SFS 1990:330

900330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:330 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1968:430) om

mervärdeskatt^

dels att 50, 62, 64 och 64 c §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 38 och 50 §§ skall utgå,

dels att i 2, 2 a, 3, 5, 5 a, 6, 10, 19, 20, 43, 45 och 49 §§ samt punkt I a v ;

anvisningarna till 2 § och anvisningarna till 16 och 22 §§ ordet "länsskatte-
myndighef' i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i

motsvarande form,

dels att nuvarande 34 § skall betecknas 40 b §,

!

dels att 22-30, 32, 33, 35-40, nya 40 b, 41, 46, 47, 51, 52, 54-57, 63,

64 a, 64 e, 64 g, 64 h, 64 k, 69 och 74 §§ samt rubrikerna närmast före 30
och 51 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lag en skall införas sex nya paragrafer, 22 a, 34, 34 a, 34 b,

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

19 § 1986:1289

' Lagen omtryckt 1979: 304.

20 § 1986:1289

'

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885 43 § 1986; 1289

,

2 §1989:1027

45 §1986:1289

2a § 1988:1 152

49 §1986:1289

3 §1986:1289

62 §1986:1289

.

5 § 1986:1289

punkt 1 av anv isningarna till 2 § 1989:1027

5 a § 1986:1289

anvisningarna till 16 § 1986:1289

6 § 1986:1289

anvisningama till 22 § 1986:1289.

606

10 § 1986:1289

¬

background image

. : ^ ä och 53 §§, samt närmast före 33, 34, 35, 37, 40 a och 40 b §§ nya

SFS 1990:330

,' nlbriker av följande lydelse.

22

Den som är redovisningsskyldig skall lämna uppgift (deklaration)

för mervärdeskatt för varje verksamhet för vilken särskild registrering

skall ske enligt 19 §. Deklaration lämnas för varje redovisningsperiod så
länge redovisningsskyldighet föreligger. Redovisningsperiod omfattar två

kalendermånader. Redovisningsperioder är januari och februari, mars och

april, maj och juni, juli och augusti, september och oktober samt novem­
ber och december.

Kan det antas att ingående skatt för viss skattskyldig regelmässigt kom­

mer att överstiga utgående skatt med minst 1000 Icronor varje månad kan

skattemyndigheten besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara en

kalendermånad. När särskilda skäl föreligger kan skattemyndigheten för

viss skattskyldig besluta att redovisningsperiod tills vidare skall vara halvt

eller helt beskattningsår.

Deklaration skall lämnas till skattemyndigheten i det län, där den skatt­

skyldige registrerats, senast den 5 i an dra månaden efter utgången av den

redovisningsperiod som deklarationen avser, om ej annat följer av anvis­
ningarna. Sker inbetalning av skatt enligt 42 § andra stycket i behörig

ordning, anses deklarationen ha lämnats till skattemyndigheten den dag

inbetalningskort eller försändelse som innehåller gireringshandling kom­
mit in till postanstalt. Om synnerliga skäl föreligger kan regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer medge att skattskyldig eller grupp

av skattskyldiga får lämna deklaration senare än som nu nämnts.

Deklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på blankett

enligt fastställt formulär.

Efter föreläggande skall deklaration lämnas även av den som inte enligt

första stycket är deldarationsskyldig.

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § lagen (199 0:325) om självdeklaration och

kontrolluppgifter gäller i tillämpliga delar i fråga om deklaration för mer­
värdeskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

22 a § Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda
omständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid, får
skattemyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen.

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till skattemyndigheten senast

den dag då deldarationen skulle ha lämnats.

Ändras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut

skall anståndet omprövas.

23 §'• Underlåter den som är deldarationsskyldig enligt 22 § första styc­
ket att lämna deldaration eller är deklaration ofullständig, kan skattemyn­

digheten förelägga den deklarationsskyldige att fullgöra vad som brister.

Föreläggande enligt första stycket eller enligt 22 § femte stycket får

förenas med vite.

^ Senaste lydelse 1986:1289.

Senaste lydelse 1986:1289,

607

'I

'''' ^ L

¬

background image

SFS 1990:330

24 § Deklarationsskyldig skall i skälig omfattning genom räkenska

anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns

fullgörande av deklarationsskyldigheten, för kontroll av deklaration ocH'

för beskattningen.

Underlaget skall bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår;

under vilket beskattningsåret gått till ända.

Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper gäller särskilda bestäm­

melser.

25

Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) gäller i; j

tillämpliga delar i fråga om uppgifter i deklarationer för mervärdeskatt och

andra handlingar som har avlämnats till ledning för beskattningen eller

upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid skatte-,
kontroll.

Handlingar som avses i första stycket skall förvaras hos skattemyndighe-,

ten. Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

föreskriver något annat, skall handlingarna förstöras sju år efter utgången

av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

26 § Skattemyndigheten får förelägga den deklarationsskyldige att i den,,
omfattning som anges i föreläggandet lä mna de upplysningar som behövs,

för kontroll av deklarationen eller annars för beskattningen.

Skattemyndigheten får vidare förelägga den deklarationsskyldige att,

visa upp kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande hand-.'

lingar som behövs för kontroll av deklarationen.

Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att •

den deldarationsskyldige annars inte följer föreläggandet.

.

Bestämmelserna i 3 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324 ) gäller i fr åga om

befrielse från skyldigheten att lämna upplysningar eller visa upp handling.

27 § Skattemyndigheten får förelägga näringsidkare att lämna uppgift
om skattepliktig vara eller tjänst som han förvärvat av, sålt till eller
tillhandahållit annan näringsidkare. Bestämmelserna om befrielse från

uppgiftsskyldighet i 3 kap. 3 § och 4 kap. 6 § tredje stycket lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter gäller i tillämpliga
delar.

,

Bestämmelserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämp-;

liga delar i fråga om kontroll av mervärdeskatt.

28

För kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har

fullgjorts riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till­
ledning för beskattningen, får skatterevision göras hos den som är deklara­
tions- eller uppgiftsskyldig. Skatterevision får också göras hos den som haf:;

anmält sig för registrering för kontroll av att lämnade uppgifter är riktiga,
och fullständiga.

Beslut om skatterevision meddelas av skattemyndigheten eller riksskat-^

teverket.

•«

608

^ Senaste lydelse 1986:1289.

' Senaste lydelse 1986:1289,

¬

background image

^ l ovrigt gäller i fråga om skatterevision i tillämpliga delar bestämmelser-

SFS 1990:330

ftä om taxeringsrevision i 3 k ap. 8-14 §§ taxeringslagen (1990:324).

129 § ' Riksskatteverket får meddela föreläggande enligt 26 eller 27 §.

Beskattningsbeslut

30 § Beskattningsbeslut fattas för vaije redovisningsperiod med ledning

av deklaration och övriga tillgängliga handlingar.

Kan inte skatten beräknas tillför litligt med ledning av handling som

avses i första stycket för beskattningsbeslutet fattas efter skälig grund.

32 § Har den skattskyldige lämnat deklaration inom den tid som anges i

22 § eller inom den tid som ang es i ett beslu t om anstån d med att lämna

deklaration anses beskattningsbeslut ha fattats i enli ghet med deklara tio­

nen.

Om deklarationen inte har kommit in till skattemyndigheten inom de n

tid som anges i första stycket, anses skatten genom beskattningsbeslut ha
bestämts till noll kronor. Kommer deklarationen in till skattemyndigheten
vid en senare tidpunkt anses beslut i stället ha fattats i enlighet med
deklarationen, om inte ett omprövningsbeslut har meddelats dessförin­
nan.

I Omprövning

33

Skattemyndigheten skall ompröva ett beskattningsbeslut i en fråga

som kan ha betydelse för beskat tningen, om den skatts kyldige begär det

eller om det finns andra skäl. Att omprövning skall ske när den skattslcyldi-

ge överklagat ett beskattningsbeslut framgår av 54 §.

Skattemyndigheten för avstå från att på eget initiativ ompröva ett be­

slut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

Om en frå ga som a vses i första styck et har avgjorts av allmän förvalt­

ningsdomstol, får skattemyndigheten inte ompröva frågan.

Omprövning på begäran av den skattskyldige

34 § Vill den skattskyldige begära omprövning, skall han göra detta
skriftligt. Begäran skall ha kommi t in till skattemyndigheten senast sjätte
året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått

ut.

Om den skattsjcyldige gör sannolikt att han inte ino m två måna der före

utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett
beskattningsbeslut som är till hans nackdel eller annan handling med
uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövnin g. Begäran

skall ha kommit in inom tv å månader från den dag han fick sådan känne­
dom.

Har den skattslcyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket

gett in slc rivelsen med begäran om omprövni ng till en annan skatte myn-

' Senaste lydelse 1986:1289.

" Senaste lydelse 1986: i 289.

609

20-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:330

dighet än den som fattat beslutet eller till en allmän förvaltningsd

för ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart Översändas till

skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om den dag då handli
en kom in till myndigheten eller domstolen.

34 a § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad

"av den skattskyldige eller hans ombud, för skattemyndigheten utfärda

föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning*
annars inte görs.

34 b § Trots bestämmelsen i 33 § tredje stycket för en fråga som har .
avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft
omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrätts-'

avgörande som har meddelats därefter.

Omprövning på initiativ av skattemyndigheten

. ^

35 §' Omprövar skattemyndigheten självmant ett beslut för ompröv-!

ningsbeslut som är till den skattskyldiges fordel meddelas senast under'

sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret

har gått ut.

Ett sådant omprövningsbeslut för meddelas även efter den tid som anges;

i första stycket om det föranleds av skattemyndighets beskattningsbeslut

eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om skatt enligt denna lag
avseende annan redovisningsperiod eller annan skattskyldig.

36 §'" Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige ;

får, utom i fall som av ses i a ndra stycket och i 38 §, int e meddelas senare |
än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket beskatt- i
ningsåret har gått ut.

. *

Har den skattskyldige inte gett in deklaration i rät t tid, får ett ompröv- i

ningsbeslut som är till hans nackdel meddelas efter utgången av den tid i

som anges i första stycket. Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas j

inom ett år från den dag deklarationen kom in till skattemyndigheten,

dock senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket

beskattningsåret har gått ut.

I Efterbeskattning

37 §" Skattemyndigheten får meddela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 36 §

första stycket under de förutsättningar och på det sätt som anges i 38-

40 §§ {efterbeskattning).

38 § Efterbeskattning får ske om den skattskyldige

1. i deklarati on eller på a nnat sätt lämnat oriktig uppgift till ledning för

beskattningen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om skatt eller

610

" Senaste lydelse 1981: 1276,

Senaste lydelse 1981: 1276.

" Senaste lydelse 1986: 1289.

¬

background image

tinderlåtit att lämna deklaration eller infordrad uppgift

SFS 1990:330

' och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beskatt-

tiingsbeslut blivit felaktigt eller inte fattats.

Efterbeskattning får också ske

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise­

ende,

2. när en ändring föranleds av beslut som anges i 3 5 § andra stycket.
Efterbeskattning som avser annat än omprövning enligt andra stycket 2

får ske endast om den avse r belopp av någo n bety delse. Efterbeskattning
får inte ske om beslu tet med hän syn till om ständigheterna skulle framstå
som uppenb art oskäligt eller om ska ttemyndigheten tidigare fattat besl ut
om efterbeskattning avseende samma fråga.

39 §'^ Skattemyndighetens beslut om efterbeskattning skall meddelas
senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket

beskattningsåret har gått ut, om inte annat anges i 40 §.

40 §'^ Beslut om efterbeskattning enligt 38 § andra stycket 2 får m edde­
las även efter den tid som ange s i 39 § m en senast sex månader ef ter det
beslut som föranleder ändringen.

Beslut om efterbe skattning på grund av oriktig up pgift i ompröv nings­

ärende eller mål om skatt får meddelas efter den tid som anges i 39 § men
senast inom ett år efter utgån gen av den månad då skattem yndighetens

eller domstolens beslut i är endet eller målet har vunnit laga kraft.

Om den skattskyldige har avlidit, får beslut om efterbeskattning inte

meddelas efter utgången av det andra året efter det kalenderår då boupp­
teckningen efter honom lämnats in för registrering.

Har den skatts kyldige, på sätt anges i 14 § andra styck et skattebrott s­

lagen (1971:69), delgetts underrättelse om misstanke om bro tt som avs er
mervärdeskatt för honom eller har åtal väckts mot honom för sådant brott,
får beslut om efterbeska ttning meddelas för den redo visningsperiod som

brottet avser även efter utg ången av i 39 § angiven tid. Detsam ma gäller,
om tiden för att ådöma den skattskyldige påfölj d för sådant brott har
förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottslagen.

Beslut om efterbesk attning får i fall som avs es i 12 § skattebrottslagen

också meddelas efter utgången av den tid som anges i 39 §.

Beslut om efterbeskattning enligt Qärde stycket skall meddelas före

utgången av kalenderåret efter det då nå gon av de där angivna åtgärderna
först vidtogs. Beslut om efterbeskattning enligt femte stycket skall medde­

las före utgången av kalend eråret efter det år då åtgärd som avse s i 12 §
skattebrottslagen vidtog s. Har den ska ttslcyldige avlidit, skall dock beslut
om efterbeskattning meddelas inom sex månader från dödsfallet.

Beslut om efterbesk attning enligt fjärde stycket skall, utom i fall som

avses i 12 § skattebrottslagen, undanröja s av skattemyndigheten, om åtal
inte väcks på grundval av den förundersölcning som föranlett underrättel­
sen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller, om åtal har

väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.

Senaste lydelse 1986:1289.

" Senaste lydelse 1986:1289.

611

¬

background image

.

v

SFS 1990:330

Vad som sägs i Qä rde—sjunde styckena tillämpas oc kså beträflF

juridisk persons beskattning om åtgärd som avses i Qärde stycket

vidtagits mot den som har företrätt den juridiska persone n eller om

som avses i 12 § skattebrottslagen föreligger beträffande honom.

Beslut om skatteberäkning

40 a § Skattemyndigheten skall snarast efter det att en domstol meddelat
beslut i ett mål om skatt fatta det beslut om skatteberäkning som föranleds

av domstolens beslut.

I Gemensamma bestämmelser om beskattningsbeslut

40 b §'" Efter utgången av den tid inom vilken deklaration för den sista

redovisningsperioden under beskattningsåret skall l ämnas enligt 22 § får

sådan ändring av beskattningsbeslut som berör mer än en redovisningspe­

riod under beskattningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden
under beskattningsåret.

41

Beskattningsbeslut meddelas av skattemyndigiieten i det län där ;

den skattskyldige är registrerad eller, om han inte är registrerad, där han
bort vara registrerad.

J

46 §'^ Om ett beskattningsbeslut överklagats, den skattskyldige begärt' ?,
omprövning eller det annars kan antas att skatten kommer att sättas ned,!

kan den skattskyldige av skattemyndigheten få anstånd med att betala ;

skatten. Bestämmelserna i 49 § 1, 2 och 3 mom. uppbördslagen (1953:272) >,
gäller då i tillämpliga delar.

47 §'^ Betalas icke skatt i beh örig ordning inom den tid då deklaration /
för den redovisningsperiod skatten avser skall lämnas enligt 22 § tredje'
stycket, utgår restavgift på sålunda icke betalat belopp. Har anstånd med
betalning av skatt beslutats enligt 45 §, utgår dock restavgift endast på
skattebelopp som betalas sedan anståndstiden gått till ända.

Restavgiften är sex öre för vaije hel krona av den skatt som icke betalats,;

dock minst femtio kronor. Öretal som uppkommer vid denna beräkning;
jämnas till närmast högre hela kro ntal.

i r

Bestämmelserna i 58 § 2 mom. uppbördslagen (1953:272) om befrielse ,,

från restavgift gäller i tilläm pliga delar beträffande restavgift för mervär­
deskatt. Bestämmelserna i denna lag om beskattningsbesiut gäller i till-
lämpliga delar om beslut i fråga om befrielse från restavgift.

612

överklagande
51 §'® Följande beslut av skattemyndighet får överklagas hos länsrätten:

1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen,

Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1986:1289.

"• Senaste lydelse 1986:1289.

" Senaste lydelse 1982:121 1.

Senaste lydelse 1986:1289.

¬

background image

^'A2.' beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut,

SFS 1990:330

"• '3. beslut enligt 19 § Qärde stycket i fråga om registrering, samt

4. beslut om skattskyldighet, redovisningsskyldighet, restavgift eller an­

stånd med att lämna deklaration eller betala skatt.

Följande beslut får inte överklagas:
1. beslut om skatterevision, samt

2. skattemyndighetens beslut i fråga om föreläggande av vite.

Skattemyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas hos riks-

skatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

52 §'' Den skattskyldiges överklagande enligt 51 § första stycket skall

vara skriftligt och ha kommit in inom sex år efter utgången av det kalen­

derår under vilket beskattningsåret har gått ut. Om beskattningsbeslutet
har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket
det beskattningsår som beslutet avser har gått ut och den skattsky ldige har

fått del av beslutet efter utgången av oktober samma år, får Överklagandet
dock komma in inom två månader från den dag då den skattskyldige fick
del av beslutet.

Den skattskyldige får överklaga ett beskattningsbeslut även om det inte

gått honom emot.

53 § Skattemyndigheten skall pröva om den skattskyldiges överklagande

har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall

myndigheten avvisa det, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Överklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att skatte­

myndigheten har lämnat den skattskyldige en felaktig underrättelse om
hur man överklagar.

Överklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överldagandetiden

kommit in till en annan skattemyndi^et än den som fattat beslutet eller
till en allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall då omedelbart

översändas till den skattemyndighet som fattat beslutet med uppgift om
den dag då handlingen kom in till skattemyndigheten.

54 § Skattemyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet.

Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas enligt 53 § eller
hinder mot omprövning föreligger enligt 33 § tredje stycket.

Ett överklagande förfaller, om skattemyndigheten ändrar beslutet så

som den skatts kyldige begär.

Om myndigheten ändrar beslutet på annat sätt än den skattskyldige

begär, skall ö verklagandet anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för

det, får myndigheten lämna den skattskyldige tillfälle att återkalla överkla­

gandet.

55 § Om överklagandet inte avvisas enligt 53 § eller förfaller enligt 54 §,
skall skattemyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut
och övriga han dlingar i är endet till länsrätten. Om det finns särskilda skäl
får överklagandet överlämnas till länsrätten utan föregående omprövning.

" Senaste lydelse 1986:1289.

¬

background image

SFS 1990:330

56

Överklagande av riksskatteverket skall vara skriftligt och ha

mit in inom tidsfrist som enligt 35, 36, 39 och 40 §§ gäller för beslut

omprövning på initiativ av skattemyndighet eller efter sådan tid men in
två månader från den dag det överklagade beslutet meddelades.

• ?

Överklagas ett omprövningbeslul som avser efterbeskattning och yrka

ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in '

inom två månader från den dag beslutet meddelades.

Om riksskatteverket har överklagat ett beskattningsbeslut, skall därav

föranledd talan om särskild avgift foras samtidigt.

57 §^' Bestämmelserna i 6 kap. 10—24§§ taxeringslagen (1990:324) ,
gäller for mål enligt den na lag.

;

Länsrättens beslut i anledning av överklagande av beslut rörande an­

stånd med att lämna deklaration eller betala skatt, får inte överklagas.

63 §" Riksskatteverket kan på ansökan av den som bedriver eller ämnar

bedriva verksamhet som medför skyldighet att erlägga mervärdeskatt
meddela förhandsbesked i fråga som avser sökandens skattskyldighet.
Förhandsbesked får meddelas om det finns vara av vikt med hänsyn till

sökandens intresse eller for en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Förhandsbesked sökes skriftligt hos riksskatteverket fore ingången av

den första redovisningsperiod som beröres av den fråga förhandsbeskedet
gäller.

1 övrigt gäller i tillämpliga del ar bestämmelserna i 2 § andra stycket och

3-8 §§ lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor.

64 a §" Har en skattskyldig i de klaration eller annat skriftligt meddelan­

de, som han avgett till ledning för beskattningen, lämnat uppgift som
befinns oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) påföras honom med
tjugo procent av det skattebelopp, som ej skulle ha påförts eller som

felaktigt skulle ha tillgodoräknats honom om den oriktiga uppgiften godta­
gits. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i

mål om skatt och uppgiften in te har godtagits efter prövning i sak eller inte
har prövats.

Har deklaration lämnats men avvikelse skett från denna med stöd av

30 § andra stycket, påförs den skattskyldige skattetillägg med tjugo procent
av den skatt som till följd av uppskattning påförs den skattskyldige utöver

vad som a nnars skulle ha påförts eller ej tillgodoräknats honom. Till den

del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från den skattskyl­

dige skall dock skattetillägg utgå enligt första stycket.

Har uppskattning skett med stöd av 30 § andra stycket på grund av

utebliven deklaration, påförs den skattskyldige skattetillägg med tjugo
procent av den skatt som p åförs honom till följd av uppskattningen utöver

den skatt som skulle ha påförts enligt de skriftliga uppgifter han kan ha

lämnat till ledning fÖr beskattnin gen. Till den del up pskattningen innefat-

614

Senaste lydelse 1984: 357.

Senaste lydelse 1986; 1289.

Senaste lydelse 1984: 357.

" Senaste lydelse 1986: 1289.

¬

background image

rättelse av oriktig uppgift från den skattskyldige skall dock skattetillägg

SFS 1990:330

tgå enligt första stycket.

64 e§ Har skattskyldig, som har att avge deklaration för skatt utan

föreläggande, underlåtit att inom föreskriven tid fullgöra denna skyldig-
hbt, påförs hono m särskild avgift (förseningsavgift) med 100 kr onor.

Har i fall som a vses i första stycket den skattskyldige antingen förelagts

att lämna deklaration men icke fullgjort denna skyldighet inom tid som
föreskrivits i föreläggandet eller underlåtit att avge deklaration inom före­
skriven tid även för minst en av de tre närmast föregående redovisningspe­

rioderna, bestäms förseningsavgiften till 200 kronor.

Skattskyldig, som varit skyldig avlämna deklaration endast efter föreläg­

gande, påförs förseningsavgift, om han underlåtit att lämna deklaration
inom tid som föreskrivits i föreläggandet. Avgiften utgår med 200 kronor.

64 g §^'' Skattemyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut om
skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om . skatt får meddelas inom
ett år från utgången av den månad då dom eller slutligt beslut i målet

vunnit laga kraft.

Har skattskyldig hemställt om eftergift av beslutad avgift, meddelas nytt

beslut i avgiftsfrågan även om hemställan inte bifallits.

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överkla­

gande, skall skattskyldigs yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om

beslut i den beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit laga
kraft. Detsamma gäller sådant yrkande av riksskatteverket till förmån för

skattskyldig.

64 h

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande

härom ej har framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i

ärendet eller målet om särskild avgift.

Ändras ett beskattningsbeslut skall skattemyndigheten vidta den änd­

ring av beslut om skattetillägg som föranleds av beskattningsbeslutet.

64 k § Om ej annat framgår av vad som föreskrivs i 64 a — 64 j §§ gäller

bestämmelserna i denna lag, med undantag av 38 § första stycket och

andra stycket 2 samt 76 § första stycket, i tillämpliga delar i fråga om
särskild avgift.

69

Vite får inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjä ns­

ten. Har vite förelagts också med stöd av bestämmelse i taxeringslagen
(1990:324) eller lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgif­

ter prövas fråga om utdömande av vitet av den länsrätt som är behörig

enligt nämnda lagar.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplig­

het bedömas.

Senaste lydelse 1986:1289.

" Senaste lydelse 1987: 1218. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

Senaste lydelse 1986: 1289.

"' 5

'K •.

¬

background image

SFS 1990:330

74 §" Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag skall meddélan
som lämnats for skattskyldig som är juridisk person, anses vara lämnat

den skattskyldige, om det inte var uppe nbart att uppgiftslämnaren

behörighet att företräda den skattskyldige.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den'

1 januari 1991 då förordningen (1982:24) om anstånd med att lämna

deklaration for mervärdeskatt skall upphöra att gälla,

,i

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1983:1052.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.