911076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1076

om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmeiser Utkom från trycket

om marknadsföring av alkoholdrycker;

den 28 juni 1991

utfardad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1978:763) med vissa

bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande

lydelse.

2 § Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av alko­

hol skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av alkoholdryck.

Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd inte
får företas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till
bruk av alkohol.

Vid marknadsföring av alkoholdryck får inte användas kommersiell

annons i l judradio- eller televisionsprogram.

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl får ej användas

kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift på vilken tryckfri­
hetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen för

dess utgivning är jämförbar med periodisk skrift. Detta gäller dock ej i
fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljningsställe för sådan

dryck.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 91.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

Prop. 1990/91:149. KU39. rskr. 370.

1827

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.