SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
030667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:514) om sär-

skild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

2

dels att i 2�5 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝,

dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

6 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

7 § I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift, överklagande
och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen
(1997:483).

Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får inte

överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före ikraftträdandet

har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 § tredje stycket att inge uppgifter till
skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till
Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 3 § 1999:1119.

SFS 2003:667

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.