871191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1191

om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk

utkom från trycket

sprit och alkoholhaltiga preparat;

december i987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 1 § lagen (1961 ; 181) om försälj­

ning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat skall ha följande lydelse.

1

Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för

tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ända­
mål oc h som ä r hänförlig till tulitaxenr 22.07 eller 22.08 B . 1 eller B. 2

tulltaxelagen (1987:1068). Vad som sägs i denna lag om teknisk sprit skall

också gälla sprit drycker, vin och starköl, avsedda för ändamål som nu

sagts.

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8

viktprocent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulitaxenr 22.03-

22.07 elle r 22.08 B. 1 el ler B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådant
läkemedel, som omfattas av läkemedelsförordningen (1962:701).

Beteckning i denna lag har s amma betydelse som i lagen (1977:293 ) om

handel med drycker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1987/88:42, SkU 16, rskr. 97.

' Senaste lydelse 1977:294.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.