SFS 2015:327 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2015:327 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
150327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1

kap. 10 § alkohollagen

(2010:1622) ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som färdigställts för slutlig

användning, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är
alkoholdryck eller teknisk sprit och inte heller är sådant läkemedel som
omfattas av läkemedelslagen (2015:315).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

SFS 2015:327

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.