SFS 2001:328 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

010328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels

att 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 2 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6 och 9 §§,

16 kap. 9 §, 17 kap. 7 §, 19 kap. 6 § samt 23 kap. 7 § skall ha följande ly-
delse,

dels

att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 1 kap. 1 a §, 16 kap. 7 a

och 10 a §§, 17 kap. 6 a och 6 b §§ samt 19 kap. 7 a §, samt närmast före
16 kap. 7 a § och 17 kap. 6 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

Lagen gäller dessutom vid debitering och betalning av skatt och för-

seningsavgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt samt vid
bestämmande, debitering och betalning av ränta på sådan skatt och avgift.

3 §

2

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområden som i de lagar som anges i 1–2 §§ samt i 1 kap. 1 §
taxeringslagen (1990:324), om inte annat anges i detta kapitel eller framgår
av sammanhanget. Med arbetsgivaravgift avses dock även sådan särskild lö-
neskatt och allmän löneavgift som en arbetsgivare är skyldig att betala enligt
1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och
1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Vidare avses med juridisk per-
son också dödsbon och handelsbolag.

4 §

3

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs

1

Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238.

2

Senaste lydelse 1999:1300.

3

Senaste lydelse 1999:641.

SFS 2001:328

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:328

1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndigheten.

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall svara

för redovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som
bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt, och

7. dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

skall förskjuta arvsskatt.

2 kap.

2 §

4

Beslut som rör ett handelsbolag fattas av skattemyndigheten i den re-

gion där bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1
november året före det år då beslutet skall fattas.

Beslut som rör en europeisk ekonomisk intressegruppering fattas av skat-

temyndigheten i den region där intressegrupperingen hade sitt säte den 1 no-
vember året före det år då beslutet skall fattas.

Beslut som rör någon annan juridisk person än som avses i första eller an-

dra stycket fattas av skattemyndigheten i den region inom vilken styrelsen
eller förvaltningen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet
skall fattas. Beslut som rör ett dödsbo fattas dock av den myndighet som se-
nast var behörig att fatta beslut som rörde den avlidne.

Om en juridisk person har bildats efter den 1 november året före det år då

beslutet skall fattas skall beslutet fattas av skattemyndigheten i den region
där huvudkontoret eller sätet var beläget då den juridiska personen bildades.
Om beslutet rör ett dödsbo och den avlidne hade bytt folkbokföringsort efter
den 1 november året före dödsfallsåret skall beslut efter utgången av döds-
fallsåret fattas av skattemyndigheten i den region där den avlidnes senaste
rätta folkbokföringsort var belägen.

Första–fjärde styckena gäller inte om annat följer av 4–5 §§. Om en juri-

disk person har upplösts fattas beslut av den senast behöriga myndigheten.
Om behörig myndighet inte finns fattas beslut av Skattemyndigheten i
Stockholm.

4

Senaste lydelse 1999:1300.

background image

3

SFS 2001:328

11 kap.

1 §

5

Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall

betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också
1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,
2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,
3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§

mervärdesskattelagen (1994:200), och

4. beslut om betalningsskyldighet för arvsskatt och gåvoskatt enligt lagen

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

12 kap.

6 §

Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person inte i rätt tid

har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den juri-
diska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap.
19 § jämte ränta. Om en företrädare för en annan juridisk person än ett
dödsbo i övrigt har underlåtit att betala skatt enligt denna lag eller om ett
dödsbo har underlåtit att betala annan skatt än sådan arvsskatt som dödsboet
varit skyldigt att förskjuta enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gå-
voskatt, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att
betala skatten och räntan på den.

Första stycket gäller inte, om det innan skatten skulle ha betalats har vid-

tagits sådana åtgärder som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av
den juridiska personens skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intres-
sen.

Om företrädaren har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juri-

diska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt med
ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen
skyldig att betala beloppet och räntan på detta.

Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från

betalningsskyldighet enligt denna paragraf.

9 §

Ett dödsbo ansvarar för sådan skatt enligt denna lag som skulle ha be-

talats av

1. den avlidne eller
2. boet, såvitt avser den redovisningsperiod eller, när det gäller slutlig

skatt, det beskattningsår då dödsfallet inträffade.

Dödsboet ansvarar också för sådan arvsskatt som enligt 54 § lagen

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall förskjutas av boet.

Om dödsboet har skiftats, ansvarar dödsbodelägarna för skatten i den om-

fattning som föreskrivs i 21 kap. ärvdabalken.

5

Senaste lydelse 2000:501.

background image

4

SFS 2001:328

16 kap.

Arvsskatt och gåvoskatt

7 a §

Arvsskatt och gåvoskatt samt förseningsavgift enligt 47 a § lagen

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall ha betalats senast den förfallo-
dag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.

Med förfallodag enligt första stycket avses den 17 och 26 januari, den 12,

17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och 26 i övriga må-
nader.

9 §

6

Ett inbetalt belopp skall, om inte annat följer av 10 eller 10 a §, räknas

av från den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt denna lag obero-
ende av vad den skattskyldige har begärt.

10 a §

Om ett dödsbo, som skall förskjuta arvsskatt enligt 54 § lagen

(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt utan att självt vara skattskyldigt en-
ligt samma lag, har gjort en inbetalning, skall den räknas av från den skatte-
skuld som hänför sig till ett legat om dödsboet begär det. Detsamma gäller
om den som fått legatet själv gör inbetalningen och begär att det inbetalda
beloppet skall räknas av från den skatteskuld som hänför sig till legatet.

17 kap.

Anstånd med betalning av arvsskatt och gåvoskatt

6 a §

Om beloppet av kontanta medel och liknande fordringar samt värdet

av obligationer och andra lätt realiserbara värdepapper i ett dödsbo samman-
lagt inte uppgår till dubbla beloppet av den arvsskatt som enligt 54 § lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall förskjutas av dödsboet, eller om
det i andra fall skulle medföra avsevärd svårighet för den skattskyldige att
genast betala hela skatten på egendom som har tillfallit den skattskyldige,
får skattemyndigheten besluta att skatten får betalas genom högst tio årliga
inbetalningar.

I fråga om skatt på egendom som skall värderas enligt bestämmelserna i

22 § 3 mom. och 23 § F tredje stycket lagen om arvsskatt och gåvoskatt får
skattemyndigheten besluta att skatten får betalas genom högst tjugo årliga
inbetalningar.

Om skattemyndigheten har beviljat anstånd enligt första eller andra

stycket skall myndigheten bestämma när varje inbetalning skall ske.

6 b §

Anstånd enligt 6 a § får endast beviljas om den skattskyldige ställer

säkerhet för beloppet genom en av bank utfärdad garantiförbindelse eller nå-
gon annan form av borgen. Då tillämpas bestämmelserna i 3 § första stycket
tredje–femte meningarna.

Första stycket gäller inte i de fall anståndet avser skatt som skall betalas

för nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkastning eller annan förmån eller rätt
som avses i 8 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

6

Senaste lydelse 2000:501.

background image

5

SFS 2001:328

7 §

Om det finns synnerliga skäl, får skattemyndigheten bevilja anstånd

med inbetalning av skatt även i andra fall eller på annat sätt än som avses i
1–6 a §§.

19 kap.

6 §

När det är fråga om skatt som omfattas av anstånd och som skall beta-

las när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen ef-
ter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning senast
skall ske med anledning av beslutet om anstånd.

Vid anstånd enligt 17 kap. 5, 6 a eller 7 § skall dock räntan beräknas från

och med dagen efter den då anståndet beviljades.

Ränta enligt denna paragraf beräknas efter en räntesats som motsvarar

basräntan.

7 a §

När det är fråga om arvsskatt eller gåvoskatt som skall betalas till

följd av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, beräknas kost-
nadsränta från och med dagen efter den förfallodag som enligt 16 kap. 7 a §
gällde då beslut om skatten först fattades. Räntan beräknas efter en räntesats
som motsvarar basräntan.

23 kap.

7 §

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt

denna lag, taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som ompröv-
ningen eller överklagandet rör.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Om en bouppteckning, arvsdekla-

ration eller gåvodeklaration kommit in till en tingsrätt eller skattemyndighet
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.