SFS 1990:332

900332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:332

om ändring i lagen (1984:668) om nppbörd av

utkom från trycket

socialavgifter från arbetsgivare;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare^

dels att 30 § skall upphöra att gälla,
dels att i 6, 17, 18, 22 a, 24, 33 och 46 §§ orden " den lokala skattemyn­

dighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i

motsvarande form,

dels att i 41 § orden "lo kal skattemyndighet" skall bytas ut mot "skatte­

myndighet",

dels dXi i 9 och 23 §§ ordet "länsskattemyndighet" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att nuvarande 54 § skall betecknas 30 §,
delsen 2, 3,7, 10, 11, 15, 16, 19,20, 22d,26, 27, 29, den nya 30, 32, 44,

47, 50-53 och 55 §§ samt rubrikerna närmast före 30 och 50 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 50 a §, av följande lydelse.

2

I denna lag förstås med

lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3 - 5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas;

uppbördsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 § 1

mom. uppbördslagen (1953:272);

månadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 § ;
utgiftsår: det kalenderår fÖr vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;

årsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret;
årsuppgift: en arbetsgivares uppgift om den lön på vilken årsavgift skall

beräknas;

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser lön fÖr vilken sjömansskatt

skall betalas;

restitutionsränta: ränta enligt 24 § ;

I

anståndsränta: ränta enligt 30 §.

3 §"• Beslut enligt denna lag meddelas av den skattemyndighet hos vilken

arbetsgivaren är registrerad för inbetalning och redovisning av arbetstaga­
res skatt, om inte annat följer av 32 §. Är arbetsgivaren inte registrerad
meddelas beslut av skattemyndigheten i det län där arbetsgivaren är bo­

satt. Saknar en arbetsgivare, som är bosatt utomlands eller är juridisk

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

9 § 1987:563

17 § 1987:1208

22a § 1986:1137

23 § 1986:1388

24 § 1986:480

30 § 1986:1388.

' Senaste lydelse 1987:1208.

'' Senaste lydelse 1986:1389. Ändringen innebär bl. a att första stycket upphävs.

625

¬

background image

SFS 1990:332

person, fast driftställe här i riket, meddelas beslutet av skattemynd'
i Stockholms län.

^

Vad som i första stycket sägs om arbetsgivare skall i fråga om beslu

enligt 22 a § gälla uppdragsgivaren.

1 §' Skattemyndigheten kan om särskilda skäl föreligger medge att ar­

betsgivare redovisar och betalar månadsavgift inom viss tid efter den dag
då avgiften annars skall betalas.

Skattemyndigheten i Stockholms län kan om särskilda skäl föreligger

medge att sådan arbetsgivare som avses i 3 § första stycket sista meningen '
redovisar och betalar arbetsgivaravgifter i annan ordning än som före- <

skrivs i denna lag.

10

Skattemyndigheten skall fastställa månadsavgiften och i förekom­

mande fall ålägga betalningsskyldighet för arbet sgivaren om denne har

1. underlåtit att lämna redovisning enligt 4 § ;
2. lämnat orilctig uppgift och månadsavgiften på grund därav blivit för

låg; eller

3. redovisat för hög månadsavgift och beslut om restitution eller avkort-

ning skall meddelas.

Betalningsskyldighet skall också åläggas arbetsgivaren för avgiftsbelopp

som har redovisats i uppbördsdeklaration men inte betalats. Belopp för

vilket betalningsskyldighet ålagts får omedelbart drivas in.

Kan på grund av brister i arb etsgivarens uppgifter, bokföring eller an-

tecloiingar om utgiven lön underlaget för den månadsavgift som skall
fastställas inte beräknas tillförlitligt, skall det uppskattas av skattemyndig- <

heten efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till föreliggande

omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning.

Om arbetsgivaren saknat skälig anledning anta att uppgift som han har

lämnat om värde av naturaförmån har varit oriktig får skattemyndigheten

inte på grund av det felaktiga värdet fastställa höjd månadsavgift. Skatte­
myndigheten behöver inte heller besluta om rättelse när den oriktiga
uppgiften avseende naturaförmånen gäller ett mindre belopp och rättelse
inte yrkas av arbetsgivaren.

Månadsavgift får fastställas även i fall då avgift för samma månad

tidigare fastställts. Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas om
årsavgift har fastställts.

11 §' Skattemyndigheten eller riksskatteverket får anmana en arbetsgi­

vare att inom den tid som angetts i anmaningen lämna årsuppgift.

Har uppbördsdeldaration lämnats under särskilt redovisningsnuramer

skall årsuppgift lämnas under samma nummer.

15

En arbetsgivare som lämnat ofullständig årsuppgift får anmanas

att komplettera den.

626

' Senaste lydelse 1986:1388.

^ Senaste lydelse 1987:1208.

' Senaste lydelse 1987: 1208.

" Senaste lydelse 1987:1208.

¬

background image

• v Efter anmaning är arb etsgivare och arbetstagare skyldiga att inom den

SFS 1990:332

tid som har angetts i anmaningen meddela de upplysningar som behövs för

kontroll av avgiftsskyldigheten.

Arbetsgivaren och arbetsta garen skall eft er anmaning också förete a lla

handlingar som behövs för kontroll av avgiftsskyldigheten såsom kontrakt,

kontoutdrag, räkning eller kvitto.

Anmaning enligt denna paragraf får utfärdas av riksskatteverket elle r

skattemyndigheten.

Bestämmelserna i 54 § 3 mom. andra styc ket och tredje st ycket första

meningen uppbördslagen (1953:272) om uppbördsdeldaration skall

tillämpas på årsuppgift.

16 §' Om arbets givare eller arbetstagare inte hörsamm ar en anmaning

enligt 15 § första, andra eller tredje styck et får vite fore läggas. Om en
arbetsgivare inte hörsammar en anmaning enligt II § får den anmanande
myndigheten vid vite anmana denne att inkomma med årsu ppgift inom

viss tid. Bestämmelserna i 83 § uppbördslagen (195 3:272) om vite g äller

därvid i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 3 ka p. 6 § taxeringslagen (1990:324) gäller när anma­

ning enligt 15 § andra eller tredje stycket utfärdats.

19 §'" Har årsavgiften blivit oriktig på grund av felräkning, felskrivning

eller annat uppenbart förbiseende, skall skattemyndigheten rätta fela ktig­

heten, om inte denna är att anse som ring a. Ändring skall också vidtas

1. om ett belopp som har inräknats i avgiftsunderlaget har ansetts utgöra

inkomst av annat förvärvsarbete vid beräkningen av pension sgrundande
inkomst eller

2. om ett belopp som inte har inräknats i avg iftsunderlaget har ansetts

utgöra inkomst av anställning vid beräkningen av pensionsgrundande
inkomst.

20 § " Skattemyndigheten får ålägga en arbetsgivare bet alningsskyldig­
het for ett utgift sårs avgifter inom s ju år efter utgi ftsårets utgång. Har en
arbetsgivare avlidit får betalningsskyldighet dock inte åläggas dödsb oet

enligt 22 § om inte frågan prövats inom två år efter utgången av det

kalenderår under vilket bouppteckning blivit ingiven for registrering.

Har arbetsgivaren, på sätt ange s i 14 § andra stycket ska ttebrottslagen

(1971:69), delgetts underrättelse om misstanke om brott som avser arbets­
givaravgifterna eller har åtal väckts mot honom for sådant brott, får

skattemyndigheten ålägga betalningsskyldighet för d et utgiftsår som brot­

tet avser även efter utgången av i första styc ket ang iven tid. Detsamma

gäller om tiden för att ådöma arbetsgivaren påföljd fÖ r sådant brott har
förlängts genom beslut enligt 14a § skattebrottslagen.

Beslut om betalningsskyldighet får i fall so m avse s i 12 § skattebrotts­

lagen också meddelas efter utgången av den tid som anges i f örsta stycket.

Betalningsskyldighet enligt andra stycket får inte åläggas efter utgången

av kalenderåret efter det då någon av de där angivna åtgärder na först

' Senaste lydelse 1987: 1208.

Andringen innebär bl. a. att andra stycket up phävs.

" Senaste lydelse 1985:116.

627

¬

background image

SFS 1990:332

vidtogs. Betalningsskyldighet enligt tredje stycket får inte åläggas
utgången av kalenderåret efter det då åtgärd som avses i 12 § skattebr
lagen vidtogs. Har arbetsgivaren avlidit skall dock fråga om betalni

skyldighet för dödsboet prövas inom sex månader från dödsfallet.

Beslut om betalningsskyldighet enligt andra stycket skall, utom i fall

avses i 12 § skattebrottslagen, undanröjas av skattemyndigheten, om
inte väcks på grundval av den förundersökning som föranlett underrättel­
sen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller^ om åtal har,

väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.

Vad som sägs i andra-femte styckena tillämpas också beträffande en.

juridisk persons arbetsgivaravgifter om åtgärd som avses i andra stycket;

har vidtagits mot den som har företrätt den juridiska personen eller om fall

som avses i 12 § skattebrottslagen föreligger beträffande honom.

<

22 d§'^ En arbetsgivares skyldighet att betala arbetsgivaravgifter som,
belöper på en av hono m utgiven ersättning får helt efterges, om han

1. inte insåg att han var arbetsgivare åt den som utförde det arbete för.f

vilket han utgett ersättningen och

2. med hänsyn till föreliggande omständigheter måste anses ha saknat

anledning räkna med att han var arbetsgivare.

,

Var den, med vilken arbetsgivaren har avtalat om arbetets utförande,'

när avtalet ingicks registrerad i det centrala skatteregistret för betalning av;
preliminär A-skatt, får eftergift medges endast om särskilda skäl föreligger, r

Om det finns förutsättningar enligt denna paragraf får eftergift medges, ?

även om det inte har yrkats.

Fråga om eftergift prövas av skattemyndigheten eller, när ett beslut om

skyldighet att betala arbetsgivaravgifter överklagats, av den instans som,',

prövar överklagandet.

26 §'^ Skattemyndigheten skall övervaka att arbetsgivare fullgör sina

skyldigheter enligt denna lag.

1

27 §'" För kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyl-
dighet får riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision

hos arbetsgivaren. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 '
kap. 8-14 §§ taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

f

29 § Bestämmelserna i 3 kap. 17 § första stycket taxeringslagen

(1990:324) gäller i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i uppbörds dekla­

rationer och andra handlingar, som har avlämnats eller tillhandahållits ;

enligt bestämmelserna i denna lag eller upprättats eller för granskning ' •
omhändertagits av en myndighet vid avgiftskontroll.

Uppgifter som avses i första stycket får tillhandahållas myndigheter i

främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse om
handräckning i ärenden om avgift enligt system för social trygghet.

628

" Senaste lydelse 1986: 1137.

" Senaste lydelse 1986: 1388. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upp hävs.

Senaste lydelse 1986:1388.

¬

background image

med betalning

SFS 1990:332

,30 §'^ Har ett beslut om betaln ingsskyldighet överklagats eller kan an-

närs betalningsskyldigheten antas komma att sättas ned får skattemyndig­

heten medge anstån d med betalningen. Därvid gäller bestämmelserna i
49 § 1, 2 och 3 mom. uppbördslagen (1953:272) i tillämpliga delar.

Den som har fått anstånd sk all betala ränta {anståndsränta) för den del

av anståndsbeloppet för vilket betalningsskyldighet kvarstår vid anstånds­

tidens utgång. Anståndsränta beräknas för visst kalenderår efter en ränte­
sats som me d tre procentenheter överstiger det av riksba nken fastställda

diskonto som gällde vid utgången av det föregående året.

Anståndsränta utgår från och med månaden efter den, då beloppet

skulle ha erlagts om anstånd inte hade m edgetts, till och med den månad,

då anståndst iden gått ut eller, om betalning skett dessförinnan, till och
med den månad betalning skett. Anståndsränta som understiger 50 kronor

skall dock inte påföras. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen

bortfaller.

Bifalls arbetsgivarens yrkande av skattemyndigheten skall erlagd ränta

återbetalas. Bifaller domstol ett överklagande skall erlagd ränta återbetalas
sedan domen vunnit laga kraft. På återbetalat belopp beräk nas restitu-

tionsränta, I fråga om ränteberäkningen gäller i tillämpliga delar 24 §.

Sedan skattemyndigheten ålagt arbetsgivaren betalningsskyldighet för

räntebeloppet får det omedelbart drivas in.

I frå ga om befrie lse från anståndsränta gäller bestä mmelserna i 49 § 5

mom. uppbördslagen.

32 §' ® Skattemyndighetens behörighet enlig t 11, 15 och 30 § § tillk om­

mer skattemyndigheten i Götebo rgs och Boh us län. I fråg a om åtgärder

som avses i 28 § andra stycket meddelas beslut av skattemyndigheten i det
län där målet om indrivning av avgiftsfordringen är anhängigt.

Det allmänna ombudet enligt 24 § lagen (1958:295) om sjömansskatt får

hos sjömansskattekontoret yrka att redaravgift påförs en redare.

44 § Frågor om avgiftstillägg som avser månadsavgift eller årsavgift som

har fastställts av skattemyndigheten prövas av myndigheten.

Riksskatteverket och, när frå ga är om red aravgift, det allmä nna ombu­

det för sjömansskatt får i den ordning s om gäller för överklagande enligt
denna lag hos länsrätten eller, när fråga är om r edaravgift, sjömansskatte­

nämnden yrka att avgiftstillägg påförs.

47 § " Bestämmelserna i 43 § om eftergift av a vgiftstillägg skall beaktas

även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det föranleds av

vad som förekommit i ärendet.

Om arbetsgi varavgifterna sätts ned, skal l också vidtas den ändring i

beslutet om avgiftstillägg som nedsättningen kan föranleda.

" Senaste lydelse av förutvarande 54 § 1986:1388.

Senaste lydelse 1987: 1208. ..

" Senaste lydelse 1987:1220. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

629

¬

background image

SFS 1990:332

överklagande m. m.

^

50 §'® Skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.

*

Sjömansskattekontorets beslut får överklagas hos sjömansskattenä '

den.

Riksskatteverkets, skattemyndighetens eller sjömansskattekontorets be^

slut om revision eller beslut varigenom vite har förelagts får inte överkla­
gas.

50 a § Överklagande av arbetsgivare, det allmänna ombudet för sjö­

mansskatt eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena i

skall vara skriftligt och ha kommit in inom två månader från den dag ^

klaganden fick del av beslutet.

Överklagande av riksskatteverket skall vara skriftligt och ha kommit in <•

inom två månader från det beslutet meddelades.

Riksskatteverket får hos länsrätten yrka att arbetsgivaravgifter påförs en,

arbetsgivare.

(

51 §" Beslut av skattemyndigheten eller sjömansskattekontoret, som får !
överklagas, skall på ansök an av arbetsgivaren eller, när fråga är om beslut .
enligt 22 a §, någo n av sökandena omprövas av skattemyndigheten respek-..

tive sjömansskattekontoret. Ansökningshandlingen skall ha kommit in

före överklagandetidens utgång.

Bestämmelserna i 6 kap. 5 - 7 §§ taxeringslagen (1990; 324) gäller när en .,

arbetsgivare eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av sökandena '

har överklagat skattemyndighetens beslut.

.

52

Länsrättens beslut i fråga som avses i 6 § tredje stycket, 7 §, 22 a §

andra stycket eller 30 § första stycket får dock inte överklagas.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut

enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. Beslut i fråga som avses i 6§

tredje stycket, 22 a § andra stycket eller 30 § första stycket får dock inte

överklagas.

53 § Bestämmelserna i 6 kap. IO—24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller

för mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om skattskyldig

skall gälla arbetsgivare eller, när fråga är om beslut enligt 22 a §, någon av
sökandena. Vad som i taxeringslagen sägs om skattetillägg skall gälla
avgiftstillägg.

630

55 § Belopp för vilket betalningsskyldighet ålagts av allmän förvalt­

ningsdomstol eller sjömansskattenämnden får omedelbart drivas in.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den

1 januari 1991, Den nya bestämmelsen i 30 § om befrielse från anstånds­

ränta tillämpas på ränta som påförts efter utgången av år 1990. Äldre
bestämmelser i 50 — 53 §§ gäller för beslut som har meddelats före den 1

'"Senaste lydelse 1986: 1389,

Senaste lydelse 1986: i 389,

Senaste lydelse 1986: 1388,

, V

¬

background image

, 'fluari 1991. De nya bestämmelserna om riksskatteverkets överklagande-

SFS 1990:332

', ätt och om företrädare för det allmänna tillämpas dock från och med den

1 januar i 1991 även om beslute t meddelats dessförinnan. Äldre bes täm­
melser i förutvarande 54 § gäller fortfarande i fråga om avgifter som

förfallit till betalning före den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.