SFS 2013:635 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

130635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 9 kap. 1, 7, 12 och 16 §§,

10 kap. 1 § samt 13 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande ly-
delse.

2 kap.

1 §

Sprit och spritdrycker får tillverkas endast av den som har godkänts som

upplagshavare för sådana varor enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt
eller som skattebefriad förbrukare enligt 31 e § samma lag.

En apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit (destilla-

tionsapparat) och del till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas
till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från andra stycket. Ett sådant

medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om förhål-
landena kräver det.

9 kap.

1 §

Folkhälsomyndigheten har, med de begränsningar som anges i 3 och

4 §§, tillsyn över efterlevnaden av denna lag och anslutande föreskrifter.

Länsstyrelsen har tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kom-

munerna med råd i deras verksamhet.

7 §

En kommun som har fattat ett beslut i ett ärende enligt denna lag ska

sända en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten samt den länsstyrelse
och den polismyndighet som berörs av beslutet. Om beslutet avser de sär-
skilda bestämmelserna om marknadsföring, ska en kopia av beslutet också
sändas till Konsumentverket.

En kommun ska utfärda bevis om tillstånd som kommunen har meddelat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant bevis ska innehålla.

12 §

Om den som har fått serveringstillstånd enligt denna lag har avlidit,

eller fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfat-
tar rörelsen och vill dödsboet eller förvaltaren fortsätta rörelsen, ska anmälan
göras hos kommunen. Anmälan ska ha kommit in senast två månader efter

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:635

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:635

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan inte kommit in inom
denna tid, upphör tillståndet att gälla.

Har den som fått serveringstillstånd försatts i konkurs upphör tillståndet att

gälla omedelbart. Vill konkursboet fortsätta rörelsen ska ny ansökan göras
hos kommunen. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Beträffande den som bedriver tillverkning, partihandel eller handel med

teknisk sprit enligt denna lag ska motsvarande anmälan som avses i första och
andra styckena göras till Folkhälsomyndigheten.

16 §

Skatteverket ska underrätta Folkhälsomyndigheten om verket i sin

kontrollverksamhet får anledning att anta att det har begåtts brott mot bestäm-
melserna i denna lag.

10 kap.

1 §

Folkhälsomyndighetens eller en kommuns beslut enligt denna lag eller

anslutande föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i be-

slutet.

13 kap.

1 §

Folkhälsomyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra

ett centralt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av lagens tillämp-
ning samt framställning av statistik.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.