SFS 1974:853

740853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 853

om ändring i uppbördslagen (1953: 272);

utkom fr ån tr ycket

utfärdad den 13 december 1974.

^^74

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om uppbördslagen

(1953: 272)2

dels att 2 § 2 mom., 27 § 3 mom., 28 och 31 §§, 49 § 1, 2 och 4 mom.,

59, 66 och 67 §§, 68 § 1 och 2 mom., 69 §, 70 § 2 mom., 75 §, 85 § 2
mom. och punkt 1 av anvisningarna till 3 § samt anvisningarna till 85 §

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 32 och 64 §§, samt

anvisningar till 69 §, av nedan angivna lydelse.

2 § 2 mom.^ 1 denna lag förstås med

slutlig skatt: skatt som påförts vid den årliga debiteringen på grund av

taxeringsnämnds beslut eller på grund av annat beslut, som enligt gäl­

lande föreskrifter skall beaktas vid sådan debitering, och återstår efter

1 Prop. 1974: 159, SkU 57, rskr 36 0.

2 La gen omtr yckt 1972: 75.

3 Se naste lydelse 1974: 771.

1757

¬

background image

\

SFS 1974:853

iakttagande av bestämmelserna om nedsättning av skatt enligt 4 och 5
mom.;

preliminär skatt: i 3 § omförmäld skatt, som erlägges i avräkning å

slutlig skatt;

kvarstående skatt: skatt, som återstår att erlägga, sedan preliminär

skatt avräknats från slutlig skatt;

tillkommande skatt: skatt som skall erläggas på grund av eftertaxering

eller enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt avslu­

tats;

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mom.;

respitränta: ränta enligt 32 §;

anståndsränta: ränta enligt 49 § 4 mom.;
ö-skatteränta: ränta enligt 69 § 1 mom.;

restitutionsränta: ränta enligt 69 § 2 mom.;

skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.;

särskild skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 5 mom.;

inkomstår: det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret;

uppbördsår: tiden från och med mars månad ett år till och med feb­

ruari månad nästföljande år;

gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 §

1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) och 11 § 1 mom. lagen

(1947: 576) om statlig inkomstskatt;

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss sagts.

27 § 3 mom.'^ Överstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära

skatt, som enligt 2 mom. skall gottskrivas honom, skall den skattskyl­
dige erlägga avgift {kvarskatteavgift) med sex procent av det överskju­

tande beloppet, om detta uppgår till högst femtusen kronor, och i annat

fall med åtta procent.

Avgiftsbelopp, som understiger femtio kronor påföres ej. Vid bestäm­

mande av procenttalet för avgiften och vid beräkning av avgiften gäller,

att i den slutliga skatten icke inräknas avgift som avses i 116 a eller

116 c § taxeringslagen;

att i den preliminära skatten icke inräknas sådan i 2 mom. under 3)

avsedd preliminär skatt, som erlagts efter den 30 april året näst efter in­
komståret;

att det belopp, på vilket avgiften skall beräknas, avrundas till närmast

lägre hundratal kronor.

Ändras debitering eller tillgodoräkning av preliminär skatt eller debi­

teras tillkommande skatt, sker ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgif­
ten bestämmes därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen

gjorts vid den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående och tillkommande skatt

äga, där icke annat angives, motsvarande tillämpning beträffande kvar­

skatteavgift.

28 § Kvarstående skatt under tjugofem kronor uttages icke.

Kvarstående skatt förfaller till betalning:

1758

Senaste lydelse 1973; 1119 samt ingressen till 1974: 771 och övcrgångsbest. till

1974; 773.

¬

background image

under den första uppbördsterminen under uppbördsåret näst efter

SFS 1974; 853

taxeringsåret, om skatten uppgår till högst tv åhundra kronor; samt

med lika belopp under vardera av de båda första uppbördsterminerna

under nämnda uppbördsår, om skatten överstiger tvåhundra kronor,
dock att belopp, som förfaller under den förra terminen avrundas till
närmast lägre hela antal kronor, varvid återstoden förfaller under den
senare terminen.

31

Uträkning av de särskilda skatteposter som ingå i tillkommande

skatt samt debitering av sådan skatt sker efter samma grunder, som gällt
för debitering av motsvarande slutliga skatt.

Sänkning av viss skatt vid ä ndrad debitering avräknas mot höjning av

annan skatt till f öljd av ändringen. Tillkommande skatt under tjugofem

kronor uttages icke.

Tillkommande skatt skall förfalla till betalning under uppbördstermin

eller två på varandra följande uppbördsterminer, som lokal skattemyn­

dighet bestämmer. Därvid skall skatten fördelas efter samma grunder
som i 28 § sägs.

32 §" På tillkommande skatt skall skattskyldig erlägga ränta (respit-

ränta). Räntebelopp som Understiger femtio kronor påföres ej. Ränta ut­

går för visst kalenderår efter den högre av de räntesatser, som vid den
årliga debiteringen det året gäller vid beräkning av ö-skatteränta. Vid

beräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av det år då skat­

ten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för debiteringsåret.

Vid beräkning av respitränta gäller,
att i den tillkommande skatten icke inräknas avgift som avses i 116 a

eller 116 c § taxeringslagen och ej heller kvarskatteavgift, respitränta
och anståndsränta;

att ränta utgår från och med den 1 april året näst efter taxeringsåret,

dock att ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbe­

talts enligt 68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall utgå från
utgången av den månad, då beloppet utbetalts;

att ränta utgår till och med den månad, då skatten förfaller till betal­

ning eller, om skatten skall erläggas under två uppbördsterminer, till

och med den månad under vilken den första uppbördsterminen infaller,
dock ej i något fall för längre tid än två år; samt

att ränta utgår i helt krontal, varvid öretal bortfaller.
Ändras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta.
Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt äga motsvarande

tillämpning beträffande respitränta.

49 § i mom. Skattskyldig må av lokal skattemyndighet erhålla anstånd

med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta

1) om taxeringsintendenten anfört besvär över taxering med yrkande

om ändring till den skattskyldiges förmån: till belopp som betingas av
taxeringsintendentens yrkande,

2) om den skattskyldige anfört besvär över taxering och taxeringsin-

^ Se naste lydelse 1973: 1119.

® Förutvarande 32 § upphävd genom 1967: 625.

1759

¬

background image

SFS 1974:853

tendenten, helt eller delvis, tillstyrkt besvären eller, om besvären avser

taxeringsnämnds beslut, tillstyrkt ansökan om anstånd; till belopp som
betingas av taxeringsintendentens yttrande,

3) om taxering blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning el­

ler annat uppenbart förbiseende: till belopp som betingas av förbiseen­
det,

4) om den skattskyldige taxerats på mer än en ort för samma inkomst,

garantibelopp för fastighet eller förmögenhet; till belopp, motsvarande
ettdera av eller båda de skattebelopp som påförts i anledning av taxe­

ringen,

5) (har upphört att gälla),
6) om skatt påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund

av fel vid debitering: till belopp som betingas av felaktigheten i debite­

ringen,

7) om prehmi :är skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den

skattskyldige, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och

bliva avkortad enligt 65 § samt den skattskyldige icke erhållit jämkning

inom den i 45 § 1 mom. sista stycket angivna tiden; till så stor del av
skatten som kan an tagas bliva avkortad.

2 mom. Skattskyldig må av länsstyrelsen erhålla anstånd med inbetal­

ning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta

1) om den skattskyldige anfört besvär över taxering och erläggandet

av skatt, som på förts i anledning av den icke lagakraftvunna taxeringen,
skulle för den skattskyldige m edföra betydande skadeverkningar eller el­

jest framstå såsom obilligt; till belopp som betingas av den skattskyldi­

ges yrkande i fråga om taxeringen,

2) om ansökan gjorts angående skatteberäkning för ackumulerad

inkomst eller angående befrielse från erläggande av skatt, som påförts

avliden person eller hans dödsbo, eller om skattskyldig eller dödsbo an­
fört besvär över beslut med anledning av sådan ansökan; till belopp som
betingas av ansökningen eller be svären,

3) om ansökan gjorts angående befrielse enligt 85 § 2 mom. från er-

läggande av kvarskatteavgift eller om besvär anförts över beslut i anled­

ning av sådan ansökan; till belopp som betingas av ansökningen eller
besvären.

Anstånd enligt f örsta stycket vid 1) må medgivas endast om den skatt­

skyldige ställer nöjaktig säkerhet hos länsstyrelsen om icke med hänsyn
till anståndstidens varaktighet, den skattskyldiges förhållanden och om­

ständigheterna i ö ,gt kan antagas, att det belopp som avses med an­
ståndet änt' i kommer a tt behörigen erläggas.

4 mom.' Den som åtnjutit anstånd med inbetalning av skatt enligt 2

rnom. 1) skall erlägga ränta {anståndsränta) för den del av skatten som

skall erläggas senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen
gälla i tillämpliga delar bestämmelserna i 32 § första stycket.

Vid beräkning av ans tåndsränta gäller,

att ränta utgår från utgången av den månad, då skatten skulle ha er-

lagts om anstånd icke medgivits, till och med d en månad, då anståndsti­

den gått till ända; samt

1760

Senaste lydelse 1974; 771 (in gressen).

¬

background image

att ränta utgår i helt krontal, varvid öretal bortfaller.

SFS 1974: 853

Bifalles den skattskyldiges besvär, skall erlagd ränta återbetalas sedan

taxeringen vunnit laga kraft.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt äga motsvarande

tillämpning beträffande anståndsränta.

59 §® Det åligger utmätningsman att verkställa indrivning av skatt.

Därvid får utmätning och införsel äga rum enligt vad som sägs i 60 §.

Bestämmelserna om indrivning av skatt äga motsvarande tillämpning

på indrivning av kvarskatteavgift, restavgift, tilläggsavgift eller ränta en­

ligt denna lag.

64 §9 Staten tillkommande fordran, som får uttagas genom utmätning
utan föregående dom, indrives i samma ordning som skatt enligt denna
lag, dock att införsel ej får äga rum vid indrivningen. Restavgift utgår

enligt 58 § 1 mom. Under den tid, då sådan fordran är föremål för in­

drivning genom utmätningsmans försorg, beräknas ej ränta, som på
grund av särskild föreskrift skall utgå efter förfallodagen.

66 § Avskrivning av debiterad skatt, kvarskatteavgift eller ränta må

äga rum:

1) då den skattskyldige saknar utmätningsbara tillgångar och ford­

ringen ej kan uttagas genom införsel enligt införsellagen, dock att av­

skrivning icke må ske för fordran, för vilken fast egendom svarar, med

mindre utretts att betalning för fordringen icke kunnat erhållas ur egen­

domen;

2) då upplysning icke kunnat vinnas om skattskyldigs vistelseort eller

skattskyldig icke kunnat anträffas å ort, där han enligt inhämtade upp­

lysningar antagits uppehålla sig;

3) då skattskyldig vistas å utrikes ort och åtgärd av beskickning eller

konsulat eller vederbörande utländska myndighet vidtagits för beloppets

utfående, utan att detsamma influtit;

4) då skattskyldig vistas å utrikes ort och anmaning att betala skulden

icke kan tillställas honom genom beskickning eller konsulat eller veder­

börande utländska myndighet;

5) då beloppet av den skuld, för vilken till utlandet avflyttad eller

därstädes eljest bosatt skattskyldig häftar, icke uppgår till trehundra
kronor och särskilda skäl för åtgärd varom i 61 § 1 mom. sägs icke före­

ligga;

6) då fordran icke överstiger trehundra kronor och förutsättningar för

övrigt föreligga för avskrivning enligt föreskrifter av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer; samt

7) då fordran preskriberats eller bortfallit på grund av ackord som

antagits enligt 62 § tredje stycket.

Avskrivning av preliminär skatt må i annat fall än då skattefordran

bortfallit på grund av ackord icke äga rum förrän efter utgången av
andra uppbördsåret efter det, under vilket skatten förfallit till betalning.

Avskrivning av kvarstående och tillkommande skatt må i annat fall

® Senaste lydelse 1974:771 (ingressen).

" Förutvarande 64 § upphävd genom 1966: 243.

1761

111—SFS 1974

¬

background image

\

SFS 1974:853

än då skattefordran bortfallit på grund av ackord icke äga rum förrän
efter utgången av det uppbördsår, imder vilket skatten förfallit till be­
talning.

)

Då arbetsgivaren jämlikt 75 § är ansvarig för arbetstagares skatt, må

avskrivning av denna icke äga rum, förrän det befunnits, att skatten av
anledning, som i första stycket sägs, ej heller kan utfås av arbetsgivaren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer äger föreskriva

att avskrivning av skattefordran hos juridisk person i särskilda fall får
äga rum före de tidpunkter som angivits i andra och tredje styckena.

67 §1^ Fråga om avkortning och avskrivning av skatt, kvarskatteavgift
eller ränta prövas av länsstyrelsen.

Avskrivning medför icke ändring i betalningsskyldighet enligt denna

lag.

17ö2

68 § 7 77zomM Överstiger erla gd preliminär skatt motsvarande slutliga
skatt eller har genom sk atteavdrag enligt 40 § 2 mom. andra stycket in­
nehållits mer än som svarar mot den skattskyldige påförd kvarstående
skatt, skall länsstyrelsen i det län, där skatten debiterats, skyndsamt om­

besörja att det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Återbetalning av överskjutande preliminär skatt skall dock ske endast
om skatten tillsammans med ö-skatteränta, i förekommande fall efter
avdrag för kvarstående skatt och kvarskatteavgift, uppgår till minst tju­

gofem kronor.

Sedan beslut, som avses i 45 § 2 mom., inkommit till länsstyrelsen,

skall länsstyrelsen utbetala i beslutet angivet belopp. Detsamma gäller

belopp, som angives i beslut enligt 45 § 3 mom., i de n mån beloppet in­

betalats.

Finner regeringen sådan återbetalning av skatt som i första stycket

sägs böra verkställas av annan än länsstyrelse, må regeringen därom för­
ordna.

2 mom. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd debite­

ring befunnits, att anledning föreligger till antagande att slutlig, kvar­

stående eller tillkommande skatt blivit någon påförd obehörigen eller

med f ör högt belopp eller att skattskyldig tillgodoräknats överskjutande
preliminär skatt med för lågt belopp, skall v ederbörande länsstyrelse un­

derrättas härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ären­
det, som må finnas erforderlig, och att, om förhållande som nyss sagts
finnes föreligga, återbetala vad som för mycket erlagts.

Finner länsstyrelsen eljest sådant förhållande vara för handen, skall

länsstyrelsen likaledes återbetala för mycket erlagt belopp.

Den som eljest vinner nedsättning i eller befrielse från honom påförd

slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt eller berättigas återbe-

komma ytterligare överskjutande preliminär skatt äger att genom läns­

styrelsen i det län, där debiteringen skett, återbekomma vad han erlagt
för mycket.

Återbetalning enligt första—tredje styckena sker, såvitt avser över­

skjutande preliminär skatt och ö-skatteränta, endast om beloppet skull e

'O Senaste lydelse 1974:771 (Ingressen).

" Senaste lydelse 1974:771 (ingressen).

¬

background image

ha återbetalats vid motsvarande tillämpning av 1 mom. första stycket.

SFS 1974: 853

Belopp under fem kronor återbetalas icke.

69 § i mo/n.i2 Därest den preliminära skatt, som enligt 27 § 2 mom.
skall gottskrivas skattskyldig vid deb itering av slutlig skatt, i vad den er-
lagts överstiger den slutliga skatten, äger den skattskyldige erhålla ränta
(ö-skatteränta) på det överskjutande beloppet. Vid ränteberäkningen

gälla be stämmelserna i 27 § 3 mom. andra och tredje styckena i tillämp­

liga delar.

Ränta utgår för en beräknad tid av tolv månader, dock att ränta på

preliminär skatt enligt 27 § 2 mom. 3), som erlagts efter den 18 januari

året näst efter inkomståret men senast den 30 april samma år, utgår för
en tid av sex månader. Räntebeloppen må tillhopa icke överstiga

100 000 kronor. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfal­
ler. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer i

december året före taxeringsåret de räntesatser som skola gälla vid den

årliga debiteringen det följande året.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt äga motsvarande

tillämpning beträffande ö-skatteränta.

2 mom. På skatt, kvarskatteavgift, respitränta och restitutionsränta,

som återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller

ränta, som innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, utgår

ränta {restitutionsränta). Vid ränteberäkningen gälla i tillämpliga delar
bestämmelserna i 32 § första stycket.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt,

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret erlagts som

preliminär skatt, från utgången av taxeringsåret och på annat belopp

från utgången av den månad, då det betalats;

att, därest skatt betalts före uppbördstermin, då skatten förfallit till

betalning, skatten anses som erlagd under nämnda uppbördstermin;

att, därest skatten betalts i flera poster och restitutionen avser alle­

nast viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket erlag-
da beloppet avräknas mot det eller de belopp som sist gnidits;

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas; samt
att ränta utgår i helt krontal, varvid öretal bortfaller.
Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att

ränta icke skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om änd­
ringsbeslutet beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige pliktig

återbetala vad han sålunda uppburit för mycket. Bestämmelserna i
denna lag om tillkommande skatt äga motsvarande tillämpning beträf­

fande restitutionsränta.

Om restitutionsränta i särskilt fall föreskrives i 75 § femte stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

70 § 2 mom.^^ Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd

debitering befunnits, att skatt, kvarskatteavgift eller ränta blivit obehö-

rigen utesluten från debitering eller påförd till för ringa belopp eller att

skattereduktion, särskild skattereduktion, preliminär skatt eller ränta bli-

" Senaste lydelse 1973: 69 samt övergängsbest. till 1974: 773.

" Senaste lydelse 1974:771.

1763

¬

background image

SFS 1974:853

1764

vit gottskriven med för högt belopp, skall vederbörande länsstyrelse uh-:,

derrättas härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ären- '
det, som må finnas erforderlig. Föreligger förhållande, som nyss sagts,

skall länsstyrelsen, efter hörande av den skattskyldige när så finnes på­

kallat, fastställa det belopp denne har att erlägga.

Finner lokal skattemyndighet efter anmälan eller eljest sådan felaktig­

het som avses i föregåe nde stycke vara för handen eller att motsvarande

felaktighet föreligger i beslut om arbetsgivares ansvarighet för arbetsta­
gares skatt, skall myndigheten, efter hörande av den skattskyldige eller

arbetsgivaren när så finnes påkallat, fastställa det belopp denne har att
erlägga.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt äga motsvarande

tillämpning beträffande belopp som fastställs till betalning enligt första
eller andra stycket.

75 § Underlåter arbetsgivare utan skälig anledning att vederbörligen
fullgöra sin skyldighet a tt verkställa skatteavdrag, är han jämte arbetsta­
garen ansvarig för skatt, vilken skatteavdraget skolat avse, till belopp

som svarar mot vad han underlåtit att avdraga. Lokal skattemyndighet
som utfärdat eller haft att utfärda arbetstagarens debetsedel beslutar om

arbetsgivarens ansvarighet i nämnda fall.

Sedan beslut fattats enligt första stycket må krav på erläggande av

skattebeloppet riktas mot såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Vistas

arbetstagaren på känd ort inom riket, må arbetsgivaren krävas endast
om det kan antagas att arbetstagaren underrättats om sin skyldighet att
erlägga skattebeloppet. Beloppet må indrivas hos arbetstagaren i samma
ordning som gäller för restförd skatt.

Efterkommer arbetsgivaren icke anmodan att erlägga beloppet, må

detsamma uttagas i den ordning som stadgas i fråga om indrivning av

skatt, dock att införsel ej må beviljas.

Arbetsgivare eller arbetstagare, som har att erlägga mot underlätet

skatteavdrag svarande belopp, är tillika skyldig att å beloppet erlägga
restavgift.

Därest arbetsgivare efter besvär över lokal skattemyndighets beslut

funnits icke vara ansvarig för arbetstagares skatt, skall länsstyrelsen till
arbetsgivaren återbetala skatt, som denne erlagt för arbetstagaren, samt
erlagd restavgift. På skattebeloppet utgår restitutionsränta. Häftar ar­

betsgivare för restförd skatt eller arbetstagares skatt, för vilken han fun­

nits ansvarig, äger han dock utfå endast vad som överstiger det obetalda
skattebeloppet och restavgift. I fråga om ränteberäkningen gälla i till­

lämpliga delar bestämmelserna i 69 § 2 mom.

Har arbetstagares skatt uttagits hos arbetsgivare, skall, om indriv­

ningskvitto överlämnas till arbetsgivaren, nämnda förhållande anmärkas

å indrivningskvittot.

85 § 2 mom. Har skattskyldig påförts kvarskatteavgift och beror den

kvarstående skatten av förhållande, varöver den skattslcyldige icke kun­
nat råda, äger länsstyrelsen i d et län, där avgiften påförts, efter ansökan
besluta att avgiften skall utgå med endast tre procent.

Ansökan, som i detta moment sägs, skall hava inkommit till länssty­

relsen före utgången av året näst efter det då avgiften påfördes.

(Se vidare anvisningarna,)

¬

background image

Anvisningar

SFS 1974:853

till 3 §

1. Frågan huruvida skattskyldig skall erlägga preliminär A-skatt eller

preliminär B-skatt skall, då preliminär självdeklaration som i 16 § sägs
icke avgivits eller upplysning om den skattskyldiges inkomstförhållan­
den eljest icke vunnits, bedömas med ledning av senast verkställda årliga
taxering. Därest därvid den skattskyldiges inkomst av annat än tjänst
och tillfällig förvärvsverksamhet uppgår till högst en fjärdedel av den

sammanlagda uppskattade inkomsten, bör den skattskyldige i regel er­
lägga preliminär A-skatt. Eljest bör han påföras preliminär B-skatt.

Preliminär A-skatt skall utgå även om den skattskyldige uppger sig
driva rörelse, där det av utredning i ärendet framgår att hans verksam­
het bedrives under sådana förhållanden som motsvarar arbetsanställ-
ning. Har preliminär självdeklaration avlämnats eller upplysning om den
skattskyldiges inkomstförhållanden eljest vunnits, skall frågan huruvida

preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt bör erläggas bedömas med
motsvarande tillämpning av vad nyss sagts, därvid hänsyn dock skall
tagas till förhållandet mellan annan inkomst än i 3 § 2 mom. under 1

första och andra styckena sägs och den sammanlagda uppskattade in­

komsten.

Av 3 § 2 mom. framgår, att preliminär B-skatt må påföras i stället

för preliminär A-skatt, därest särskilda omständigheter, t. ex. speciella
svårigheter att verkställa i 39 § omförmält skatteavdrag, föreligga. A

andra sidan kunna omständigheterna vara sådana, att preliminär B-skatt

visserligen framstår som den naturliga skatteformen, men att preliminär
A-skatt likväl bÖr erläggas, exempelvis därför att den skattskyldige vid

upprepade tillfällen tidigare år underlåtit att i vederbörlig ordning inbe­
tala debiterad preliminär skatt.

till 69 §

Räntesatserna enligt 69 § 1 mom, skall bestämmas med utgångspunkt i

den högsta allmänt förekommande årsränta som vid fastställelsen gäller
vid inlåning i bank. Därvid uppkommen räntesats som icke utgöres av
hel eller halv procentenhet jämnas till närmaste högre sådan procenten­
het.

till 85 §

Som exempel på förhållande, varöver den skattskyldige icke kunnat

råda, må nämnas att arbetsgivaren felaktigt uträknat den skattskyldiges

preliminära skatt eller att skatt beräknats enligt för gift skattskyldig gäl­

lande bestämmelser och den skattskyldige på grund därav och med hän­
syn till övriga förhållanden icke kunnat rätt uträkna den slutliga skatten

eller att den kvarstående skatten beror på att taxeringen bestämts med

frångående av den skattskyldiges deklaration. Därest taxeringsåtgärden

avsett rättelse av uppenbar felräkning eller misskrivning eller omstän­
digheterna äro sådana att den skattskyldige uppenbarligen bort förstå att
deklarationen skulle komma att frångås, skall nedsättning av avgift

medgivas endast om särskilda omständigheter föreligga.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer äger lämna an­

visningar i frågor rörande avgiftsbefrielse.

1765

V

'f '

¬

background image

\

SFS 1974:853

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Bestämmelserna i 69 •§

1 mom. andra stycket om fastställande av räntesatser träder dock i

jS

kraft dagen e fter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit f

(

från trycket i Svensk författningssamling.

)

1. Äldre lydelse av 27 § 3 mom., 28 §, 31 § andra stycket, 49 § 1 och

2 mom., 68 § 1 och 2 mom., 69 § 1 mom., 85 § 2 mom. och anvisning-

-

arna till 85 § gäller fortfarande i fråga om skatt på grund av 1974 eller

tidigare års taxering samt på grund av eftertaxering för år 1974 eller ti­

digare år. Anvisningarna till 69 § gäller icke vid debitering av skatt på
grund av taxering eller eftertaxering för nämnda år.

' 'S

2. Äldre lydelse av 31 § första stycket gäller fortfarande vid debite-

^

ring av skatt på grund av eftertaxering som beslutats i första instans före

^

ikraftträdandet.

3. Äldre lydelse av 49 § 4 mom., 69 § 2 mom. och 75 § samt 69 § 3

mom. gäller fortfarande vid beräkning av ränta intill den 1 januari

1976. Ränta enligt 32 § beräknas icke för tid före den 1 april 1976.

4. Bestämmelserna i 64 § tillämpas ej beträffande fordran som över­

lämnats till indrivning före ikraftträdandet av denna lag.

0

CARL GUSTAF

r

G. E. STRÄNG
(Finansdepartementet)

3S

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.