730996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

<1^

n-i�

Lag

om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen

(1954: 521);

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 6 § 2 mom,, 8 §, 12 §

1 och 4 mom. samt 86 § 1 och 4 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen

(1954: 521) skall ha nedan angivna lydelse.

6 § 2 mom.^ Genom vad i denna förordning är stadgat göres ej in­
skränkning i den ratt till försäljning av rusdrycker som grundas på gäl­
lande bestämmelser om tullager som inrättats för förvaring av proviant

samt om försäljning av obeskattade varor i exportbutik.

Om rätt att förfoga över rusdrycker, som medföras såsom proviant på

fartyg eller luftfartyg, gäller, i den mån ej annat följer av vad nedan
stadgas, vad därom är särskilt föreskrivet.

Vin och starköl, som enligt 12 § 4 mom. under g) införas såsom pro­

viant på järnvägståg i internationell trafik, må utan hinder av vad i

denna förordning stadgas användas för sålunda avsett ändamål.

8 §3 Partihandel med rusdrycker inom riket må, utom i fall som av­
ses i gäUande bestämmelser om tullager som inrättats för förvaring av

proviant samt nedan i 9 och 10 §§, bedrivas endast av ett för ändamå­

let bildat aktiebolag, som blivit av Konungen godkänt (partihandelsbo­
lag). Närmare bestämmelser om detta bolag meddelas i 6 kap.

Försäljning för export må, utom i fall som avses i gällande bestäm­

melser om tullager som inrättats för förvaring av proviant samt om för­

säljning av obeskattade varor i exportbutik, bedrivas endast av parti­
handelsbolaget och tillverkare av rusdrycker som i 9 § sägs.

12 § i mom. Rusdrycker må till riket införas blott av partihandels­

bolaget.

Annan än partihandelsbolaget må icke taga hand om oförtullade rus­

drycker på sätt som avses i 3 § andra stycket tullagen (1973: 670). Rus­
drycker må ej heller förvaras på annat tullager än som avses i 4 mom.
under e).

4 mom,'^ Utan hinder av vad i denna paragraf stadgas må

1 Prop. 1973:187, SlcU 69, rskr 358.

® Senaste lydelse 1961:184.

" Senaste lydelse 1961:184.

* Senaste lydelse 1966: 396.

SFS 1973:996

Utkom från trycket

den 21 dec. 1973

2031

¬

background image

SFS 1973:996

a) rusdrycker införas till riket av den som har rätt till tullfrihet en­

ligt 7 § tullförordningen (1973: 979);

b) prov på rusdrycker, som till riket medföras av handelsresande, in­

föras i vanlig ordning;

c) resande eller den som utför arbete på transportmedel, för eget

eller familjens bruk eller som gåva till närstående för hans eller hans

familjs personliga bruk tullfritt eller mot erläggande av stadgad tull in­
föra rusdrycker i enlighet med av Konungen meddelade bestämmelser;

d) till proviant hänförliga, å fartyg eller luftfartyg medförda rus­

drycker behandlas på sätt därom är särskilt föreskrivet;

e) rusdrycker förvaras i frihamn, på tullupplag eller på tullager som

inrättats för förvaring av proviant; dock att på sådant tullager förvarad

rusdryck ej må utan tillstånd av Konimgen för varje särsldlt fall, dispo­
neras annorledes än till fartygs eller luftfartygs proviantering eller ut­
rustning eller försäljning av obeskattade varor i exportbutik i föreskri­
ven ordning;

f) rusdrycker sändas genom tullområdet eller mellan orter inom

detta enligt de villkor och föreskrifter generaltullstyrelsen meddelar;

g) vin och starköl, som medföras såsom proviant på järnvägståg i

internationell trafik, införas i den utsträckning som erfordras för be­

spisning av passagerare imder tågets gång inom riket; samt

h) rusdrycker, som inkomma till riket i enstaka gåvoförsändelse till

enskild person för hans eller hans familjs personliga bruk, mot erläg­

gande av stadgad tull införas i enlighet med av Konungen meddelade

bestämmelser.

2032

86 § i momJ^ R usdrycker som till riket införas av annan än den vilken

enligt 12 § är berättigad till införsel av sådana drycker må, därest varan

i behörig ordning anmälts för tullmyndighet, åter utföras i enlighet med

de föreslcrifter generaltullstyrelsen äger meddela eller förstöras under

kontroll av tullm3mdighet eller annan som denna godkänner. Sker ej
återutförsel eUer förstöring senast inom 30 dagar efter sådan anmälan

eller inom den längre tid generaltullstyrelsen eller efter styrelsens be­

myndigande annan tullmyndighet i särskilt fall bestämmer, tillfaller va­
ran kronan, och skall for dess räkning med varan förfaras på sätt i
90 § 2 mom. andra stycket är stadgat.

Rusdrycker, vilka medföras av resande eller inkonuna i gåvoförsän­

delser till enskild person och vilka efter utgången av tid som i föregåe n­

de stycke sägs kvarligga på tullupplag, skola, ändå att den resande eller
den till vUken försändelsen är ställd enligt 12 § är berättigad till inför sel
av dryckerna, behandlas på sätt i nämnda stycke för där avsedda rus­
drycker är föreskrivet.

4 momfi Den som mot stadgandet i 12 § 4 mom. disponerar rus­

drycker, som förvaras på sådant tullager som inrättats f�r förvaring av

proviant, annorledes än till fartygs eller luftfartygs proviantering eller
utrustning eller försäljning av obeskattade varor i exportbutik i före­

skriven ordning, dömes till böter.

Denna lag träder i Inaft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF
'* Senaste lydelse 1963: 221.

° Senaste l ydelse 1966; 223.

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.