710404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971; 404

om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen

Utkom från trycket

(1954: 521);

den 24 juni 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, medOudsnåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dageni, funnit gott att i fråga om rusdrycksförsäljningsförordningen

(1954: 521)2 förordna,

dels att i 64 § 1 mom., 66 § 2 mom. samt 78 § ordet "kontrollstyrel­

sen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "riksskatteverket" i mot­
svarande form,

dels att 61 § och 63 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1971: 60, SkU 35, rskr 22 3.

^ Senaste lydelse av 64 § 1 m om. 1970: 740.

963

¬

background image

SFS 1971:404

61 §3 Talan mot beslut av polismyndighet enligt denna förordning fö­

res hos länsstyrelsen genom besvär.

63 § i mom. Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna förordning

föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

3 Senaste lydelse 1970; 740.

BERTIL L�FBERG
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.