SFS 2000:478 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

000478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels

att i 3 kap. 26 a §, 12 kap. 1 a § samt 19 kap. 1 och 6 §§ orden ”Skat-

temyndigheten i Gävle” skall bytas ut mot ”Riksskatteverket”,

dels

att 5 kap. 9 §, 12 kap. 2 § och 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

3

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet

och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b §

för försäljning ombord och avser sådana livsmedel eller livsmedelstillsatser
som anges i livsmedelslagen (1971:511), dock inte punktskattepliktiga va-
ror,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen

(1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en så-
dan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket la-

gen om exportbutiker,

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 26 a § 1998:255.
12 kap. 1 a § 1998:255.
19 kap. 1 § 1998:255.
19 kap. 6 § 1998:255.

3

Senaste lydelse 1999:450. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

SFS 2000:478

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:478

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett garan-
tiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats ut-

anför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken le-
veransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller
liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller

mellan Sverige och Åland skall anses som en omsättning utomlands endast
om leveransen begränsas på det sätt som anges för proviantering i 5 och 6 §§
lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor skall

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de vill-
kor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg
och luftfartyg.

12 kap.

2 §

4

Riksskatteverket prövar frågor om betalningsskyldighet enligt 3 kap.

26 b §, om återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet
och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetalning enligt 10 kap.
9–13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Frågor om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § eller om ändring eller av-

registrering enligt 6 a kap. 5 § prövas av skattemyndigheten i den region
som, i fråga om grupphuvudmannen, är beslutande myndighet enligt 2 kap.
1–3 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 1–3 och 5 §§ skattebe-

talningslagen är tillämpliga även i de fall den skattskyldige skall redovisa
mervärdesskatt i en självdeklaration.

20 kap.

1 §

5

Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-

klagande enligt andra stycket, gäller bestämmelserna i 22 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

4

Senaste lydelse 1998:1675.

background image

3

SFS 2000:478

Beslut som Riksskatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt

3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos
Länsrätten i Dalarnas län. Beslut som en skattemyndighet fattat om gruppre-
gistrering enligt 6 a kap. 4 §, om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap.
5 § eller om innehållet i en faktura eller jämförlig handling enligt 11 kap. 5 §
tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut om av-
räkning får överklagas särskilt på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är
felaktigt men i övrigt endast i samband med överklagande av beslut om be-
talningsskyldighet. Ett överklagande enligt detta stycke skall ha kommit in
inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av Riksskattever-

ket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan
av Riksskatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. Den äldre lydelsen av 5 kap. 9 § gäller fortfarande i fråga om förhållan-

den som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4. Den nya lydelsen av 20 kap. 1 § andra stycket tillämpas såvitt avser

hänvisningen till 11 kap. 5 § tredje stycket på förhållanden den 1 januari
2001 eller senare.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2000:143.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.