SFS 2014:121 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

140121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 13 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i alkohollagen (2010:1622) ska

införas två nya paragrafer, 9 kap. 15 a och 15 b §§, av följande lydelse.

9 kap.

15 a §

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som

lämnar ut folköl enligt 5 kap. 5 § om skyldigheten att förvissa sig om att mot-
tagaren har uppnått den ålder som anges i 3 kap. 7 §, får kommunen genom-
föra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person
som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg

om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp
underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

15 b §

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för

kommunen att meddela förbud eller varning enligt 9 kap. 19 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om genomförandet av kontrollköp.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164.

SFS 2014:121

Utkom från trycket
den 25 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.