SFS 1997:492 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

SFS 1997_492 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:492
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

879

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1993:462.

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 §, 3 kap. 5 och 7, 8, 11 och

14 §§, 5 kap. 5, 10, 12 och 17 §§, 7 kap. 1, 4, 6 och 8 §§ samt 9 kap. 3 § la-

gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande
lydelse.

2 kap.

6 §2 Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om skatteredo-
visningen inte avser redovisningsperioder, för varje skattepliktig händelse
lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattningsmyndighe-
ten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för redovis-
ningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blan-

kett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket, Jordbruksverket eller
Fiskeriverket. Efter särskilt medgivande av Riksskatteverket eller skattemyn-
dighet som Riksskatteverket bestämmer får deklaration avges i form av ett
elektroniskt dokument. En sådan deklaration får tas emot av Riksskattever-
ket för skattemyndighetens räkning.

Med ett elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts

med hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

background image

SFS 1997:492

3 kap.

5 §3 Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas
vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) eller som är
annan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som före-
läggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Före-
läggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för beskattning
enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

7 §4 Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon-
trollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och
fullständigt eller, att förutsättningar finns att fullgöra uppgifts skyldighet som
kan antas uppkomma.

Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision också för att in-

hämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon an-
nan än den som revideras.

Skatterevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper

enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och hos annan juridisk person
än dödsbo.

8 §5 Ett beslut om skatterevision skall innehålla uppgift om ändamålet med
revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt

15 o c h l 5 a § § .

Vid revision som avses i 7 § andra stycket får beskattningsmyndigheten,

om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rätts-
handling granskningen avser.

I ett beslut om skatterevision skall en eller flera tjänstemän förordnas att

verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

Är det av betydelse att vidta sådana åtgärder som avses i 11 § andra stycket
får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs, om kon-
trollen annars kan mista sin betydelse.

11 §6 Vid skatterevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som

rör verksamheten granskas, om de inte skall undantas enligt 15 §. Med hand-
ling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

3

Senaste lydelse 1994:474. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1994:474. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1994:474.

6

Senaste lydelse 1994:1906.

880

background image

Revisorn får ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på an-

nat sätt i verksamheten. Vidare får han inventera kassan, granska varulager,
inventarier, fordon, särskild räknarapparatur, mätapparatur och tillverknings-

processer. Han får också prova kassaapparatur, särskild räknarapparatur,
mätapparatur och annan teknisk utrustning.

14 §7 En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsmate-

rial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart som
möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas,

skall beskattningsmyndigheten överlämna handlingarna till konkursförvalt-
aren. Beskattningsmyndigheten skall underrätta den reviderade om att hand-
lingarna överlämnats till konkursförvaltaren.

Beskattningsmyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet

av revisionen till den reviderade i de delar som rör honom.

5 kap.

5 §8 Om ett beskattningsbeslut överklagats, den skattskyldige begärt om-
prövning eller det annars kan antas att skatten kommer att sättas ned, kan
den skattskyldige av beskattningsmyndigheten få anstånd med att betala
skatten. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen
(1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

10 §9 Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift.

12 §10 Ränta skall utgå på

1. skatt som avses i 1 § tredje stycket,

2. skatt som den skattskyldige fått anstånd med att betala enligt 5 § till den

del skattebeloppet skall betalas senast vid anståndstidens utgång.

I fall som avses i första stycket 1 utgår räntan från den dag då skatten

skulle ha betalats enligt 1 § första stycket till och med den dag då skatten
skall betalas enligt beskattningsmyndighetens beslut.

I fall som avses i första stycket 2 utgår ränta från den dag, då beloppet

skulle ha betalats om anstånd inte medgetts, till och med den dag, då an-
ståndstiden gått ut eller, om beloppet betalats dessförinnan, till och med den
dag betalning skett. Bifalls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärende

av beskattningsmyndigheten eller bifaller domstol ett överklagande skall be-
tald ränta återbetalas.

Beskattningsmyndigheten får befria en skattskyldig helt eller delvis från

skyldigheten att betala ränta, om det finns synnerliga skäl.

7

Senaste lydelse 1994:474.

8

Senaste lydelse 1990:331.

9

Senaste lydelse 1992:639.

10

Senaste lydelse 1992:639.

881

SFS 1997:492

background image

SFS 1997:492

17 §11 I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för skattskyldig som

är juridisk person och som inte betalat in skatt i den tid och ordning som
anges i 2 kap. 6-9 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ gäller 12 kap. 6 § första, andra
och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 § skattebetalningslagen
(1997:483).

7 kap.

1 §12 Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfa-

randet har lämnat en uppgift till ledning för beslut rörande beskattningen och
uppgiften befinns oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Skat-
tetillägget är tjugo procent av det skattebelopp som inte skulle ha påförts om
den oriktiga uppgiften hade godtagits. Detsamma gäller, om en sådan upp-
gift har lämnats i ett mål om skatt och uppgiften inte har godtagits efter
prövning i sak.

Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio procent när den orik-

tiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga.

Har avvikelse från deklaration skett med stöd av 4 kap. 13 §, påförs den

skattskyldige skattetillägg. Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som
till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöver vad som annars
skulle ha påförts honom. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en
oriktig uppgift från den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt första
eller andra stycket.

Har den skattskyldige inte lämnat deklaration och har skatt beslutats ge-

nom uppskattning enligt 4 kap. 13 §, påförs den skattskyldige skattetillägg.
Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som till följd av uppskattningen
påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts enligt uppgif-
ter han på något annat sätt än muntligen kan ha lämnat till ledning för be-
skattningen. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig upp-
gift från den skattskyldige påförs dock skattetillägget enligt första eller andra
stycket.

Underlag för skattetillägg skall bestämmas utan hänsyn till invändningar

rörande annan fråga än den som föranlett tillägget.

4 § Skattetillägg påförs inte i samband med rättelse av en felräkning eller
en misskrivning, som uppenbart framgår av deklarationen eller av något an-
nat meddelande från den skattskyldige som inte är muntligt.

Skattetillägg påförs inte heller i den mån avvikelsen avser bedömning av

ett yrkande och avvikelsen inte gäller uppgift i sak.

Har den skattskyldige frivilligt rättat en oriktig uppgift, påförs inte skatte-

tillägg.

6 §13 Den skattskyldige skall befrias helt från skattetillägg och försenings-
avgift

11

Senaste lydelse 1996:670. Ändringen innebär bl.a. att andra-fjärde styckena upp-

hävs.

12

Senaste lydelse 1991:1906.

13

Senaste lydelse 1991:1906.

882

background image

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband

med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande
förhållande att den framstår som ursäktlig,

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hän-

syn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget eller av-

giften.

Den skattskyldige får befrias helt från skattetillägg även när det belopp

som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är
obetydligt.

Skattetillägg och förseningsavgift får inte påföras sedan den skattskyldige

avlidit.

8 §14 Bestämmelserna i 6 § skall beaktas även om något yrkande om befri-
else inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekommit
i ärendet eller målet om särskild avgift.

Ändras ett beskattningsbeslut i en fråga som föranlett skattetillägg skall

beskattningsmyndigheten vidta den ändring av beslutet om skattetillägg som
föranleds av beskattningsbeslutet.

9 kap.

3 §15 Fråga om utdömande av vite prövas av länsrätten i det län där be-
skattningsmyndigheten är belägen. Har vite samtidigt förelagts med stöd av
en bestämmelse i taxeringslagen (1990:324) eller enligt lagen (1990:325)

om självdeklaration och kontrolluppgifter prövas frågan av den länsrätt som
är behörig enligt dessa lagar. Har vite i annat fall samtidigt förelagts med
stöd av denna lag och skattebetalningslagen (1997:483) görs prövningen av
den länsrätt som är behörig enligt sistnämnda lag.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas från och

med den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter i 3 kap. 5 och 7 §§ gäller fortfarande i fråga om kom-

pensation enligt lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energi-

skatt.

3. Äldre föreskrifter i 5 kap. 17 § gäller fortfarande i fråga om mål om be-

talningsskyldighet som anhängiggjorts före utgången av år 1997.

4. Äldre föreskrifter i 9 kap. 3 § gäller fortfarande i fråga om vite som

samtidigt förelagts med stöd av lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter samt mervärdesskattelagen (1994:200).

14

Senaste lydelse 1991:1906.

15

Senaste lydelse 1994:214.

883

SFS 1997:492

background image

884

SFS 1997:492

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.