SFS 1999:400 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

990400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling

2

dels

att i 22 § ordet ”generaltullstyrelsen” och i 4, 25 och 26 §§ ordet

”tullmyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Tullverket” samt
att i 24 § ordet ”Generaltullstyrelsen” skall bytas ut mot ”verket”,

dels

att 13 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

13 §

3

Förundersökning rörande brott, som avses i denna lag, må inledas av

Tullverket. Har den inletts av Tullverket, skall beträffande verket gälla vad i
rättegångsbalken är stadgat om undersökningsledare. Är saken ej av enkel
beskaffenhet, skall ledningen övertagas av åklagaren, så snart någon skäli-
gen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall ock eljest övertaga led-
ningen, när det finnes påkallat av särskilda skäl.

Åklagaren äge, då undersökning ledes av Tullverket, meddela anvisningar

rörande undersökningens bedrivande.

Då undersökning ledes av åklagaren, äge han vid undersökningens verk-

ställande anlita biträde av Tullverket, så ock uppdraga åt tulltjänsteman att
vidtaga särskild till undersökningen hörande åtgärd, om dess beskaffenhet
tillåter det.

19 §

4

Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en

gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till utlan-
det, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får tulltjäns-
temän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter sådant gods
hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov.
Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om chefen för en tullregion
finner att skärpning av tullkontrollen av persontrafiken till eller från utlandet
med viss lägenhet eller för viss tidrymd på någon plats är oundgängligen
nödvändig, får efter regionchefens beslut kroppsvisitation utföras på var och

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av

4 § 1987:1067
22 § 1974:1070
24 § 1994:1417.

3

Senaste lydelse 1981:1079. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1993:1409.

SFS 1999:400

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:400

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

en som med lägenheten eller under tidrymden ankommer till platsen från ut-
landet eller avreser från platsen till utlandet. Sådant beslut får verkställas
omedelbart men skall snarast prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i
sitt ställe.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, ytlig kroppsbe-

siktning samt urinprovstagning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i
lämpligt utrymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte
begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro. Kroppsvisi-
tation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning beträffande kvinnor får
inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad
sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis om utförd kroppsvisitation, ytlig

kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas om inte den
undersökte begär det eller föremål som påträffas tas i beslag.

Bestämmelser om rätt för Tullverket att undersöka handresgods samt res-

väskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen
(1994:1550).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.