SFS 2014:770 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2014:770 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
140770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (2010:1622)

dels att i 8 kap. 11 § och 9 kap. 2 § ordet ⬝polismyndigheten⬝ i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att 9 kap. 7�9 §§ ska ha följande lydelse.

9 kap.

7 §

2

En kommun som har fattat ett beslut i ett ärende enligt denna lag ska

sända en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten samt den länsstyrelse
som berörs av beslutet och till Polismyndigheten. Om beslutet avser de sär-
skilda bestämmelserna om marknadsföring, ska en kopia av beslutet också
sändas till Konsumentverket.

En kommun ska utfärda bevis om tillstånd som kommunen har meddelat.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant bevis ska innehålla.

8 §

På begäran av en annan tillsynsmyndighet ska kommunen lämna de

uppgifter som myndigheten behöver för sin tillsyn. Kommunen ska även på
begäran av Skatteverket eller Tullverket lämna de uppgifter som behövs för
beskattning eller påförande av tull.

Polismyndigheten ska underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhållan-

den som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta vederbörande tillståndsmyndighet

om en tillståndshavare brister i sina skyldigheter att betala skatter eller social-
avgifter. På begäran av länsstyrelsen ska sådan underrättelse ges till denna.

På begäran av en tillsynsmyndighet ska Polismyndigheten samt Skatte-

verket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter
lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för sin tillståndsprövning
eller tillsyn.

9 §

Polismyndigheten ska på begäran lämna annan tillsynsmyndighet den

hjälp som behövs vid tillämpningen av 13�15 §§.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2013:635.

SFS 2014:770

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:770

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.