalskattelagen skall för­
delas å olika administrativa områden inom samma kommun.

30 § 1 mom?^ Vid självdeklaration för deklarationsskyldig, som under
beskattningsåret varit skyldig föra räkenskaper eller som, utan att så­

dan skyldighet förelegat, under beskattningsåret fört räkenskaper i av

honom bedriven rörelse, skall fogas bestyrkt avskrift av balansräkning
för beskattningsåret och balansräkning för det närmast föregående rä­
kenskapsåret samt av vinst- och förlusträkning för beskattningsåret, om

⬢sådan räkning ingått i bokföringen. Har i bokföringen intagits särskilt

balanskonto eller vinst- och förlustkonto och avviker sådant konto från

räkning som nyss sagts, skall vid deklarationen jämväl fogas bestyrkt
avskrift av kontot.

Vid självdeklaration, som ovan sägs, skola vidare fogas uppställningar

enligt fastställt formulär med uppgifter erforderliga för tillämpning av
gällande bestämmelser rörande avdrag för värdeminskning så ock ut­

drag av räkenskaperna till styrkande av dessa uppgifter.

För aktiebolag, ekonomisk förening och ömsesidigt försäkringsbolag

skall avlämnas bestyrkt avskrift eller tryckt exemplar av förvaltnings-

och revisionsberättelser, som avgivits för beskattningsåret.

För inländsk skadeförsäkringsanstalt skall avlämnas bestyrkt avskrift

av protokoll eller annan handling, som utvisar, huru vinst- och förlust­
räkningen samt balansräkningen för beskattningsåret slutgiltigt fast­
ställts samt huru vinsten för samma år disponerats.

2 mom.2c Idkare av jordbruk eller skogsbruk, vilken påyrkar att bliva

taxerad för inkomst av jordbruksfastighet enligt bokföringsmässiga

grunder, skall senast tre månader före ingången av det första beskatt­

ningsår, för vilket taxering skall ske enligt sådana grunder, göra an­
mälan härom till skattechefen i det län, där jordbruksfastigheten är

belägen.

Senaste lydelse 1969: 753.

Senaste lydelse 1965:753.

899

¬

background image

SFS 1971:399

31 § 1 mom. Envar bör, utöver vad deklarationsformuläret föranleder,

meddela de upplysningar till ledning för egen taxering, som kunna vara

av betydelse för Isättande av en riktig taxering.

2 ;720W.27 Eft er anmaning är envar skyldig att i den omfattning, som

i anmaningen angivits, meddela de ytterligare upplysningar, som finnas
erforderliga för kontroll av egen deklarations riktighet eller eljest för
egen taxering. Dylika upplysningar skola lämnas skriftligen, där ej annat

angivits i anmaningen.

Deklarationsskyldig skall tillika efter anmaning förete kontrakt, kon­

toutdrag, räkning, kvitto eller annan därmed jämförlig handling, som

finnes erforderlig för kontroll av deklarationen.

32 § Särskild uppgift angående renskötsel, som avses i 22 § 3 mom.,

skall avfattas å blankett enligt fastställt formulär. Sådan uppgift bör se­

nast den 31 januari avlämnas antingen i den ordning, som i 35 § sägs,
eller ock till ordningsmannen i den lappby, uppgiftslämnaren tillhör.

Det åligger ordningsman i lappby att granska till honom avlämnade

uppgifter samt å desamma anteckna ej mindre det antal egna renar
och skötesrenar, som för den skattskyldige finnes upptaget i senast
upprättade renlängd, än även de övriga upplysningar och erinringar,

som han finner av omständigheterna påkallade. Uppgifterna skola där­
efter av ordningsmannen senast den 15 februari eller, om uppgift senare
avlämnas, inom en vecka efter avlämnandet �versändas till den lokala

skattemyndigheten.

33 §28 �r stiftelse eller förening helt eller delvis frikallad från skatt­

skyldighet, skall i fall som nedan angivas särskild uppgift avlämnas rö­

rande inkomst och förmögenhet, som icke i självdeklaration uppgivits
till beskattning.

Uppgiftsskyldighet, som i första stycket sägs, åligger

1) pensionsstiftelse som avses i lagen om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m.,

2) pensionsstiftelse som avses i lagen om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid ar­

betslöshet, sjukdom eller olycksfall,

3) stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under samverkan

med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,

4) stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning

till viss fam ilj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och

uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervis­

ning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller
främja vetenskaplig forskning,

5) förening som, utan att den i sin verksamhet tillgodoser medlem­

marnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verkar för ändamål av den
art, som angivits vid 3) eller 4), ävensom

6) stiftelse och förening, som avses i 53 § 1 mom. andra stycket

kommunalskattelagen eller 7 § andra stycket förordningen om statlig
inkomstskatt.

2' Sena ste lydelse 196); 340.

900

28 S enaste lydelse 1967:548.

¬

background image

.^Vr?

Uppgift avfattas å blankett enligt fastställt formulär och skall upp­

taga inkomster och utgifter under räkenskapsår, som gått till ända när­
mast före den 1 mars under taxeringsåret, samt tillgångar och skulder

vid nämnda räkenskapsårs början och slut, ävensom upplysning om de
omständigheter, vilka anses böra föranleda frikallelse från skattskyldig­

het.

Uppgift avlämnas varje år senast den 31 mars till länsstyrelsen i del

län, där stiftelsens eller föreningens förvaltning huvudsakligen utövats,
där icke skattechefen på därom gjord framställning medgivit befrielse

tills vidare från nämnda skyldighet.

Det åligger stiftelse eller förening, som i denna paragraf avses, att

efter anmaning meddela de ytterligare upplysningar, som kunna er­
fordras för bedömandet av stiftelsens eller föreningens skattskyldighet.

SFS 1971:399

34 § 7 mom. Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning,
skall, f örsåvitt ej annat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad
senast den 15 februari under taxeringsåret.

Staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet må åt­

njuta anstånd med självdeklarations avlämnande till den 31 mars.

Den som nästföregående år varit skyldig föra räkenskaper må till­

godonjuta liknande anstånd, därest räkenskapsåret gått till ända senare

än den 31 oktober året näst före taxeringsåret.

Vad i nästföregående stycke är sagt skall hava motsvarande tillämp­

ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

2 mom.-^ Visar någon att hinder på grund av särskilda omständig­

heter möter att avlämna självdeklaration inom föreskriven tid, må han
efter ansökan erhålla annan tid, inom vilken självdeklarationen skall

vara avlämnad.

Ansökan g�res hos skattechefen i det län, där sökanden är skatt­

skyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, eller, om
sådan skattskyldighet ej föreligger, i det län, där självdeklarationen skall

avlämnas.

Mot skattechefens beslut må talan ej föras.

3 mom. I 30 § 1 mom. tredje och fjärde styckena omförmälda hand­

lingar skola avlämnas samtidigt med och fogas vid den eller de själv­
deklarationer, som den skattskyldige avgiver. Möter hinder därför, skola
handlingarna avlämnas inom två veckor efter det desamma upprättats.

4 mom. Självdeklaration och annan uppgift eller upplysning till led­

ning vid egen taxering, som skall avgivas på grund av anmaning, av­
lämnas inom den tid, som i anmaningen förelägges; dock att skyldighet

icke föreligger att på grund av anmaning avlämna självdeklaration eller

uppgift å tidigare dag än handlingen skolat avlämnas utan anmaning.

35 §^0 Självdeklaration, som avgives utan anmaning, skall, jämte till­
hörande handlingar, avlämnas till länsstyrelsen eller till lokal skatte­

myndighet i det län, där taxeringen skall äga rum, eller ock till ordfö­
randen i vederbörande taxeringsnämnd.

Senaste lydelse 1967: 749.

Senaste lydelse 1965: 753.

901

...Jv .

¬

background image

SFS 1971: 399

Uppgiftsskyldig

3. Försäkringsanstalt

och understödsförening.

3 a. Försäkringsan­

stalt.

904

4. Den som utbetalt

royalty eller periodiskt

utgående avgift för rät­

tighet av goodwills na­

tur, såsom varumärke,

firmanamn o. dyl., eller

för utnyttjande av pa­

tent, mönster o. dyl.

4 a. Den som utbetalt

utdelning å aktie i

svenskt aktiebolag, på

vilket lagen (1970: 596)

om förenklad aktiehan­

tering är tillämplig.

5. Den som bedrivit

verksamhet, vari ingått

inköp av jordbruks- el­

ler trädgårdsprodukter

eller husdjur eller från

husdjur erhållna pro­

dukter, allt i den mån

Kungl. Maj:t därom

förordnat.

6. Den som bedrivit

verksamhet, vari ingått

förvärv av avverknings­

rätt eller inköp av virke

eller andra skogseffek-

Vem uppgiften skall

avse

Den som från anstal­

ten eller föreningen

uppburit belopp, ej un­

derstigande 200 kronor

för hela året, på grund

aV försäkring av den art

att skatteplikt för be­

loppet föreligger.

Den som bedrivit

jordbruk eller skogs-

btuk

eller

innehaft

jordbruksfastighet eller

annan fastighet eller be­

drivit rörelse samt upp­

burit ersättning från an­

stalten på grund av li­

den skada.

Vad uppgiften skall

avse

Den till vilken royal-

tyn eller avgiften utbe­

talts.

Den som är berätti­

gad att lyfta utdelning

för egen del vid utdel­

ningstillfället.

Den från vilken in­

köp skett.

Den som ägt eller

brukat fastighet, från

vilken upplåtelse av av­

verkningsrätt eller för­

säljning av skogseffek-

Utgiven ersättning, ej

understigande

1000

kronor för varje skade­

fall, på grund av skada

på byggnad, inventarier

och maskiner, produk­

ter från jordbruket el­

ler skogsbruket, växan­

de gröda, skog, varula­

ger, varor under till­

verkning, förbruknings­

artiklar eller andra för­

nödenheter för produk­

tionen, samt utgiven er­

sättning, ej understigan­

de 500 kronor för varje

skadefall, på grund av

skada på levande djur.

Därest delutbetalning

av försäkringsersättning

förekommit, må med

avlämnandet av kon­

trolluppgift anstå till

året efter det då ska­

dan slutreglerats.

Undantag: ersättning

för personligt lösöre

samt annan ersättning

på grund av motorfor­

donsförsäkring än stil-

leståndsersättning.

Det utbetalda belop­

pet.

Den utbetalda utdel­

ningen.

Utgivet vederlag i

penningar, naturapro­

dukter eller annat.

Undantag: vederlag

som gottgjorts bokfö­

ringsskyldig rörelseid-

kare.

Vederlag som utgivits

eller gottgjorts, även­

som vederlag, om vars

utgivande under senare

år avtal träffats.

¬

background image

Uppgiftsskyldig

ter, allt i den mån

Kungl. Maj;t därom

förord n at.

7. Den som bedrivit

förmedlingsverksamhet

eller annan därmed

jämförlig verksamhet,

allt i den mån Kungl.

Maj:t därom förordnat.

8. Redare.

Vad uppgiften ska ll

avse

Ersättning eller ve­

derlag som förmedlats

eller varom uppgift el­

jest finnes tillgänglig.

Kontant inkomst om­

bord enligt förordning­

en om sjömansskatt

samt det antal dagar

som mottaga ren uppbu­

rit denna inkomst.

Vem uppgiften skall

avse

ter ägt rum.

Den som genom

verksamheten erhållit

anställning, uppdrag el­

ler tillfälligt arbete eller

ock försålt egendom.

Den som uppburit

lön eller annan gottgö-

relse som utgör beskatt­

ningsbar inkom st enligt

förordningen om sjö­

mansskatt och för vil­

ken sjömansskatt skall

beräknas enligt 7 § för­

ordningen.

2 /no/?i.32 Vid avlämnande av uppgifter, varom stadgas i 1 mom.,

skall iakttagas följande.

Avser sådan förmån, varom i 1 mom. första och andra punkterna

förmäles, endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tid­

rymd, för vilken förmånen utgått.

I kontrolluppgift, som upptager särskild resekostnads- och trakta-

mentsersättning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning
och dels traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersätt-
ning utgått. Därvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersättning

dels för förrättningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels

för förrättningar utom riket. I fråga om förrättningar inom riket skola

uppgifter lämnas särskilt för förrättningar som icke varit förenade med

övernattning (endagsförrättningar), förrättningar som varit förenade med

övernattning men icke medfört vistelse mer än femton dygn i följd på
en och samma ort (korttidsförrättningar) samt övriga resor (långtidsför­

rättningar). För endagsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersätt­
ning och antal dagar. Vid beräkning av antalet dagar för endagsförrätt­

ningar medräknas icke sådan endagsförrättning, som varat högst fyra

timmar; förrättning som varat mer än fyra timmar men högst tio tim­
mar räknas som halv dag; längre förrättning räknas som hel dag. För

korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgiven traktamentsersätt­

ning och antal nätter övernattning skett. De första femton dygnen av

varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrättning. � I kon­

trolluppgift skall i förekommande fall särskilt anmärkas, att arbetsgiva­
ren, utöver traktamentsersättningen, haft utgifter för den anställdes bo­

stad eller uppehälle under förrättningen.

Om skattechefen i det län där arbetsgivarens hemortskommun är be­

lägen medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna uppgift
enligt tredje stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom

riket, endast anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått.

Förutsättning för medgivande är att ersättning utgår enligt sådana

grunder att den kan antagas icke komma att överstiga avdragsgill ök­

ning i levnadskostnaderna. Motsvarande medgivande kan lämnas även

beträffande resekostnadsersättning för färd med allmänt kommunika-

Senaste lydelse 1970; 913.

SFS 1971:399

905

¬

background image

SFS 197is m

906

tionsmedeli Medgivande lämnas endast om arbetsgivaren har ett större

antal anställda, som rnera regelbundet företager tjänsteresor, och med­
givandet bédömes vara utan olägenhet för taxeringsarbetet. Medgivande
gäller tills vidare. Det kan begränsas till viss grupp av anställda. � An­

sökan om medgivande göres hos länsstyrelsen senast den 31 oktober året
före taxeringsåret. Talan mot beslut, varigenom ansökan om medgivan­
de avslagits eller medgivande återkallats, föres hos riksskatteverket ge­

nom besvär som skola ha inkommit till verket inom en månad från den
dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riksskatteverkets beslut

får talan icke föras.

Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller

hans efterlevändes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas brut­
tolön och vad som avdragits.

I kontrolluppgift enligt 1 mom. första, andra eller sjunde punkten

skall angivas, huruvida arbetsgivaren har att för utgivet belopp erlägga
avgift enligt 19 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.

I kontrolluppgift skall särskilt för sig upptagas sådant skatteavdrag,

som skett för uttagande av preliminär A-skatt.

Särskild uppgiftshandling skall avlämnas för varje person, varom

fråga är. Därvid skall fullständigt angivas personens namn, personnum­

mer, hemvist Och bostadsadress. Där så kan ske, bör uppgift lämnas
även om numret på för honom utfärdad debetsedel å preliminär skatt

för året näst före taxeringsåret.

Kontrolluppgift, som i 1 mom. tredje punkten sägs och som avser

pensionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjänst, skall

innehålla uppgift om försäkringstagaren eller, i förekommande fall, den
som vid försäkringstagarens död eller eljest efter denne erhållit förfo­
ganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift, som avser pensionsför­

säkring tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om den, som

enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen.

Uppgift skall avfattas å blankett enligt fastställt formulär eller å

annan för ändamålet lämpad blankett.

3 mom. Skall annan än statlig eller kommunal myndighet jämlikt 1

mom. första punkten avlämna uppgifter till ett antal understigande tju­

gufem, skall vid uppgifterna fogas ett särskilt sammandrag över dessa,

upptagande namn å den eller de personer, varom fråga är, ävensom be­
träffande envar av dem uppgift angående belopp, Som utbetalts, och

förmån, som i övrigt åtnjutits.

4 mom.33 Uppgifterna skola avlämnas senast den 31 januari under

taxeringsåret i den ordning, som gäller för avlämnande av självdeklara­
tion. Uppgifter, som avses i 1 mom. punkterna 5�7, skola dock avläm­
nas till länsstyrelsen i det län, där uppgiftslämnaren är bosatt. Uppgift

enligt 1 mom. punkten 8 skall avlämnas inom tid som gäller för redares
arbetsgivaruppgift enligt förordningen angående uppbörd av vissa avgif­
ter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. I fall, som avses i 3 mom.,

skall därjämte iakttagas, att uppgifterna jämte därtill hörande samman­

drag städse skola avlämnas till myndighet, hos vilken arbetsgivarens

allmänna självdeklaration må avlämnas.

Uppgifterna skola vid avlämnandet vara ordnade kommunvis eller,

om i kommun ingå flera församlingar, församlingsvis och skall medelst

Senaste lydelse 1965; 753.

¬

background image

särskilda omslag eller annorledes vara tydligt utmärkt, vilken kommun

SFS 1971: 399

eller församling varje grupp av uppgifter avser.

5

Den Som har att avlämna kontrolluppgift enligt 1 mom.

första, andra eller sjunde punkten skall senast den 31 januari under

taxeringsåret till inkomsttagaren översända ett exemplar av uppgiften.

Om skyldighet att vid arbetsgivaruppgift, som skall lämnas enligt för­

ordningen angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän

försäkring, m. m., foga kontrolluppgift som nyss sagts stadgas i nämnda

förordning.

38 § i mom. Vanligt handelsbolag, kommanditbolag och rederi för

registreringspliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxe­

ring utan anmaning avlämna följande uppgifter angående bolaget eller
rederiet, nämligen

a) för varje kommun, där delägare är skattskyldig till statlig inkomst-

⬢skatt och sta tlig förmögenhetsskatt: uppgift, särskilt för varje sådan del­

ägare, vilken uppgift skall avfattas enligt reglerna för allmän självdekla­
ration Och tillika innehålla upplysning om den delägaren tillkommande
andelen av bolagets eller rederiets inkomst och värdet av hans andel
ellor lött i bolaget eller rederiet; samt

b) för varje kommun, dit någon av bolaget eUer rederiet innehavd

förvärvskälla är att hänföra: uppgift, avfattad enligt reglerna f�r särskild

självdeklaration, med upplysning tillika om den andel av inkomsten,
som å Varje delägare belöper.

�ro bolagets eller rederiets samtliga delägare skattskyldiga till statlig

inkomstskatt Och statlig förmögenhetsskatt i samma kommun, skall dock

uppgift, som i b) aVses, icke lämnas för den kommunen.

Finnes inom kommun administrativt område, inom vilket menighet

äger utöva beskattningsrätt, skola vid avlämnande av uppgifter som

ovan sägs i förekommande fall jämväl lämnas erforderliga uppgifter för

tillämpning av bestämmelserna i 60 § kommunalskattelagen.

Vid uppgift, som i denna paragraf sägs, skola fogas i 30 § 1 mom.

första och andra styckena omförmälda handlingar.

2 mom. Uppgifter enligt 1 mom. skola vara avlämnade senast den

15 februari under taxeringsåret; dock må bolag eller rederi, som varit

skyldigt att föra räkenskaper och vars räkenskapsår gått tillända senare
än den 31 oktober under året före taxeringsåret, åtnjuta anstånd med
uppgiftemas avlämnande till den 31 mars under taxeringsåret.

Uppgifterna skola avlämnas i den ordning, som gäller för avlämnande

av Självdeklaration.

3

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gälla i tillämpliga delar

även sådant oskiftat dödsbo som vid inkomst- och förmögenhetstaxering

skall anses som handelsbolag.

39 § i mom.^^ I särskilda fall skola efter anmaning kontrolluppgifter
för nästföregående kalenderår avlämnas på sätt framgår av följande
uppställning:

Senaste lydelse 1962: 594.

Senaste lydelse 1966: 727.

='<' Sena ste lydelse 1970: 635.

907

¬

background image

SFS 1971:399

Uppgiftsskyldig

1. Den som enligt

37 § 1 mom. första

punkten är skyldig att

utan anmaning avläm­

na kontrolluppgift.

2. Den som för ar­

betslag eller liknande

grupp av personer i en

summa uppburit visst

avlöningsbelopp såsom

ackordsöverskott eller

dylikt för att fördelas

inom laget eller grup­

pen.

3. Bankaktiebolag,

sparbank eller annan

penninginrättning.

4. Annan än pen­

ninginrättning, därest

vederbörande

under

nästföregående år utbe­

talt gäldränta eller haft

skuld, när fråga ej är

om lån mot obligatio­

ner, förlagsbevis eller

andra för den allmän­

na rörelsen avsedda för­

skrivningar.

5. Fysisk eller juri­

disk person, som haft

fordran.

6. Försäkringsanstalt

eller

understödsför­

ening.

7. Den som bedrivit

jordbruk, skogsbruk el­

ler rörelse eller inne­

haft annan fastighet an

jordbruksfastighet eller

varit innehavare av lä­

genhet med bostadsrätt.

Vem uppgiften skall

avse

Den som hos den

uppgiftsskyldige inne­

haft anställning eller

uppdrag eller utfört

tillfälligt arbete.

Medlem av arbetsla­

get eller gruppen.

Namngiven skattskyl­

dig.

Varje borgenär.

Namngiven skattskyl­

dig.

Namngiven skattskyl­

dig.

Namngiven närings­

idkare.

Vad uppgiften skall

avse

�&tnjutna förmåner,

därest icke uppgiftsskyl­

dighet utan anmaning

föreligger, med upplys­

ning dels, då förmåner­

na avse kortare tid än

helt år, om den tid­

rymd, för vilken de åt­

njutits, och dels huru­

vida det åligger arbets­

givaren att för förmå­

nerna erlägga avgift en­

ligt 19 kap. 1 § lagen

om allmän försäkring.

Till medlem utgivet

belopp med upplysning

huruvida det åligger ar­

betsgivaren att för be­

loppet erlägga avgift

enligt 19 kap. 1 § lagen

om allmän försäkring.

Gottgjord ränta även­

som beloppet av den

skattskyldiges innestå-

ende medel vid viss an­

given tidpunkt.

Borgenärens

namn

och hemvist, gäldrän-

tans belopp under före­

gående år och skulden

vid viss angiven tid­

punkt.

908

Ränteinkomst

från

den skattskyldige även­

som beloppet av den

skattskyldiges skuld vid

viss angiven tidpunkt.

Arten av uppgiven

försäkring, beloppet av

premie eller annan av­

gift, tid då sådan mot­

tagits, utbetalt försäk­

ringsbelopp samt värdet

och arten av åtnjutna

förmåner i övrigt, som

icke enligt annan före­

skrift uppgivits.

Belopp för vilket den

uppgiftsskyldige i för­

värvskällan under viss

angiven tid köpt eller

sålt varor eller som han

under viss angiven tid

utbetalt eller erhållit så­

som ersättning för ut­

förda tjänster, allt dock

under förutsättning att

beloppet i mottagarens

eller utgivarens hand är

¬

background image

Vppgiftsskyldig

Vem uppgiften skall

avse

8. Den som bedrivit

förmedlingsverksamhet

eller därmed jämförlig

verksamhet, om uppgi ft

icke skolat lämnas utan

anmaning.

9. Redare.

Namngiven skattskyl­

dig.

Den som uppburit

lön eller annan gottgö-

relse som utgör beskatt­

ningsbar inkoms t enligt

förordningen om sjö­

mansskatt.

Vad uppgiften skall

avse
skattepliktig intäkt eller

avdragsgill utgift. Om

så begäres, skall tillika

angivas varuslag och

myckenhet samt verk­

ställda likvider med

uppgift om tidpunkten

härför och betalnings­

sätt ävensom arten och

omfattningen av utför­

da arbeten.

Undantag: belopp av­

seende inom detaljhan­

del verkställda köp el­

ler försäljningar av va­

ror över disk och lik­

nande fall inom detalj­

handel, där uppgifts­

skyldigheten uppenbar­

ligen icke k an fullgöras.

Ersättning eller ve­

derlag som förmedlats

eller varom uppgift el­

jest finnes tillgänglig.

�&tnjutna förmåner.

SFS 1971:399

2 /nom.37 Den som bedrivit jordbruk, skogsbruk eller rörelse eller

innehaft annan fastighet än jordbruksfastighet eller varit innehavare av

lägenhet med bostadsrätt är skyldig att, ändå att mottagarna icke i an-
maningen namngivas, avlämna följande uppgifter:

a) uppgift om belopp, som han under viss angiven tid utbetalt till nä­

ringsidkare, i den mån beloppen äro av beskaffenhet att i mottagarens

hand utgöra intäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse och uppgift
därom icke skolat lämnas på grund av annan föreskrift i denna förord­

ning, med upplysning tillika om mottagarens namn och adress, samt

b) uppgift om belopp, som han under viss angiven tid av näringsid­

kare uppburit för försålda varor eller såsom ersättning för utförda tjäns­

ter, i den mån beloppen äro av beskaffenhet att i köparens eller utgiva­
rens hand utgöra avdragsgill utgift, med upplysning tillika om köparens

eller utgivarens namn och adress.

Vad i detta moment stadgas om uppgiftsskyldighet skall ej avse i de­

taljhandel verkställda köp eller försäljningar av varor över disk och lik­
nande fall inom detaljhandel, där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen
icke kan fullgöras.

3 mom. Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning är

skyldig a tt efter anmaning lämna uppgift om namngiven persons insätt­
ningar och uttag under viss tid.

4 mom. Har någon enligt denna paragraf anmanats avlämna uppgift

och avser uppgiften förhållande, varom han har att iakttaga tystnad, eller

Senaste lydelse 1961; 340.

909

¬

background image

./!⬢;⬢ 1-

SFS 1971: 399

anser han att särskilda omständigheter eljest kunna åberopas för att upp­
giften ej kommer till annans kännedom, må skatterätten, på framställ­

ning av den som amnanats, när synnerliga skäl föranleda därtill, befria

honom från skyldighet att lämna uppgiften.

Mot skatterättens beslut må talan ej föras.

40 §38 Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning åligger,
utöver vad eljest i denna förordning stadgas, att, i den omfattning och

ordning riksskatteverket bestämmer, lämna uppgift om storleken av in-
sättares ränteinkomst under viss angiven tid och beloppet av insättares
innestående medel vid viss angiven tidpunkt samt om insättnres full­

ständiga namn och senast för inrättningen kända bostadsadress även­
som, därest annan än räkningshavare äger förfoga över räkningen, upp­

gift om den sålunda berättigades fullständiga namn och senast för in­

rättningen kända bostadsadress.

41 § Aktiebolag är pliktigt att efter anmaning till ledning vid värde-

sättning av aktier i bolaget avlämna uppgift enligt fastställt formulär
rörande bolagets tillgångar och skulder jämte andra omständigheter av

betydelse för värdesättningen. Motsvarande skyldighet åligger ekono­

misk förening.

42 § i ;nom.3o Har medlem av bostadsförening eller delägare i bo­

stadsaktiebolag under hela eller större delen av beskattningsåret helt
eller till övervägande del till annan upplåtit honom i nämnda egenskap

tillkomnqande lägenhet, skall till ledning för medlemmens eller deläga­
rens taxering varje år av föreningen eller bolaget lämnas uppgift om
beloppet av medlemmens eller delägarens inbetalningar till föreningen
eller bolaget och huru mycket därav som utgör kapitaltillskott ävensom

angående värdet av medlemmens eller delägarens andel i föreijingens
eller bolagets behållna förmögenhet. Motsvarande gäller beträffande så­
dan ekgnomisk förening eller sådant aktiebolag som enligt punkt 3 av
anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen likställes med bostadsför­

ening och bostadsaktiebolag vid inkomstbeskattningen. Omförmälda
uppgift skall utan annianing avlämnas senast den 15 februari under
taxeringsåret i den ordning, som gäller för avlämnande av självdeklara­
tion.

Uppgiften skall avfattas å blankett enligt fastställt formulär.

2 mom. Efter anmaning åligger det bostadsförening eller bostadsak­

tiebolag att även b§träffande andra medlemmar eller delägare än som

avses i 1 mom. i dgn omfattning, som i anmaningen angives, avlämna

uppgift angående värdet av medlems eller delägares andel i föreningens
eller bolagets behållna förmögenhet.

3 mom. Det åligger bostadsförening eller bostadsaktiebolag att senast

den 8 februari under taxeringsåret underrätta medlem eller delägare om

värdet av medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets

behållna förmögenhet.

910

3® Senaste lydelse 1970:913.

®® Senaste lydelse 1967: 749.

¬

background image

1 fall som avses i 1 mom. åligger det bostadsföreningen eller bostads-

SFS 1971; 399

aktiebolaget att senast den 8 februari under taxeringsåret tillställa med­

lemmen eller delägaren uppgift angående de i berörda moment omför-

mälda förhållanden, i vad medlemmen eller delägaren angår.

43 § i mom.^o Envar, som utbekommit utdelning å aktier i svenskt
aktiebolag, på vilket lagen (1970: 596) om förenklad aktiehantering icke
är tillämplig, så ock envar, som här i riket utbekommit

a) utdelning å andelar i svensk ekonomisk förening eller från ut­

ländsk juridisk person eller

b) ränta, vilken erlagts mot avlämnande av kupong eller kvitto, å

obligation, förlagsbevis eller annan för den allmänna rörelsen avsedd
förskrivning,

är skyldig att till ledning för egen taxering vid mottagandet av utdel­

ningen eller räntan avgiva särskild uppgift härom. Lyftes beloppet för
annans räkning, och överlämnas ej därvid en av denne avgiven veder­

börlig uppgift, skall uppgift i stället avgivas av den, som lyfter beloppet,
och därvid uppgivas namn och hemvist å den, för vars räkning be­

loppet lyftes. Utbekommer någon utdelning eller ränta mot kupong, som
han förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör, skall jämväl upp­
givas namn och hemvist å den, från vilken kupongen förvärvats.

Uppgift avfattas enligt fastställt formulär och avlämnas till den, som

utbetalar utdelning eller ränta. Denne skall tillse att uppgift avlämnas,
innan betalning sker.

2 mom.^^ Med uppgifter, som avgivits enligt 1 mom. och röra ut­

delning på svenska aktier, skall förfaras enligt kupongskatteförord­

ningen.

�vriga enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse utdelning, skola

för varje år senast den 31 januari nästföljande år av den som mottagit

uppgifterna avlämnas i enahanda ordning som gäller för avlämnande av
kontrolluppgifter, varom i 37 § 1 mom. punkterna 1�4 förmäles. Har

i något fall utbetalning av utdelning skett utan att uppgiftsskyldighet

vederbörligen fullgjorts, skall vid uppgiftemas avlämnande lämnas upp­

lysning härom.

Enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse ränta, skola avlämnas i

den omfattning och ordning riksskatteverket bestämmer. Hava avläm­

nade uppgifter icke inom fem år infordrats, må de förstöras.

3 mom.42 I den omfattning och ordning riksskatteverket bestämmer

skall, utöver vad som framgår av 1 mom., svenskt bolag eller svensk
ekonomisk förening lämna uppgift rörande utbetald utdelning och ut­

givare av obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörel­

sen avsedda förskrivningar lämna uppgift rörande utbetald ränta.

4

Föreligga särskilda skäl, kan riksskatteverket medgiva

jämkning av den i 1 mom. stadgade uppgiftsskyldigheten.

5 mom. Taxeringsintendent eller, efter hans förordnande, honom

underställd tjänsteman är berättigad att hos den, som mottagit uppgifter

som i 1 mom. sägs, för taxeringskontroll taga del av dessa uppgifter.

Senaste lydelse 1970: 625.

" Senaste lydelse 1970; 913.

Senaste lydelse 1970:913.

" Senaste lydelse 1970:913.

911

¬

background image

SFS 1971: 399

Den hos vilken uppgifterna förvaras är därvid skyldig att lämna det

biträde, som erfordras för kontrollens genomförande.

44

Har här i riket bosatt person eller här verksamt företag gott-

gjort någon i utlandet belopp eller förmån, som beträffande mottagare

här i riket skulle hava föranlett skyldighet att avlämna kontrolluppgift,
skall den som utgivit beloppet eller förmånen på sätt och i den omfatt­
ning riksskatteverket föreskriver avlämna kontrolluppgift till ledning

vid beloppets eller förmånens beskattning utom riket.

45 § Hava föreskrivna uppgifter till ledning vid annans taxering icke
avlämnats eller icke upprättats enligt föreskrifterna i denna förordning,
må den uppgiftspliktige anmanas att avlämna eller fullständiga upp­

gifterna.

46

För taxering erforderlig, i denna förordning icke särskilt om-

förmäld handling eller uppgift skall, då så begäres för taxeringskon­

troll, tillhandahållas av statligt eller kommunalt verk, allmän inrättning
eller överförmyndare.

Vad nu sagts gäller ej handling, som avses i 1�4 §§ samt 31 och

33 §§ lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekom­

ma allmänna handlingar och som ej må utlämnas till envar.

�r handling, som avses i första stycket, eljest sådan att den enligt

vad därom är stadgat ej må utlämnas till envar, eller är uppgift, som

där sägs, av beskaffenhet att omfattas av tystnadsplikt, må handlingen
eller uppgiften tillhandahållas allenast efter framställning av skattechef.
Finnes vid prövning av sådan framställning att handlingens eller upp­

giftens tillhandahållande skulle, för det allmänna eller med hänsyn till
enskilds befogade intressen, lända till synnerligt men, må framställ­

ningen lämnas utan bifall.

Efter ansökan av skattechef må Kungl. Maj:t förordna, att handling

eller uppgift skall tillhandahållas honom utan hinder av vad som stad­
gas i andra och tredje styckena.

V. Gemensamma bestämmelser rörande deklarationer och andra uppgifter

47 § Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i
denna förordning sägs, skall fullgöras

1) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt

18 kap. 1 § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode

mannen har under sin förvaltning,

2) för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 18 kap.

3 eller 4 § föräldrabalken, av gode mannen beträffande vad han har

under sin förvaltning,

3) för avliden person och hans dödsbo av dödsbodelägare eller testa­

mentsexekutör, som har att förvalta den dödes egendom, dock att där

912

Senaste lydelse 1970:9 13.

Senaste lydelse 197 0:913.

¬

background image

^ egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att

fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,

4) för dödsbo, som ej längre består, av den som vid tidpunkten för

dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,

5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och

dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting, kommun eller annan dylik

menighet Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, samt

6) för annan än här ovan omförmäld juridisk person, som ej längre

består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

SFS 1971:399

48

Blanketter till sådana deklarationer och uppgifter, för vilka

formulär fastställas, skola kostnadsfritt tillhandahållas i den ordning

riksskatteverket föreskriver.

49 § För de fall, då i denna förordning stadgats skyldighet att efter
anmaning lämna uppgift eller upplysning till ledning vid taxering, före­

ligger sådan skyldighet jämväl i fråga om förhållanden, som avse tid

före beskattningsåret och som hava betydelse för åsättande av taxering

eller eftertaxering.

50 § i

Granskning av självdeklarationer må verkställas endast

av

tjänsteman, som utför dylik granskning enligt denna förordning eller

som eljest utövar taxerings- eller skattekontroll,

ordförande och kronoombud i taxeringsnämnd,

de ledamöter i taxeringsnämnd, som därtill utses av nämnden, samt

domstol, som har att bedöma innehållet i självdeklaration.

Sakkunnig må granska självdeklaration, för vars behandling hans bi­

träde påkallas.

Ordningsman i lappby och förste konsulent inom lappväsendet äga

verkställa granskning av självdeklaration, som lapp inom vederbörande

lappby eUer förste konsulents verksamhetsområde avgivit.

Vid taxeringsarbete anlitat biträde, så ock tjänsteman som avses i

16 § 2 mom. må taga del av deklaration i den omfattning, som är er­

forderlig för arbetets utförande.

För innehållet i självdeklaration må icke inom taxeringsnänmd läm­

nas vidare redogörelse än som erfordras f�r taxeringen. Självdeklara­

tion må icke intagas i taxeringsnämnds protokoll i vidare mån än som
oundgängligen erfordras.

Självdeklaration skall tillhandahållas de myndigheter, vilka i och för

sin verksamhet böra erhålla del därav.

Självdeklaration må, på sätt Kungl. Maj;t förordnar, för statistisk

bearbetning utlämnas till den ämbetsmyndighet eller tjänsteman, åt
vilken Kungl. Maj:t uppdrager utförandet av sådan bearbetning.

Den som har att utföra talan för besvärsberättigad konunun i fråga

om viss skattskyldigs taxering äger taga del av självdeklaration, som

skolat ligga till grund för taxeringen.

Senaste lydelse 1970:913.

" Senaste lydelse 1966: 242.

58�SFS 1971

913

¬

background image

SFS 1971; 399

Då besvär anförts, skall självdeklaration, som har avseende å taxe­

ringen i fråga, biläggas besvärshandlingarna, där ej vid delgivning med
menighet sådant anses vara för målets utredning obehövligt. Handling­
arna skola vid förekommande delgivningar inneslutas i förseglat kon­
volut, vilket skall förses med påskrift om innehållet och i obrutet skick
tillställas den förklaringsskyldige eller annan vederbörande.

1 övrigt må självdeklaration, där ej annat följer av stadgande i all­

män lag, icke vara för någon tillgänglig, utan att den, som avgivit
deklarationen, lämnat skriftligt medgivande därtill.

2 mom. Självdeklarationer skola förvaras hos länsstyrelsen, där ej

denna förordnar om förvaring hos lokal skattemyndighet. Sedan sex
år förflutit efter taxeringsårets utgång, skola deklarationerna förstöras,

där ej Kungl. Majtt annorlunda föreskriver.

3 mom. Vad ovan i de nna paragraf är sagt om självdeklaration gäller

i tillämpliga delar även beträffande andra uppgifter, vilka avlämnats
till ledning vid taxering, ävensom av myndighet vid taxeringskontroll

upprättade handlingar; dock må uppgifter enligt 43 § 1 mom. vara
tillgängliga även för dem, från vilka utdelning eller ränta erhållits,

samt av dem anlitade medhjälpare.

VI. Gemensamma bestämmelser rörande anmaning och delgivning

51 §^8 Anmaning som avses i 22 § 2 mom., 24 § 2 mom., 31 § 2 mom.,

33 och 36 §§, 39 § 1 mom. samt 45 § må utfärdas av taxeringsnänmd

och taxeringsintendent. Samma rätt tillkommer tjänsteman, som verk­

ställer taxeringsrevision, dock att sådan tjänsteman icke äger anmana

någon att avlämna självdeklaration.

Anmaning som avses i 39 § 2 mom. må endast utfärdas av skatte­

chefen i det län, där den uppgiftsskyldige är bosatt.

I de fall som avses i 39 § 3 mom., 41 § samt 42 § 2 mom. må

anmaning göras av taxeringsintendent.

52 § Anmaning skall innehålla föreläggande för den anmanade att av­

lämna självdeklaration, annan uppgift eller upplysning till den, som
utfärdat anmaningen, inom viss efter omständigheterna lämpad tid,

minst fem dagar efter delfåendet. Härutöver skall anmaningen iime-

hålla uppgift om postadress för den, som utfärdat anmaningen.

53 §40 I anmaning, som utfärdas av taxeringsnämnd eller taxeringsin­

tendent, må, utom i fall som i 31 § 2 mom. andra stycket sägs, vite

föreläggas.

54 §50 Finnes beträffande anmaning eller annan i denna förordning

avsedd handling vara av betydelse att erhålla bevis f�r att handlingen

kommer skattskyldig eller annan tillhanda, skall handlingen delgivas ho­

nom, om det ej är känt att han icke kan anträffas.

914

4® Senaste lydelse 1965: 753.

4® Senaste lydelse 1961: 340.

"O Senaste lydelse 1970: 463.

¬

background image

55

Har i anmaning vite förelagts, skall anmaningen delgivas den

som avses med föreläggandet.

SFS 1971: 399

Vn. Om taxeringsrevision

56 § i

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldig­

het enligt denna förordning riktigt och fullständigt fullgjorts eller för
att eljest bereda beskattningsmyndighet upplysning tUl ledning vid be­
slut om taxering eller eftertaxering må taxeringsrevision äga rum hos

envar deklarations- eller uppgiftsskyldig, dock att sådan revision ej må

äga rum hos myndighet eller annat organ, som avses i 46 § första

stycket.

Taxeringsrevision må jämväl verkställas hos den som bedriver för­

medlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet, att

uppgifter av betydelse för taxeringskontrollen kunna hämtas ur anteck­
ningar eller andra handlingar, som föras vid verksamhetens bedrivande.

Vid taxeringsrevision må granskning i den omfattning, som finnes

erforderlig, ske av räkenskaper och anteckningar med därtill hörande

verifikationer ävensom av korrespondens, protokoll och andra hand­
lingar rörande verksamheten.

Då taxeringsrevision för visst eller vissa beskattningsår verkställes,

må jämväl det löpande årets räkenskaper och handlingar granskas.

Vid taxeringsrevision hos bokföringspliktig skattskyldig må även

verkställas kassainventering och granskning av varulager.

2 mom.53 Den som har att verkställa taxeringsrevision må påfordra

att i den utsträckning, som är erforderlig för det med granskningen av­
sedda syftet, genast få taga del av handlingar som skola granskas.

Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, phktig att

lämna de upplysningar som erfordras för revisionens verkställande, att

lämna tillträde till de lokaler, som användas i vederbörandes verksam­

het, samt att lämna nödigt biträde för granskning av handlingar och
varulager.

3 mom.54 Taxeringsrevision skall såvitt möjligt ske på sådant sätt

och på sådan tid att den icke förorsakar hinder i verksamheten för den,
hos vilken revisionen sker.

Skattechefen äger, när det finnes påkallat, bestämma tid och plats

för revisionen. Denna må verkställas hos den, vars verksamhet skall

granskas. Skall revisionen äga rum annorstädes, skola räkenskaper och

andra handlingar, som skola granskas, på anfordran av den som skall

verkställa revisionen mot kvitto överlämnas till denne.

Böcker och andra handlingar, som överlämnats för taxeringsrevision,

må ej vara tillgängliga för annan än den som har att verkställa revisio­
nen och honom underställt biträde ävensom tjänsteman, som har att

övervaka revisionens verkställande. Handlingarna skola återställas så
fort ske kan.

Meddelande om resultatet av revisionen skaU snarast lämnas den,

hos vilken revisionen skett, i vad angår hans taxering.

54 S enaste lydelse 1970: 463.

53 S enaste lydelse 1961: 340.

53 S enaste lydelse 1961: 340.

54 S enaste lydelse 1965: 753.

915

¬

background image

SFS 1971:399

4 mom. Den som verkställer taxeringsrevision må taga del av hand­

lingar av betydelse för revisionen utan hinder av att den, hos vilken

revisionen sker, har att iakttaga tystnad om deras innehåll. �r hand­

lings innehåll av beskaffenhet som nu sagts eller anser den, hos vilken
revisionen sker, att särskilda omständigheter eljest kunna åberopas för
att handlingens innehåll ej kommer till annans kännedom, må dock

skatterätten, på framställning av den hos vilken revisionen sker, när
synnerliga skäl föranleda därtill, besluta att handlingen skall undan­

tagas från revisionen.

Mot skatterättens beslut må talan ej föras.

57 §^55 Beslut om taxeringsrevision meddelas av skattechefen. Finner

han taxeringsrevision böra verkställas i annat län, skall han framställa

begäran därom hos skattechefen i det länet.

Finner taxeringsnämnd taxeringsrevision vara erforderlig, har nämn­

den att göra framställning därom till skattechefen.

Taxeringsrevision skall verkställas av tjänsteman, som skattechefen

därtill förordnar. Taxeringsrevision må jämväl uppdragas åt annan i

bokföring och taxering sakkunnig person, som därtill godkänts av läns­
styrelsen.

58 § Underlåter någon, hos vilken taxeringsrevision enligt meddelat be­

slut skall äga rum, att tillhandahålla räkenskaper eller andra hand­
lingar, må den som beslutat revisionen förelägga den försumlige lämp­

ligt vite.

916

Vm. Om taxeringsnämndemas verksamhet m. m .^®

59 §57 Länsstyrelsen har att vaka över att taxeringsarbetet i första in­
stans inom länet ordnas och bedrives ändamålsenligt.

59 a § Länsstyrelsen skall senast den 15 november till riksskatteverket

avgiva förslag till anvisningar för följande års taxering. Senast den 20
december året före taxeringsåret skall verket fastställa sådana anvis­
ningar. Länsstyrelsen skall senast den 15 januari under taxeringsåret
tillställa taxeringsnämnderna de anvisningar som gälla för länet.

6Q § Länsstyrelsen kan då den finner lämpligt kalla ordföranden och

högst två andra ledamöter från varje taxeringsnämnd inom länet eller
del därav att på lämplig ort sammanträda för överläggningar rörande

taxeringsarbetet. Till sådant sammanträde kan länsstyrelsen även kalla

särskilda sakkunniga för lämnande av upplysningar.

61 § i mom. Taxeringsnämnds sammanträden hållas å tid och plats,

som bestämmas av ordföranden. Denne har att kalla ledamöterna till
sammanträdena samt att om tid och plats härför på lämpligt sätt och i
god tid underrätta länsstyrelsen och de skattskyldiga inom taxerings-

Senaste lydelse av 1 mom. 1967: 749 och av 2 mom. 1965: 753. �ndringen inne­

bär bl. a. att momentindelningen upp hävs.

5® Rubriken ändrad genom 1965: 558.

®' Sena ste lydelse 1970: 913. �ndringen innebär att andra stycket upph ävs.

¬

background image

distriktet. Möter för ledamot hinder att tillstädeskomma, skall han i

sitt ställe kalla för honom utsedd suppleant samt tillika härom under­

rätta ordföranden.

Vid sammanträdena föres protokoll i erforderlig omfattning. Proto­

kollet justeras av ordföranden jämte två av nämnden utsedda leda­

möter.

2 mom. Taxeringsassistent äger deltaga i taxeringsnämndens över­

läggningar men icke i dess beslut.

3 mom.'^^ I de taxeringsdistrikt, där taxering av inkomst av ren­

skötsel ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik

taxering hållas i god tid före den 15 april; och åligger det taxerings­

nämndens ordförande att om tid och plats för sammanträdena samråda
med vederbörande förste konsulent inom lappväsendet. Förste kon­

sulenten samt ordningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola

särskilt kallas till dylikt sammanträde.

Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara

närvarande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordnings­
mannens lappby, med rätt för ordningsmannen att deltaga i nämndens

överläggningar men ej i besluten. Ordningsmannen skall till dylikt
sammanträde medföra det hos honom förvarade exemplaret av senast
upprättade renlängd. Där så ske kan skall jämväl förste konsulenten
vara tillstädes vid sådant sammanträde med rätt att deltaga i överlägg­
ningarna men ej i besluten.

4 mom. Sammanträde med taxeringsnämnd skall hållas inom slutna

dörrar. Skattskyldig är dock berättigad att företräda inför taxerings­

nämnd för att meddela upplysningar till ledning vid taxering, som
berör honom. Där så ske kan utan hinder för taxeringsförrättningens
fortgång, bör taxeringsnämnd på stället meddela skattskyldig begärd

upplysning rörande hans taxering.

5 mom.50 Skattechefen eller av honom beordrad tjänsteman äger

närvara vid sammanträde med taxeringsnämnd.

SFS 1971: 399

62

�r ordförande i taxeringsnämnd jävig, utser nämnden inom sig

viss l edamot att föra ordet vid ärendets behandling.

63 § Beslut om taxering, så ock annat beslut, som innefattar avgöran­
de i sak, må icke fattas av taxeringsnämnd, såvida icke ordföranden och
minst två eller, i taxeringsnämnd vars distrikt omfattar mer än en

kommun, minst tre andra ledamöter äro tillstädes. Dock skall den
omständigheten att ledamot har att avträda vid behandling av viss
taxering icke utgöra hinder mot att beslut fattas rörande denna taxe­
ring.

Annat nämndens beslut än i första stycket sägs må fattas av ord­

föranden ensam.

Anser taxeringsnämndens ordförande eller taxeringsassistent att

taxering bort åsättas annorlunda än taxeringsnämnden beslutat, skall
han på deklaration eller därvid fogad handling angiva den taxering.

"8 Se naste lydelse 1966: 242.

Senaste lydelse 1965: 753.

"0 �n dringen innebär bl. a. att momentindelningen upphävs.

917

¬

background image

SFS 1971:399

han ansett böra åsättas, ävensom i protokollet anteckna de fall, i

vilka detta skett.

Annan ledamot än ordföranden äger, om han deltagit i taxerings­

nämndens beslut, anföra reservation mot beslutet. Reservation skall

anmälas innan sammanträdet avslutas samt, om den närmare utvecklas,
avfattas skriftligen och avgivas sist vid justeringen av protokollet.

Av nämnden anlitad sakkunnig och lappfogde äga att beträffande

taxering, vid vars handläggning de biträtt, i enahanda ordning anteckna

särskild mening till protokollet.

64 § Uppstå skiljaktiga meningar inom taxeringsnämnd och måste till
följd därav omröstning anställas, skall denna vara öppen och den

mening bhva gällande, vilken flertalet biträtt, eller, om rösterna utfalla
lika, den som länder till den skattskyldiges förmån. Kan denna grund
ej tillämpas, gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

65 § Förekommer anledning att åsätta skattskyldig taxering med av­

vikelse från självdeklaration, skaU, där hinder ej möter, tillfälle be­

redas den skattskyldige att yttra sig i frågan. Dock vare detta ej
nödigt i fråga om felräkning, misskrivning eller annat uppenbart för­
biseende eller då eljest yttrande av den skattskyldige uppenbarligen
icke är erforderligt för frågans bedömande.

918

66 §"51 Varje år beslutar taxeringsnämnden, i den mån icke annat i
67 § stadgas, för envar skattskyldig, huruvida och till vilket belopp

taxering till kommunal inkomstskatt samt till statlig inkomstskatt och
statlig förmögenhetsskatt skaU honom å sättas.

Så snart ske kan och såvitt möjligt före utgången av maj månad un­

der taxeringsåret skall nämnden företaga taxering till kommunal in­
komstskatt beträffande sådana skattskyldiga, som skola taxeras till stat­
lig inkomstskatt av annan taxeringsnämnd eller beträffande vilka be­

svär över taxeringen skola prövas av den mellankommunala skatte­

rätten. Vid sådan taxering bör, när anledning därtill föreligger, samråd
äga rum med övriga taxeringsnämnder, av vilka den skattskyldige skall
taxeras. För envar, som därvid taxerats, skall underrättelse, huru taxe­
ringen utfallit, med uppgift jämväl om nettointäkt och uppskattad in­
komst för varje förvärvskälla, ofördröjligen avlåtas till omförmälda
taxeringsnämnder, dock icke i det fall att besvär över taxeringen skola
prövas av den mellankommunala skatterätten.

Har taxeringsnämnden i skattskyldigs hemortskommun funnit att av­

räkning enligt 46 § 4 mom. eller 50 § 3 mom. andra stycket kommunal­

skattelagen skall ske, åligger det nämnden att underrätta taxerings­

nämnd, som har att verkställa avräkningen, om det belopp, som skall
avräknas.

Har taxeringsnämnd i fråga om skattskyldighet för förmögenhet med

ägare likställt den som åtnjuter avkastningen av förmögenhet, vartill

äganderätten tillkommer stiftelse, skall, där stiftelsen skall taxeras till
statlig förmögenhetsskatt av annan taxeringsnämnd, underrättelse om

berörda taxeringsåtgärd ofördröjligen avlåtas till sist omförmälda
nämnd.

Senaste lydelse 1958: 87.

¬

background image

67

Omräkning av inkomst på grund av 43 § 1 mom. kommunal­

skattelagen eller taxering till kommunal inkomstskatt på grund av 57 §

3 mom. samma lag må icke verkställas av taxeringsnämnd. Anser

nämnden att sådan åtgärd bör vidtagas skall skriftlig anmälan härom
göras hos skattechefen. Denne äger göra framställning i frågan hos

länsskatterätten. I förekommande fall skall han överlämna anmälan till

allmänna ombudet för mellankommunala mål för framställning hos den

mellankommunala skatterätten och samtidigt underrätta skattechefen

i annat län, där den skattskyldige taxerats till kommunal inkomstskatt.

Om handläggning av framställning enligt första stycket och om full­

följd av talan mot beslut i sådan fråga skall i tillämpliga delar gälla vad
som är stadgat om besvär rörande taxering.

68

Följande taxeringslängder skola föras, nämligen inkomstlängd

och förmögenhetslängd, vari av taxeringsnämnd beslutade taxeringar
skola införas med angivande av taxeringens belopp och den skattskyl­

diges namn.

I inkomstlängden antecknas särskilt

dels i avseende å statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor

med angivande tillika i fråga om skattskyldiga som avses i 9 § 3 mom.

förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt huruvida inkomsten

utgör A-inkomst eller B-inkomst, medgivet avdrag för underskott å

förvärvskälla, sammanräknad nettoinkomst (summan av inkomsterna

av olika förvärvskällor, minskad med avdrag för underskott), medgivna
allmänna avdrag som icke avse underskott å förvärvskälla, taxerad och

beskattningsbar inkomst,

dels i avseende å kommunal inkomstskatt taxerad och beskattnings­

bar inkomst,

dels ock, till ledning för påförande av skogsvårdsavgift, uppgift om

de värden å skogsmark och växande skog, varå avgiften skall beräknas.

Uppgår den enligt förordningen om statlig inkomstskatt beräknade

taxerade inkomsten till minst 4 500 kronor för ensamstående och till

sammanlagt minst 4 500 kronor för makar, som varit gifta vid ing ången
av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans, skall den be­
räknade taxerade inkomsten införas, även om beskattningsbar inkomst
icke uppkommer.

I förmögenhetslängden antecknas den till statlig förmögenhetsskatt

skattepliktiga och beskattningsbara förmögenheten.

Närmare föreskrifter om taxeringslängds upprättande meddelas av

Kungl. Maj:t.

Taxeringslängd underskrives av lokal skattemyndighet eller annan

längdförare. Taxeringslängd skall därefter anses innefatta taxerings­

nämndens beslut.

69 § 7 mom. Har självdeklaration icke blivit följd vid taxeringen, skall
deklarationen förses med uppgift om avvikelsen och skälen därför. Till­

lika skall till den skattskyldige sändas underrättelse om i vilka hän­
seenden deklarationen frångåtts samt om skälen härför. Vad nu sagts

SFS 1971:399

02 Senaste lydelse 1965:753.

02 S enaste lydelse 1970:168.

919

¬

background image

SFS 1971:399

skall jämväl gälla beträffande avvikelse från annan av skattslcyldig till
ledning för egen taxering lämnad uppgift eller upplysning.

Har taxering för inkomst eller förmögenhet åsatts skattskyldig, som

icke avgivit deklaration, skall underrättelse om taxeringen sändas till
den skattskyldige, dock att sådan underrättelse icke är erforderlig, då
den som i fastighetslängden för året näst före taxeringsåret upptagits
såsom ägare till fastighet åsättes allenast taxering till kommunal in­

komstskatt för garantibelopp för fastigheten.

2 mom. Skall i fråga om stiftelse den statliga inkomstskatten beräk­

nas enligt 10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt eller den

statliga förmögenhetsskatten beräknas enligt 11 § 1 mom. förordningen

om statlig förmögenhetsskatt, skall till stiftelsen sändas underrättelse
därom.

3 mom. Har dödsbo gjort framställning om befrielse från erläggande

av skatt, skall underrättelse om taxeringsnämndens beslut tillsändas
dödsboet i samma ordning som gäller för underrättelse om avvikelse
från deklaration.

4 mom.^* Underrättelse som avses i denna paragraf skall underteck­

nas av taxeringsnämndens ordförande.

Underrättelsen skall tillställas den skattskyldige i rekommenderat

brev. �&terkommer försändelsen såsom obeställbar och förekommer an­

ledning att den skattskyldige kan anträffas, bör, där så lämpligen kan

ske, underrättelsen delgivas honom.

70 §65 Om besvär över skattskyldigs taxering skola prövas av den mel-
lankommunala skatterätten, skola, efter det taxering åsatts och längd-

föring skett, deklarationer och övriga handlingar rörande den skatt­

skyldige, hans hemmavarande barn, som icke fyllt 20 år, ävensom,
därest han varit gift vid ingången av beskattningsåret och under detta
år levt tillsammans med make som taxerats, motsvarande handlingar
rörande maken så fort ske kan översändas till riksskatteverket. Vid
handlingarna skola fogas utdrag av taxeringslängd samt i förekomman­
de fall utdrag av taxeringsnämndens protokoll.

71 § Taxeringsnämnds arbete beträffande visst års taxering skall vara
avslutat före utgången av juni månad under taxeringsåret.

Senast den 15 juli under taxeringsåret skola, där ej länsstyrelsen an­

norlunda föreskriver, deklarationer och övriga taxeringsnämnden till­

handakomna handlingar överlämnas till länsstyrelsen.

72 § Kungl. Maj:t äger meddela de närmare föreskrifter angående

taxeringsnämnds arbete, som må erfordras utöver vad denna förord­
ning innehåller.

9*20

72 a §60 Har taxering för inkomst eller förmögenhet som beslutats av

taxeringsnämnd icke införts i taxeringslängd inom föreskriven tid eller
har sådan taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest

Senaste lydelse 1970:463.

Senaste lydelse 1970; 913.

O" S enaste lydelse 1970:168.

¬

background image

uppenbarligen införts felaktigt i taxeringslängd, må den myndighet som
ombesörjt längdföringen besluta om rättelse av taxeringslängden i den­
na del.

Har taxering av fysisk person eller dödsbo för inkomst eller förmö­

genhet som beslutats av taxeringsnämnd blivit oriktig till följd av

1) uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp

1 deklaration,

2) uppenbar felaktighet i fråga om belopp som angiver fastighets

taxeringsvärde eller avdrag som medgives skattskyldig utan särskild

utredning,

3) uppenbar felaktighet i fråga om allmänt avdrag, vars rätta belopp

framgår av debitering, eller avdrag för premier och andra avgifter, som
avses i 46 § 2 mom. första stycket 3) kommunalskattelagen eller mot­
svarande avdrag enligt 4 § 1 mom. andra stycket förordningen om stat­
lig inkomstskatt eller avdrag enligt 46 § 3 mom. nämnda lag eller 4 §

2 mom. nämnda förordning,

4) uppenbar felaktighet i fråga om grundavdrag eller i fråga om av­

drag enligt 50 § 2 mom. kommunalskattelagen eller motsvarande av­
drag enligt förordningen om statlig inkomstskatt i fall då den skattskyl­
diges inkomst eller, vad angår makar som båda taxerats, de skattskyl­
digas inkomster helt eller till helt övervägande del utgjorts av folkpen­
sion,

må den myndighet som har att ombesörja längdföring av taxeringen,

om ej särskilda skäl föranleda att skatterätten bör avgöra frågan, be­
sluta om rättelse i denna del.

Rättelse må ske i fråga om grundavdrag endast om den beskattnings­

bara inkomsten därigenom sänkes och i fråga om annat avdrag som

avses i 4 endast om därigenom beskattningsbar inkomst icke uppkom­

mer för den skattskyldige eller makarna.

Efter utgången av mars månad året efter taxeringsåret må rättelse

enligt denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om fel­
aktighet av den art som denna paragraf avser dessförinnan gjorts hos
den som har att besluta om rättelsen.

Innan rättelse beslutas skall, om detta ej är överflödigt, yttrande in­

hämtas från taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd
enligt andra stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas

tillfälle yttra sig innan rättelse sker, om hinder härför ej möter.

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige yrkat,

skall, om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor

tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. andra

stycket föreskrives i fråga om underrättelse beträffande taxerings­

nämnds beslut.

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf må ej

föras särskilt. Talan mot taxeringen må även i den del beslutet avser
föras hos skatterätten i den ordning som föreskrives i 74, 76, 100 och

101 §§.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid rättelse enligt denna para­

graf meddelas av Kungl. Maj:t.

SFS 1971: 399

921

V - ⬢

¬

background image

SFS 1971: 399

IX. Om besvär över taxeri ngsnämnds beslut

73

Talan mot taxeringsnämnds beslut föres genom besvär hos läns­

skatterätten.

�r förvärvskälla i fråga om beskattningsort att hänföra till skilda län,

skall dock den mellankommunala skatterätten pröva besvär rörande

taxering av den skattskyldige och hans hemmavarande barn, som icke
fyllt 20 år. Om den skattskyldige varit gift vid ingången av beskatt­
ningsåret och under detta år levt tillsammans med maken, skall den
mellankommunala skatterätten pröva besvär jämväl rörande makens
taxering.

Den mellankommunala skatterätten prövar likaledes besvär rörande

fråga, i vilket län skattskyldig skall taxeras.

Besvär rörande taxering av aktiebolag, som tillsammans med annat

sådant bolag Utgör koncernbolag enligt 221 § lagen (1944: 705) om

aktiebolag, prövas av den mellankommunala skatterätten, om bolagen

avlämnat eller skolat avlämna självdeklaration inom skilda län.

922

74 § Skattskyldig äger anföra besvär över taxeringsnämnds beslut även

om det inte gått honom emot.

Kommun må anföra besvär i fråga om taxering till kommunal in­

komstskatt.

Taxeringsintendent äger genom besvär framställa yrkande rörande

taxeringsåtgärd, som av taxeringsnämnd vidtagits eller bort vidtagas.

75

Ha besvärshandlingama tillställts annan skatterätt än den som

har att pröva besvären, utgör detta ej hinder för målets prövning. Hand­

lingarna skola då omedelbart översändas till den skatterätt som skall

pröva besvären.

76

Besvär av skattskyldig skola hava inkommit senast den 15 au­

gusti under taxeringsåret.

Kommuns besvär skola anföras före utgången av september månad

under taxeringsåret.

Taxeringsintendent äger anföra besvär intill utgången av april månad

året efter taxeringsåret. Han skall inom samma tid angiva yrkanden
och grunder för besvärstalan, om ej med hänsyn till utredningens vid­

lyftighet eller andra synnerliga skäl skatterätten medgiver anstånd, dock
längst intill utgången av juni månad samma år.

Inkomma skattskyldigs besvär efter den i första stycket angivna tiden

men före utgången av april månad året efter taxeringsåret, får skatte­
rätten pröva besvären om taxeringsintendenten helt eller delvis biträder
besvären i sak.

Har skatterätten avgjort besvär över viss skattskyldigs ta xering må be­

svär ej anföras hos skatterätten rörande samma taxering.

77�94 §§70

Senaste lydelse 1970: 913.

Senaste lydelse 1970:913.

Senaste lydelse 1969:210.

'O Paragrafcraa och rubriken närmast före 77 § upphävda geno m denna lag .

Senaste lydelse av 92 § 1970:463 och av 93 § 1970: 913.

¬

background image

XI. Oiil besvär �ver skatterätts och kammarrätts besiat

95

9ö §^2 Vid besvär över skatterätts beslut skall besvärshandlingen vara
inköfflttien,

om besvären anförts av skattskyldig, inom två månader från det han

erhållit del av det överklagade beslutet, samt

om besvären anförts av taxeringsintendent eller kommun, inom två

månader från den dag, då skatterättens beslut meddelades.

97 §^3

98

Vid besvär över kammarrätts beslut i mål rörande taxering skall

besvärshandlingen vara inkommen inom två månader från den dag då
klaganden erhållit del av beslutet.

I

SFS 1971:399

Xn. Om besivär i särskild ordning

99 § Har skattskyldig icke erhållit i 69 § föreskriven underrättelse se­

nast den 15 juli under taxeringsåret, må den skattskyldige anföra be­

svär hos skatterätten intill utgången av året efter taxeringsåret eller, om
han icke under taxeringsåret erhållit debetsedel å slutlig skatt i anled­

ning av den taxering, varom fråga är, inom ett år efter det han erhållit

sådafl debetsedel.

100 §"^3 Besvär må jämväl i särskild ordning anföras av den skattskyl­

dige,

1) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, som icke är av

skattepliktig natur,

2) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, för vilken han

icke är skattskyldig,

3) om han taxerats till kommunal inkomstskatt för garantibelopp för

fastighet, vilket icke bort för honom upptagas såsom skattepliktig in­

komst,

4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på mer än

en ort eller eljest taxerats å orätt ort,

5) om hans taxering blivit oriktig på grund av felräkning, misskriv­

ning eller annat uppenbart förbiseende,

6) om han, till följd av underlåtenhet att avgiva deklaration eller

annan uppgift eller på grund av felaktighet i deklaration eller i annan

uppgift från honom eller i kontrolluppgift eller i handling som legat till

grund för sådan deklaration eller uppgift, taxerats till väsentligt högre

belopp än som svarar mot hans inkomst eller förmögenhet,

7) om han eljest kan åberopa omständighet eller bevis som bort för­

anleda väsentligt lägre taxering.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

�ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

" Paragrafen upphävd genom denna lag.

'.f Senaste lyd else av 1, 2, 3, 5 och 6 mom. 1958; 85 och av 4 m om. 1970:168.

�ndringen innebär bl. a. att mom cntindehnngen upphävs.

Senaste lydelse 1967:109.

923

¬

background image

SFS 1971: 399

8) om han icke erhållit sådan avräkning av utländsk skatt, som han

är berättigad till enligt överenskommelse med främmande stat.

I de fall som angivas i första stycket vid 6) och 7) må besvärstalan

ej tagas upp till prövning, med mindre den kan grundas på omständig­
het eller bevis, v arom kännedom saknats vid fastställandet av den taxe­

ring vari rättelse sökes, och det framstår såsom ursäktligt att den skatt­

skyldige icke i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset till

vinnande av riktig taxering.

Besvär som avses i denna paragraf må anföras inom fem år efter

taxeringsåret.

101 § 1 mom.'® Taxeringsintendent må inom tid, som angives i 100 §,

i där avsedda fall anföra besvär till den skattskyldiges förmån samt i det

vid 5) i första stycket av samma paragraf omförmälda fallet jämväl
anföra besvär med yrkande om ändring i taxering till den skattskyldiges

nackdel.

2 mom."''^ Har genom beslut av riksskatteverket eller kammarrätt eller

regeringsrätten bestämts, att sjömansskatt icke skall erläggas för viss
inkomst, för vilken sådan skatt tidigare erlagts, eller att sjömansskatt

på grund av jämkning eller eljest skall erläggas med annat belopp än

tidigare fastställts, må taxeringsintendent inom tid, som angives i 100 §,

anföra besvär med yrkande om sådan ändring i den skattskyldiges eller

makens taxering, som kan föranledas av beslutet.

102 §"8 Har fastighets taxeringsvärde legat till grund för inkomsttaxe­

ring eller förmögenhetstaxering och sker genom beslut av regerings­

rätten, kammarrätt eller skatterätt sådan ändring beträffande fastighets­

taxeringen att inkomsttaxeringen eller förmögenhetstaxeringen bör be­

stämmas till annat belopp än som skett, må besvär med yrkande om

härav föranledd ändring i taxeringen för inkomst eller förmögenhet an­
föras av den skattskyldige, taxeringsintendent och, såvitt angår taxering
till kommunal inkomstskatt, vederbörande kommun.

Besvären skola anföras av skattskyldig eller kommun inom sex må­

nader och av taxeringsintendent inom åtta månader från den dag, då
beslutet rörande fastighetstaxeringen meddelades.

Besvär enligt denna paragraf må ej företagas till avgörande, förrän

laga kraftägande beslut rörande fastighetstaxeringen föreligger.

103 § Besvär som anförts i särskild ordning prövas, utom i de fall som

nedan sägs, av den skatterätt, som skolat avgöra besvär över den taxe­
ring vari rättelse sökes.

Har taxeringen prövats av skatterätten, skall kammarrätt pröva må­

let. Har taxeringen prövats av kammarrätten eller regeringsrätten, skall

regeringsrätten pröva målet.

Regeringsrätten och kammarrätten må, om besvär som anförts i sär­

skild ordning finnas böra upptagas till prövning, förordna att målet
skall upptagas och vidare handläggas av skatterätt.

924

Senaste lydelse 1958:299.

" Senaste lydelse 1970: 635.

Senaste lydelse 1970: 673.

¬

background image

i04 §'^° Skola besvär anföras i särskild ordning hos skatterätt, skall vad

i 75 § stadgas äga motsvarande tillämpning.

SFS 1971:399

Xni. Gemensamma bestämmelser rörande besvär

105 § 1 mom.^^ Finner kammarrätt eller regeringsrätten vid prövning

av besvär, att taxering verkställts på orätt ort eller underlåtits på rätt
ort eller ej skett till riktigt belopp, må rätten, efter vederbörandes hö­
rande, vidtaga erforderlig rättelse. Skattskyldigs hela taxering må dock
icke höjas utöver vad tidigare bestämts, om icke sådan höjning yrkats
i besvären. �ndras taxering av kammarrätten eller regeringsrätten där­
för att inkomst eller utgift bör hänföras till annat beskattningsår än det
som taxeringen avser, må härav föranledd ändring vidtagas i den skatt­
skyldiges taxering för det förstnämnda beskattningsåret. Om någon av

kammarrätten eller regeringsrätten befrias från taxering därför att an­
nan person i stället bort taxeras, må rätten överflytta taxeringen på
denne.

�ro makar var för sig taxerade, äger kammarrätt eller regerings­

rätten vid ändring i den enes taxering vidtaga härav påkallad rättelse
i den andres taxering, såvitt angår tillämpning av 46 § 3 mom. eller

52 § 1 mom. kommunalskattelagen, 11 § 1 mom. förordningen om

statlig inkomstskatt eller 12 § 1 mom. förordningen om statlig förmö­
genhetsskatt.

Hava besvär anförts hos kammarrätten eller regeringsrätten rörande

taxering, som åsatts avliden person eller hans dödsbo, och har dödsboet
tidigare befriats från att erlägga skatt på grund av taxeringen, skall vid
ändring av taxeringen i anledning av besvären jämväl beslutet om
skattebefrielse i erforderlig mån ändras.

Vidtager kammarrätt eller regeringsrätten sådan ändring i fråga om

taxering till kommunal inkomstskatt inom viss kommun att avdrag en­

ligt 46 § 2 mom. kommunalskattelagen eller kommunalt grundavdrag

icke vidare kan helt utnyttjas inom samma kommun, skall, ändå att yr­

kande därom icke framställts, sådan ändring vidtagas i taxering inom

annan kommun som kan föranledas av bestämmelserna i 46 § 4 mom.

eller 50 § 3 mom. andra stycket nämnda lag.

2

Bestämmelserna i 1 mom. äga motsvarande tillämpning på

skatterätt. Därest hos länsskatterätt fråga uppkommer om åtgärd enligt

1 mom. beträffande taxering inom annat län, skall målet i hela dess

vidd överlämnas till avgörande av den mellankommunal a skatterätten.

106 § Taxeringsintendent får inom den för honom gällande besvärsti-

den anföra besvär till den skattskyldiges förmån. Därvid har han sam­

ma behörighet som den skattskyldige.

107 § Angående fullföljd av talan mot beslut i anledning av besvär som

anförts i särskild ordning, så ock i fråga, som avses