SFS 1990:330

900330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:330 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om

mervärdeskatt^

dels att 50, 62, 64 och 64 c §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 38 och 50 §§ skall utgå,

dels att i 2, 2 a, 3, 5, 5 a, 6, 10, 19, 20, 43, 45 och 49 §§ samt punkt I a v ;

anvisningarna till 2 § och anvisningarna till 16 och 22 §§ ordet "länsskatte-
myndighef' i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i

motsvarande form,

dels att nuvarande 34 § skall betecknas 40 b §,

!

dels att 22-30, 32, 33, 35-40, nya 40 b, 41, 46, 47, 51, 52, 54-57, 63,

64 a, 64 e, 64 g, 64 h, 64 k, 69 och 74 §§ samt rubrikerna närmast före 30
och 51 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lag en skall införas sex nya paragrafer, 22 a, 34, 34 a, 34 b,

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

19 § 1986:1289

' Lagen omtryckt 1979: 304.

20 § 1986:1289

'

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885 43 § 1986; 1289

,

2 §1989:1027

45 §1986:1289

2a § 1988:1 152

49 §1986:1289

3 §1986:1289

62 §1986:1289

.

5 § 1986:1289

punkt 1 av anv isningarna till 2 § 1989:1027

5 a § 1986:1289

anvisningarna till 16 § 1986:1289

6 § 1986:1289

anvisningama till 22 § 1986:1289.

606

10 § 1986:1289

¬

background image

. : ^ ä och 53 §§, samt närmast före 33, 34, 35, 37, 40 a och 40 b §§ nya

SFS 1990:330

,' nlbriker av följande lydelse.

22

Den som är redovisningsskyldig skall lämna uppgift (deklaration)

för mervärdeskatt för varje verksamhet för vilken särskild registrering

skall ske enligt 19 §. Deklaration lämnas för varje redovisningsperiod så
länge redovisningsskyldighet föreligger. Redovisningsperiod omfattar två

kalendermånader. Redovisningsperioder är januari och februari, mars och

april, maj och juni, juli och augusti, september och oktober samt novem­
ber och december.

Kan det antas att ingående skatt för viss skattskyldig regelmässigt kom­

mer att överstiga utgående skatt med minst 1000 Icronor varje månad kan

skattemyndigheten besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara en

kalendermånad. När särskilda skäl föreligger kan skattemyndigheten för

viss skattskyldig besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara halvt

eller helt beskattningsår.

Deklaration skall lämnas till skattemyndigheten i det län, där den skatt­

skyldige registrerats, senast den 5 i an dra månaden efter utgången av den

redovisningsperiod som deklarationen avser, om ej annat följer av anvis­
ningarna. Sker inbetalning av skatt enligt 42 § andra stycket i behörig

ordning, anses deklarationen ha lämnats till skattemyndigheten den dag

inbetalningskort eller försändelse som innehåller gireringshandling kom­
mit in till postanstalt. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer medge att skattskyldig eller grupp

av skattskyldiga får lämna deklaration senare än som nu nämnts.

Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett

enligt fastställt formulär.

Efter föreläggande skall deklaration lämnas även av den som inte enligt

första stycket är deldarationsskyldig.

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § lagen (199 0:325) om självdeklaration och

kontrolluppgifter gäller i tillämpliga delar i fråga om deklaration för mer­
värdeskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

22 a § Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda
omständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid, får
skattemyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen.

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till skattemyndigheten senast

den dag då deldarationen skulle ha lämnats.

�ndras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut

skall anståndet omprövas.

23 §'⬢ Underlåter den som är deldarationsskyldig enligt 22 § första styc­
ket att lämna deldaration eller är deklaration ofullständig, kan skattemyn­

digheten förelägga den deklarationsskyldige att fullgöra vad som brister.

Föreläggande enligt första stycket eller enligt 22 § femte stycket får

förenas med vite.

^ Senaste lydelse 1986:1289.

Senaste lydelse 1986:1289,

607

'I

'''' ^ L

¬

background image

SFS 1990:330

24 § Deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenska

anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns

fullgörande av deklarationsskyldigheten, för kontroll av deklaration ocH'

för beskattningen.

Underlaget skall bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår;

under vilket beskattningsåret gått till ända.

Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper gäller särskilda bestäm­

melser.

25

Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) gäller i; j

tillämpliga delar i fråga om uppgifter i deklarationer för mervärdeskatt och

andra handlingar som har avlämnats till ledning för beskattningen eller

upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid skatte-,
kontroll.

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos skattemyndighe-,

ten. Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

föreskriver något annat, skall handlingarna förstöras sju år efter utgången

av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

26 § Skattemyndigheten får förelägga den deklarationsskyldige att i den,,
omfattning som anges i föreläggandet lä mna de upplysningar som behövs,

för kontroll av deklarationen eller annars för beskattningen.

Skattemyndigheten får vidare förelägga den deklarationsskyldige att,

visa upp kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande hand-.'

lingar som behövs för kontroll av deklarationen.

Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att ⬢

den deldarationsskyldige annars inte följer föreläggandet.

.

Bestämmelserna i 3 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324 ) gäller i fr åga om

befrielse från skyldigheten att lämna upplysningar eller visa upp handling.

27 § Skattemyndigheten får förelägga näringsidkare att lämna uppgift
om skattepliktig vara eller tjänst som han förvärvat av, sålt till eller
tillhandahållit annan näringsidkare. Bestämmelserna om befrielse från

uppgiftsskyldighet i 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § tredje stycket lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter gäller i tillämpliga
delar.

,

Bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämp-;

liga delar i fråga om kontroll av mervärdeskatt.

28

För kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har

fullgjorts riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till­
ledning för beskattningen, får skatterevision göras hos den som är deklara­
tions- eller uppgiftsskyldig. Skatterevision får också göras hos den som haf:;

anmält sig för registrering för kontroll av att lämnade uppgifter är riktiga,
och fullständiga.

Beslut om skatterevision meddelas av skattemyndigheten eller riksskat-^

teverket.

⬢«

608

^ Senaste lydelse 1986:1289.

' Senaste lydelse 1986:1289,

¬

background image

^ l ovrigt gäller i fråga om skatterevision i tillämpliga delar bestämmelser-

SFS 1990:330

ftä om taxeringsrevision i 3 k ap. 8-14 §§ taxeringslagen (1990:324).

129 § ' Riksskatteverket får meddela föreläggande enligt 26 eller 27 §.

Beskattningsbeslut

30 § Beskattningsbeslut fattas för vaije redovisningsperiod med ledning

av deklaration och övriga tillgängliga handlingar.

Kan inte skatten beräknas tillför litligt med ledning av handling som

avses i första stycket för beskattningsbeslutet fattas efter skälig grund.

32 § Har den skattskyldige lämnat deklaration inom den tid som anges i

22 § eller inom den tid som ang es i ett beslu t om anstån d med att lämna

deklaration anses beskattningsbeslut ha fattats i enli ghet med deklara tio­

nen.

Om deklarationen inte har kommit in till skattemyndigheten inom de n

tid som anges i första stycket, anses skatten genom beskattningsbeslut ha
bestämts till noll kronor. Kommer deklarationen in till skattemyndigheten
vid en senare tidpunkt anses beslut i stället ha fattats i enlighet med
deklarationen, om inte ett omprövningsbeslut har meddelats dessförin­
nan.

I Omprövning

33

Skattemyndigheten skall ompröva ett beskattningsbeslut i en fråga

som kan ha betydelse för beskat tningen, om den skatts kyldige begär det

eller om det finns andra skäl. Att omprövning skall ske när den skattslcyldi-

ge överklagat ett beskattningsbeslut framgår av 54 §.

Skattemyndigheten för avstå från att på eget initiativ ompröva ett be­

slut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

Om en frå ga som a vses i första styck et har avgjorts av allmän förvalt­

ningsdomstol, får skattemyndigheten inte ompröva frågan.

Omprövning på begäran av den skattskyldige

34 § Vill den skattskyldige begära omprövning, skall han göra detta
skriftligt. Begäran skall ha kommi t in till skattemyndigheten senast sjätte
året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått

ut.

Om den skattsjcyldige gör sannolikt att han inte ino m två måna der före

utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett
beskattningsbeslut som är till hans nackdel eller annan handling med
uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövnin g. Begäran

skall ha kommit in inom tv å månader från den dag han fick sådan känne­
dom.

Har den skattslcyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket

gett in slc rivelsen med begäran om omprövni ng till en annan skatte myn-

' Senaste lydelse 1986:1289.

" Senaste lydelse 1986: i 289.

609

20-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:330

dighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsd

för ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart �versändas till

skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handli
en kom in till myndigheten eller domstolen.

34 a § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad

"av den skattskyldige eller hans ombud, för skattemyndigheten utfärda

föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning*
annars inte görs.

34 b § Trots bestämmelsen i 33 § tredje stycket för en fråga som har .
avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft
omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrätts-'

avgörande som har meddelats därefter.

Omprövning på initiativ av skattemyndigheten

. ^

35 §' Omprövar skattemyndigheten självmant ett beslut för ompröv-!

ningsbeslut som är till den skattskyldiges fordel meddelas senast under'

sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret

har gått ut.

Ett sådant omprövningsbeslut för meddelas även efter den tid som anges;

i första stycket om det föranleds av skattemyndighets beskattningsbeslut

eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om skatt enligt denna lag
avseende annan redovisningsperiod eller annan skattskyldig.

36 §'" Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige ;

får, utom i fall som av ses i a ndra stycket och i 38 §, int e meddelas senare |
än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket beskatt- i
ningsåret har gått ut.

. *

Har den skattskyldige inte gett in deklaration i rät t tid, får ett ompröv- i

ningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av den tid i

som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas j

inom ett år från den dag deklarationen kom in till skattemyndigheten,

dock senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket

beskattningsåret har gått ut.

I Efterbeskattning

37 §" Skattemyndigheten får meddela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 36 §

första stycket under de förutsättningar och på det sätt som anges i 38-

40 §§ {efterbeskattning).

38 § Efterbeskattning får ske om den skattskyldige

1. i deklarati on eller på a nnat sätt lämnat oriktig uppgift till ledning för

beskattningen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt eller

610

" Senaste lydelse 1981: 1276,

Senaste lydelse 1981: 1276.

" Senaste lydelse 1986: 1289.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.